ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਪਕਰਨ: ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

 by Ray Chan / Last Updated August 10th, 2023 / RF ਤਕਨੀਕੀ ਗਾਈਡਾਂ

 

Radio station equipment generally refers to the collection of hardware and software used in the operation of a radio station, regardless of the specific broadcast technology. While radio stations traditionally refer to FM and AM broadcasting, radio station equipment can also include equipment used in other types of radio broadcasting, such as internet radio, satellite radio, or digital radio. Moreover, radio station equipment can also encompass equipment related to television broadcasting, such as audio and video production equipment used in TV studios or transmission equipment for TV broadcasts. In essence, radio station equipment encompasses the tools and technologies employed in various types of radio broadcasting, catering to the specific needs of the station and its chosen broadcast medium.

  a-microphone-stand-for-broadcast-studio.jpg

 

Whether you are planning to establish a new radio station or seeking guidance on selecting core equipment, the following equipment list based on a typical radio station room can provide valuable assistance. The list will be divided into few parts, which is corresponding to different types of equipment used in a typical radio station rack equipment room. Let's take a look.

 


 

Extended Solutions

  

Single-Frequency Network (SFN)

A Single-Frequency Network (SFN) is a network of synchronized transmitters that broadcast on the same frequency and provide coverage within a specific area. Unlike traditional multi-frequency networks where each transmitter operates on a separate frequency, SFNs use synchronized timing and signal phasing to ensure that the transmitted signals reinforce each other instead of causing interference.

 

fmuser-sfn-single-frequency-network-solution.jpg

 

How do Single-Frequency Networks Work?

 

SFNs work by broadcasting the same content simultaneously from multiple transmitters on the same frequency. To prevent interference between the signals, the transmitters are carefully synchronized to ensure that their transmitted signals arrive at receivers with minimal time differences. This synchronization is crucial in maintaining the integrity of the transmitted signal and achieving seamless coverage across the SFN area.

 

Receivers in an SFN environment receive signals from multiple transmitters, and the received signals combine constructively, enhancing the overall signal strength. This reinforcement helps overcome coverage limitations and provides consistent and reliable reception throughout the SFN coverage area.

 

Choosing a Single-Frequency Network

 

Consider the following factors when choosing an SFN:

 

 1. ਕਵਰੇਜ ਖੇਤਰ: Determine the geographical area you intend to cover with the SFN. Assess the population density, topography, and any potential obstacles that may impact signal propagation. This information will help determine the number and location of transmitters required for effective coverage.
 2. Transmitter Synchronization: Ensure that the SFN transmitters can be precisely synchronized to minimize time differences and achieve constructive signal combination. Robust synchronization mechanisms and technologies are critical for maintaining coherent signals across the network.
 3. ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: Coordinate frequency usage and manage potential interference with other broadcasters or services operating in the same frequency band. Compliance with regulatory guidelines and obtaining appropriate licenses is essential for SFN operation.
 4. Transmission Equipment: Choose transmitters and associated equipment capable of delivering the required output power, signal quality, and synchronization capabilities. Consider factors such as power efficiency, redundancy, and scalability to meet present and future needs.
 5. Network Planning and Optimization: Engage in comprehensive network planning and optimization to ensure proper transmitter placement, antenna selection, and signal coverage predictions. Use tools and predictive models to assess signal strength, interference, and potential coverage gaps.
 6. Maintenance and Monitoring: Establish procedures for regular maintenance, monitoring, and troubleshooting of the SFN network. Remote monitoring capabilities and proactive maintenance practices will help ensure network performance and minimize downtime.

N+1 ਸਿਸਟਮ

An N+1 system refers to a redundancy configuration where N represents the number of required operational components, and an additional component (+1) is included as a backup or standby. The purpose of an N+1 system is to provide backup capacity or redundancy, allowing for seamless operation in the event of failure or maintenance of one or more primary components.

 

fmuser-n-1-transmitter-automatic-change-over-controller-system.jpg

 

How does an N+1 System Work?

 

In an N+1 system, the primary components, such as transmitters or other critical equipment, are set up to handle the normal workload. The additional backup component (+1) is kept in standby mode, ready to take over if any of the primary components fail or require maintenance. This redundancy ensures uninterrupted operation and minimizes downtime.

 

When a failure or maintenance event occurs, the backup component is automatically or manually switched into operation, taking over the workload of the failed or offline component. This switch can be done using automatic failover mechanisms, manual intervention, or a combination of both, depending on the specific setup and requirements of the N+1 system.

 

Choosing an N+1 System

 

Consider the following factors when choosing an N+1 system:

 

 1. Critical Components: Identify the critical components in your broadcasting system that require redundancy. These can include transmitters, power supplies, audio processors, or any other equipment vital for continuous operation.
 2. Redundancy Requirements: Determine the level of redundancy needed for your broadcasting system. Assess the potential impact of component failure and determine the number of backup components required to maintain uninterrupted operation. Consider factors such as the criticality of the component, failure probabilities, and the desired level of redundancy.
 3. Automatic vs. Manual Switching: Determine whether the N+1 system requires automatic failover mechanisms or manual intervention for component switching. Automatic switching can provide faster response times and minimize downtime, while manual switching allows for more control and verification.
 4. ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ: Ensure that the backup component(s) in the N+1 system are compatible and seamlessly integrate with the primary components. Consider factors such as connectors, protocols, and control interfaces to ensure proper communication and functionality.
 5. Monitoring and Alerts: Implement robust monitoring and alert systems to actively monitor the status of both primary and backup components. This helps in early detection of failures or maintenance needs, allowing for timely intervention and appropriate switching in the N+1 system.
 6. Maintenance and Testing: Establish regular maintenance schedules for both primary and backup components. Perform periodic testing and verification of the backup component(s) to ensure their readiness and reliability when needed in the N+1 system.

 


 

Broadcast Transmitters

 

Broadcasting transmitters are the heart of radio and television stations, responsible for transmitting audio and video signals to a wide audience. They ensure the delivery of high-quality content over airwaves to radios and televisions in homes and vehicles. Broadcasting transmitters encompass various types, including FM broadcast transmitters, AM transmitters, and TV broadcast transmitters. Let's explore these types and their significance in the broadcasting industry.

 

 1. FM Broadcast Transmitters: FM (Frequency Modulation) broadcast transmitters are widely used for radio broadcasting. They transmit audio signals over the FM band, providing clear and high-fidelity sound to listeners. FM transmitters modulate the carrier frequency with the audio signal, allowing for a wide range of frequencies and stereo transmission. FM broadcasting is popular for its superior sound quality, making it suitable for music stations, talk shows, and other radio programming. >>Learn More
 2. AM ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ: AM (Amplitude Modulation) transmitters play a vital role in AM radio broadcasting. They modulate the amplitude of the carrier frequency with the audio signal to transmit voice and music. AM broadcasting has a long history and continues to be widely used for news, talk shows, sports, and other content. AM transmitters have a broad coverage area but are more susceptible to atmospheric interference, making them suitable for long-range transmissions and nighttime listening. >>Learn More
 3. TV Broadcast Transmitters: TV broadcast transmitters form the backbone of television broadcasting. They transmit audio and video signals over the air to televisions, enabling viewers to watch their favorite programs. TV transmitters use various modulation techniques, such as digital (ATSC) or analog (NTSC), depending on the broadcasting standards of a particular region. TV transmitters cover a wide frequency range and require higher power levels to reach the desired coverage area. >>Learn More

 

In addition to FM, AM, and TV broadcast transmitters, other types of broadcasting transmitters exist for specialized applications. These include digital radio transmitters (e.g., DAB, HD Radio), shortwave transmitters, and satellite uplink transmitters for broadcasting via satellites. These transmitters cater to specific broadcasting needs and technologies, offering expanded options for delivering content to diverse audiences.

 

Broadcasting transmitters are carefully designed, incorporating advanced technologies to ensure optimal signal quality, coverage, and compliance with regulatory standards. They are typically combined with antennas to radiate the signals into space for reception by radio or TV antennas.

ਐਫਐਮ ਰੇਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ

The FM radio transmitter plays a crucial role in capturing sound from the radio studio and broadcasting it through an FM antenna to the designated radio receiving area. This transmitter can either be a separate electronic device or a circuit within another electronic device. When the transmitter and receiver are combined in one unit, they are referred to as transceivers. In technical documentation, the term "transmitter" is often abbreviated as "XMTR" or "TX". The primary purpose of transmitters is to facilitate radio information communication over a specific distance.

 


 

How does FM Radio Transmitter work?

 

To transmit information, the transmitter receives electronic signals, such as audio (sound) signals from a microphone, video (TV) signals from a camera, or digital signals from a computer in the case of wireless network devices. The transmitter combines the information signal with a radio frequency signal to generate radio waves, known as the carrier signal. This process is referred to as modulation. Different types of transmitters use various methods to add information to the carrier signal. For instance, in AM transmitters, the information is added by altering the amplitude, while in FM transmitters, it is achieved by slightly changing the frequency. There are also numerous other modulation techniques utilized.

 

The radio signal generated by the transmitter is then directed to an antenna, which radiates the energy in the form of radio waves. The antenna can either be enclosed within the transmitter's housing or externally connected, as seen in portable devices like mobile phones, walkie-talkies, and garage door openers. In more powerful transmitters, the antenna is often located on the top of a building or a separate tower, connected to the transmitter via a feeder, or transmission line.

 

FM transmitters are categorized into low-power, medium-power, and high-power based on their output power capabilities. Each category serves different purposes and applications. Here's an overview of these FM transmitter categories:

 

 1. Low Power FM Transmitters: Low-power FM transmitters typically have an output power range of a few watts to tens of watts. They are commonly used in community radio stations, small-scale broadcasting, local events, and niche applications. These transmitters are compact in size and offer cost-effective solutions for limited coverage areas. Low-power FM transmitters are suitable for short-range broadcasts, such as within a neighborhood or a small campus.
 2. Medium Power FM Transmitters: Medium-power FM transmitters have higher output power capabilities, ranging from several tens to hundreds of watts. They are designed for regional radio stations and coverage areas requiring a moderate broadcast range. Medium-power transmitters offer improved signal strength and coverage compared to low-power transmitters, making them suitable for wider geographical regions. They are commonly utilized by regional broadcasters, educational institutions, and small to mid-sized radio stations.
 3. High Power FM Transmitters: High-power FM transmitters are built for commercial broadcasting and serve large coverage areas with a high number of listeners. They have significantly higher output power, ranging from several hundred watts to kilowatts or even multi-kilowatts. High-power transmitters are used by major radio stations and broadcasting networks to reach extensive geographical regions. These transmitters require more sophisticated infrastructure, larger antenna systems, and compliance with regulatory requirements for commercial broadcasting.

 

Output power is a critical factor in determining the coverage range and audience reach of an FM transmitter. The size, price, and specifications of FM transmitters vary within each power category, depending on the desired features and requirements of the specific application.

 

When selecting an FM transmitter, it is essential to consider the power category that best aligns with the intended coverage area, such as a small neighborhood or an entire region. Additionally, factors like regulatory restrictions, budget constraints, and the desired audio quality should be taken into account. Consulting with industry professionals and adhering to local broadcasting regulations will help in choosing the most suitable FM transmitter for a particular broadcasting application.

 

Recommended FM Transmitters for You

 

fmuser-fu15a-15w-fm-transmitter.jpg fmuser-fu1000c-1kw-fm-transmitter.jpg fmuser-fu618f-cabinet-10kw-fm-transmitter.jpg
Low Power FM Transmitter Up to 100W Medium Power FM Transmitter Up to 1000W High Power FM Transmitter Up to 10kW

 

Fixing Parts and Replacement Parts in FM Broadcast Transmitters

When a FM broadcast transmitter breaks down or malfunctions, it often requires certain components to be fixed or replaced. In the context of FM broadcast transmitters, "fixing parts" and "replacement parts" generally refer to the same thing, which are the components or modules that are used to repair or replace the faulty parts within the transmitter.

 

ਫਿਕਸਿੰਗ ਪਾਰਟਸ

 

Fixing parts are the components used to remedy specific issues or faults in an FM broadcast transmitter. They are typically employed when the original part can be repaired, rather than completely replaced. Fixing parts may include items such as:

 

 1. Circuit board components: These can consist of capacitors, resistors, transistors, integrated circuits (ICs), diodes, and other electronic components. When any of these components fail or become damaged, they can be replaced individually, saving time and cost compared to replacing the entire circuit board.
 2. ਕਨੈਕਟਰਸ: Connectors are common points of failure in transmitter systems. They facilitate electrical connections between different components and cables. Faulty connectors may cause signal loss, intermittent connections, or other issues. Replacing these connectors can often resolve the problem.
 3. Power supply components: Transmitters rely on stable and reliable power sources. Fixing parts related to power supply components might include rectifiers, voltage regulators, fuses, and transformers. Replacing faulty power supply components can restore proper functionality to the transmitter.

 

Recommended High Power RF Transistors for You

  

fmuser-150w-mrfe6vp5150n-transistor-amplifier.jpg fmuser-300w-mrfe6vp6300h-transistor-amplifier.jpg fmuser-600w-mrfe6vp5600h-transistor-amplifier.jpg fmuser-1000w-blf188xr-transistor-amplifier.jpg
150W MRFE6VP5150N 300W MRFE6VP6300H 600W MRFE6VP5600H 1000W BLF188XR

 

ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ

 

Replacement parts, on the other hand, are used when fixing the faulty component is not feasible or economically viable. In such cases, the entire part is substituted with a new one. Replacement parts can include:

 

 1. Power amplifiers: These are crucial components in FM broadcast transmitters, responsible for amplifying the signal to the desired power level. If a power amplifier fails, it often needs to be replaced entirely, as repairing it may be impractical or cost-prohibitive.
 2. Frequency synthesizers: Frequency synthesizers are used to generate the carrier frequency in FM broadcast transmitters. When a frequency synthesizer malfunctions, it typically requires a replacement rather than repair.
 3. Modulation or audio processing modules: These modules handle the modulation and audio processing functions in FM transmitters. When faulty, they may need to be replaced to restore proper audio quality and modulation performance.

 

Recommended High Power RF Transistors for You

  

fmuser-fmt2-fm-tx-series-350w-600w-1kw-fm-transmitter-amplifier.jpg fmuser-fmt3-150w-350w-600w-1kw-fm-transmitter-amplifier.jpg fmuser-200-watt-fm-broadcast-amplifier-for-fu-200a.jpg fmuser-fu-1000d-1000w-fm-broadcast-transmitter-amplifier.jpg

350W/600W/1KW

for FMT2 Series

150W/350W/600W/1KW

for FMT3 Series

200 Watts for FU-200A 1000W for FU-1000D

fmuser-1000w-fm-pallet-amplifier-module-for-fu-1000c.jpg fmuser-fmt5-150h-complete-150-watt-fm-broadcast-amplifier.jpg fmuser-fsn5-fmt5-fm-tx-350w-600w-1000w-fm-pallet.jpg
1000W for FU-1000C 150W for FMT5-150H

350W / 600W / 1000W

for FSN5.0 & FMT5 Series

 

AM ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ

AM transmitters generate AM signals, where the amplitude of the carrier wave is modulated to transmit audio or data information. These transmitters are commonly used in AM radio broadcasting, aircraft communications, and other applications that require long-range transmission of AM signals. >>Learn More

 

fmuser-cabinet-1kw-am-transmitter.jpg

 

How do AM Transmitters Work?

 

AM transmitters typically consist of the following components:

 

 1. Carrier Oscillator: The carrier oscillator generates the carrier signal, which is typically a high-frequency sinusoidal waveform.
 2. Modulation Source: The modulation source provides the audio or data signal that is to be transmitted. This signal modulates the amplitude of the carrier wave.
 3. ਮੋਡਿਊਲੇਟਰ: The modulator combines the carrier signal with the modulation source. It modulates the carrier signal's amplitude in accordance with the audio or data signal, creating the AM signal.
 4. ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਸਾਰਕ: The power amplifier amplifies the modulated AM signal to a suitable power level for transmission.
 5. ਐਂਟੀਨਾ: The antenna is responsible for radiating the amplified AM signal into space for reception by the intended receivers.

 

The AM transmitter works by varying the amplitude of the carrier wave in accordance with the audio or data signal. This modulation process encodes the information onto the carrier signal, allowing it to be transmitted over long distances. At the receiving end, an AM receiver demodulates the received AM signal to recover the original audio or data signal.

 

Choosing AM Transmitters

 

Consider the following factors when choosing AM transmitters:

 

 1. ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸੀਮਾ: Determine the frequency range required for your AM transmission. Choose an AM transmitter that covers the specific frequency range of your application.
 2. ਪਾਵਰ ਆਉਟਪੁੱਟ: Evaluate the power output requirements of your transmission. Choose an AM transmitter that can provide the desired power level for your application, taking into account factors such as range and signal coverage.
 3. Modulation Capabilities: Consider the modulation capabilities of the AM transmitter. Determine whether it supports the modulation scheme required for your application, such as standard AM or variations like DSB (Double Sideband) or SSB (Single Sideband).
 4. ਆਡੀਓ ਗੁਣ: Assess the audio quality offered by the AM transmitter. Look for features such as low distortion, good signal-to-noise ratio, and adjustable audio gain to ensure clear and high-quality audio transmission.
 5. ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ: Consider the reliability and durability of the AM transmitter. Look for a well-built, robust transmitter that can withstand the environmental conditions and provide consistent performance.
 6. Compliance and Standards: Verify that the AM transmitter complies with relevant industry standards and regulations in your region.

 

Recommended High Quality AM Transmitters for You

  

FMUSER ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ 1KW AM transmitter.jpg FMUSER ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ 3KW AM transmitter.jpg FMUSER ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ 5KW AM transmitter.jpg FMUSER ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ 10KW AM transmitter.jpg
1KW AM ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ 3KW AM ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ 5KW AM ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ 10KW AM ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ
FMUSER ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ 25KW AM transmitter.jpg FMUSER ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ 50KW AM transmitter.jpg FMUSER ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ 100KW AM transmitter.jpg FMUSER ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ 200KW AM transmitter.jpg
25KW AM ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ 50KW AM ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ 100KW AM ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ 200KW AM ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ

ਟੀਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ

TV transmitters are electronic devices responsible for generating and transmitting television signals. They convert audio and video signals into electromagnetic waves that can be received by television antennas. TV transmitters are used in television broadcasting stations to transmit television programs to a wide audience.

 

fmuser-czh518a-3000w-analog-tv-transmitter.jpg

 

How do TV Transmitters Work?

 

TV transmitters receive audio and video signals from a source, such as a television studio or satellite feed. The audio and video signals undergo modulation, where the information is encoded onto a carrier wave. The carrier wave is typically in the UHF (Ultra High Frequency) or VHF (Very High Frequency) frequency range, depending on the broadcasting standards used in a particular region.

 

Modulated audio and video signals are then amplified by the transmitter's power amplifier section to the desired power level for transmission. The amplified signals are fed into the transmission line, typically a coaxial cable or waveguide, which connects to the antenna. The antenna radiates the signal into space for reception by TV antennas in homes or other receiving devices.

 

TV transmitters must adhere to regulatory standards and broadcasting specifications set by the relevant authorities to ensure signal quality, coverage, and compliance with frequency allocations.

 

Choosing TV Transmitters

 

Consider the following factors when choosing TV transmitters:

 

 1. ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸੀਮਾ: Determine the frequency range required for TV transmission. Different regions and broadcasting standards may have specific frequency allocations for TV broadcasting. Choose a TV transmitter that covers the frequency range mandated by the regulatory authorities.
 2. ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਪਾਵਰ: Evaluate the power requirements for your TV transmission. Consider factors such as the coverage area, desired signal strength, and the type of terrain in the coverage area. Choose a transmitter with appropriate power output to meet your specific requirements.
 3. Frequency Agility: If your TV station needs to operate on multiple channels or frequency bands, consider a TV transmitter with frequency agility. Frequency-agile transmitters allow for flexibility in channel selection and can accommodate changes in frequency assignments or channel plans.
 4. Modulation Standards: Determine the modulation standards required for TV broadcasting in your region. Common modulation standards include ATSC (Advanced Television Systems Committee) for digital TV and NTSC (National Television System Committee) for analog TV. Choose a TV transmitter that supports the required modulation standard.
 5. Signal Quality and Reliability: Assess the signal quality and reliability offered by the TV transmitter. Consider features such as low distortion, high signal-to-noise ratio, and error correction capabilities for digital TV. Look for a reputable manufacturer known for reliable and high-quality transmitters.
 6. ਸਿਸਟਮ ਏਕੀਕਰਣ: Consider the compatibility and ease of integration with other components in your TV broadcasting system, such as audio/video sources, encoders, multiplexers, and transmission infrastructure.

 

Recommended TV Transmitters for You

 

fmuser-czh518a-3000w-analog-tv-transmitter.jpg fmuser-futv3627-dvb-transmitter.jpg fmuser-fu518d-100w-digital-tv-transmitter.jpg
CZH518A 3kW Analog TV Transmitter FUTV3627 5W DVB Transmitter Amplifier FU518D 100W Digital TV Transmitter

 


  

ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਐਂਟੀਨਾ

 

FM ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਐਂਟੀਨਾ

An ਐਫਐਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਐਂਟੀਨਾ is a specialized device used to radiate electromagnetic radio waves into the atmosphere. These antennas are designed to efficiently transmit FM radio signals, typically operating within the frequency range of 88 MHz to 108 MHz. They are crucial in broadcasting clear and reliable signals to a designated coverage area. 

 

In the field of FM broadcasting, FM broadcast antennas are divided into transmit terminal antennas and receiving antennas.

 

At the receiving end, the antenna converts electrical signals into radio waves, while at the transmitting end, it performs the reverse process, converting radio wave signals back into electrical signals. The FM antenna and FM transmitter are essential components in various telecommunications applications.

 

In our daily lives, we frequently encounter wireless communication, such as radio stations where people can listen to radio programs using FM antennas. This is one of the significant applications of antennas in telecommunications. Since antennas form the foundation of wireless communication, they have numerous other daily applications, including TV signal transmission, satellite communications, remote sensing, and biomedical applications.

 

Antennas play a crucial role in enabling wireless communication and facilitating the transmission and reception of radio waves, making them indispensable in various fields and industries.

 

How does FM Broadcast Antenna work?

 

The antenna is an essential component of all radio equipment, typically used in conjunction with a transmitter or receiver. FM broadcast antennas operate based on the principles of electromagnetic radiation. They receive the radio frequency (RF) signal from the transmitter, which is then converted into electromagnetic waves. These waves are radiated into space, propagating outward in a specific pattern.

 

The key components of an FM broadcast antenna include:

 

 1. Radiating Element: This part of the antenna emits electromagnetic waves and can take the form of a vertical whip, a dipole, or an array of elements, depending on the design and requirements.
 2. Ground Plane: Many FM antennas incorporate a ground plane, which acts as a counterpoise to the radiating element. It enhances the antenna's performance and radiation pattern.
 3. ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ: FM broadcast antennas often require a matching network to ensure impedance compatibility between the transmitter and the antenna. This network optimizes power transfer and improves overall efficiency.

 

When transmitting signals, the antenna terminals receive the current provided by the radio transmitter, converting it into radio waves that are radiated into the atmosphere. At the receiving end, the antenna intercepts a portion of the power from the transmitter's antenna, generating current at the receiving terminal. This current is absorbed and converted by the receiver, allowing for the broadcasting of radio programs from the radio station.

 

Antennas can be designed for both transmitting and receiving radio waves equally (omnidirectional) or for specific directionality (directional or high-gain antennas). Additionally, FM broadcast antennas may include additional components such as paraboloid reflectors, horns, or parasitic elements, which help guide radio waves into desired radiation patterns or beams. If you aim to extend the range of radiation for these radio waves, a strong receiver is necessary.

 

Types of FM Broadcsat Antenna

 

FM broadcasting antennas can be categorized based on both their structure and power into the following types:

 

 1. Car FM Antenna: A car FM antenna is specially designed for vehicles to receive FM radio signals. It generally features a rod or whip-like element that is attached to the exterior of the vehicle. In some cases, car antennas may also include a suction pad, allowing them to securely attach to the windshield or other suitable surfaces inside the vehicle. These antennas are compact in size and specifically optimized for mobile FM reception, ensuring a clear and reliable radio signal while on the move. Car FM antennas play a crucial role in receiving FM radio signals while driving and are commonly found in automobiles to provide entertainment during travel. Their design and placement are carefully considered to meet the specific requirements of vehicular FM reception, ensuring an enjoyable listening experience while on the road.
 2. Vertical Whip Antenna (Low-Power): The vertical whip antenna, commonly utilized for low-power FM broadcasting applications, encompasses a vertical mast with a whip-like element positioned at its pinnacle. This type of antenna is typically employed in settings where power levels range from a few watts to a few hundred watts. The whip element, often crafted from metal, is strategically oriented in a vertical position to optimize the efficient radiation of FM signals.
 3. Dipole Antenna (Low to Medium Power): A dipole antenna comprises two identical conductive elements that extend either horizontally or vertically from a central feed point. The orientation of the dipole antenna can be adjusted based on the desired coverage pattern, whether it is horizontal or vertical. Dipole antennas find extensive use in FM broadcasting across a range of power levels, from low-power community radio stations to medium-power regional broadcasters. They offer versatility in terms of coverage and are well-suited for transmitting FM signals effectively.
 4. Yagi-Uda Antenna (Medium to High Power): The Yagi-Uda antenna, commonly known as a Yagi antenna, is a directional antenna featuring multiple elements arranged in a specific pattern. It includes one or more driven elements, a reflector, and one or more directors. Yagi antennas find widespread use in higher power FM broadcasting scenarios where precise directionality of coverage is desired, particularly by regional or national broadcasters. By focusing the transmitted signal in a specific direction, Yagi antennas enhance signal strength and reception quality for targeted areas.
 5. Log-Periodic Antenna (Medium to High Power): The log-periodic antenna is a broadband antenna that consists of a series of elements gradually increasing in length. It is designed to cover a wide frequency range while maintaining a relatively constant input impedance across that range. Log-periodic antennas are commonly employed in FM broadcasting, particularly for medium to high power levels and in applications requiring support for multiple channels or frequencies. The inherent broadband characteristics of log-periodic antennas make them well-suited for efficient transmission and reception of FM signals across a broad spectrum.
 6. Circularly Polarized Antenna (Low to High Power): Circularly polarized antennas are employed in FM broadcasting to enhance reception in areas with varying signal orientations. These antennas generate radio waves that oscillate in a circular pattern instead of a linear one, enabling improved reception regardless of the receiving antenna's polarization. Circularly polarized antennas find utility across a range of power levels, from low-power community stations to high-power commercial broadcasters. Their versatility and ability to mitigate the impact of polarization mismatches make them valuable for delivering consistent FM signals in diverse environments, ultimately improving overall reception quality.

 

How to Choose FM Broadcsat Antennas

 

Selecting the right FM broadcast antenna depends on several factors, including:

 

 1. ਕਵਰੇਜ ਰੇਂਜ: Determine the desired coverage area for your radio station. This will help you determine the antenna's power handling capability, gain, and radiation pattern required for adequate coverage.
 2. ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸੀਮਾ: Ensure that the antenna's operating frequency range matches the frequency band allocated for FM broadcasting (88 MHz to 108 MHz).
 3. ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਕਿਸਮ: Consider various antenna designs such as vertical omnidirectional, directional, or circularly polarized antennas. Each type has its own advantages and considerations, depending on your specific requirements.
 4. ਲਾਭ: Antennas with higher gain provide better signal strength in a specific direction. Consider the desired coverage area and the antenna's gain pattern to optimize signal distribution.
 5. Structural Considerations: Evaluate the available space, mounting options, and any physical limitations that may affect the antenna's installation.

 

Recommended FM Broadcast Antennas for You

 

fmuser-cp100-300w-circularly-polarized-antenna-fm.jpg fmuser-ca200-car-fm-antenna.jpg fmuser-fmdv1-1kW-1-bay-fm-antenna.jpg fmuser-fmdv1-2kW-2-bay-fm-antenna.jpg
300W FM Circularly Polarized Car FM Antenna 1kW 1-Bay FM Dipole 2kW 2-Bay FM Dipole
fmuser-fmdv1-3kW-4-bay-fm-antenna.jpg fmuser-fmdv1-5kW-6-bay-fm-antenna.jpg fmuser-fmdv1-10kw-8-bay-fm-antenna.jpg fmuser-multi-bay-fm-antenna-solution.jpg
3kW 4-Bay FM Dipole 5kW 6-Bay FM Dipole 10kW 8-Bay FM Dipole Multi-bay FM Dipole Solution
fmuser-4kw-circularly-polarized-antenna-fm.jpg
fmuser-5kw-fm-vertical-dual-dipole-antenna.jpg
fmuser-5kw-vertical-fm-dipole-antenna.jpg
fmuser-5kw-vertical-fm-dipole-panel-antenna.jpg
4kW FM Circularly Polarized
5kW FM Dual Dipole (vertical)
5kW FM Dipole (vertical)
5kW Panel FM Dipole

 

Commercial AM Antennas

Commercial AM antennas are specialized antennas designed for professional broadcasting applications. They are typically used by radio stations and broadcasters to transmit AM signals over long distances. These antennas are carefully engineered to ensure efficient signal transmission and optimal coverage.

 

In the context of broadcasting, AM (Amplitude Modulation) refers to the modulation technique used for transmitting audio signals in the mediumwave frequency range. Therefore, AM broadcast antennas are designed to transmit and receive signals within the mediumwave frequency range. Hence, AM broadcast antennas can be considered a type of mediumwave antenna.

 

However, there can be other types of antennas that are designed to operate within the mediumwave frequency range. These antennas may not specifically be used for AM broadcasting purposes but can still receive or transmit signals in the mediumwave frequency spectrum. Some examples of other antennas that can be used in the mediumwave frequency range include: loop antennas, Beverage antennas, and wire antennas. These antennas are often utilized by radio enthusiasts, hobbyists, or individuals interested in improving their reception of mediumwave broadcasts. They are generally more accessible, affordable, and easier to set up compared to the complex and specialized antennas used in commercial broadcasting.

 

ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

 

Commercial AM antennas operate based on the principles of electromagnetic radiation and propagation. They are designed to efficiently radiate the electromagnetic waves generated by the broadcasting equipment, allowing them to propagate through the atmosphere and be received by radio receivers.

 

These antennas are typically tuned to specific frequencies used for AM broadcasting. They employ various design techniques to achieve high efficiency, gain, and directivity. Some commercial AM antennas use multiple elements, such as towers or arrays, to enhance signal strength and coverage.

 

Types of Commercial AM Antennas

 

Commercial AM antennas come in various types, each designed to meet specific broadcasting needs. Here are some common types of commercial AM antennas:

 

 1. Vertical Monopole Antennas: Vertical monopole antennas are widely used for commercial AM broadcasting. They consist of a tall vertical mast or tower with a conductive element extending from the top. The height of the antenna is carefully calculated to maximize signal efficiency and coverage. These antennas are omnidirectional, radiating the signal evenly in all directions.
 2. Directional Arrays: Directional arrays are composed of multiple antenna elements arranged in specific configurations. These antennas provide directional radiation patterns, allowing broadcasters to focus their signals in specific directions. Directional arrays are commonly used to target specific areas or minimize interference in congested broadcasting environments.
 3. T-Antennas: T-antennas, also known as T-type antennas or T-network antennas, are another type of commercial AM antenna. They comprise two vertical towers connected by a horizontal wire or top-loading structure. T-antennas offer enhanced signal efficiency and can provide good coverage for long-distance transmission.
 4. Folded Unipole Antennas: Folded unipole antennas, also called umbrella antennas, are a type of AM antenna that combines the benefits of a monopole antenna with a ground screen. They consist of a vertical mast connected to a horizontal top-loading structure, which is supported by a system of guy wires. Folded unipole antennas provide good radiation efficiency and coverage, making them suitable for various broadcasting applications.
 5. Log Periodic Antennas: Log periodic antennas, although more commonly used for other frequency ranges, can also be utilized for commercial AM broadcasting. These antennas have a wide frequency bandwidth and can provide relatively broad coverage. Log periodic antennas are often employed in situations where multiple frequencies need to be accommodated within a single installation.
 6. Shunt Fed Antenna: A shunt fed antenna is a type of AM antenna commonly used in commercial broadcasting. It features a unique feeding arrangement where the antenna mast is electrically connected to the ground through a section of transmission line or separate ground wire. This design allows for efficient transmission of AM signals, offers simplicity in installation, covers a wide bandwidth, and provides improved coverage in the horizontal plane. Proper grounding and tuning are essential for optimal operation.

 

Recommended AM Antennas for You

 

fmuser-rotatable-log-periodic-antenna-for-medium-wave-transmission.jpg fmuser-omnidirectional-mw-medium-wave-antenna-for-receiving.jpg fmuser-am-shunt-fed-antenna-for-medium-wave-transmission.jpg fmuser-monopole-directional-mw-medium-wave-antenna.jpg
ਲੌਗ ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਐਂਟੀਨਾ Omni-directional Receiving Antenna Shunt Fed Antenna Directional AM Antenna

 

Commercial Shortwave Antennas

Commercial shortwave antennas are designed for professional broadcast applications in the shortwave frequency range. They are used by international broadcasters and large organizations to transmit signals over long distances. These antennas are specifically engineered to provide efficient and reliable long-range communication.

 

ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

 

Commercial shortwave antennas work on the principle of electromagnetic radiation and propagation. They are designed to efficiently radiate the electromagnetic waves generated by the broadcasting equipment, allowing them to propagate through the atmosphere and be received by radio receivers.

 

These antennas are typically designed to cover a wide frequency range and can transmit signals across multiple shortwave bands. They employ various techniques to achieve high power transmission, directivity, and gain to ensure effective long-distance communication.

 

Types of Commercial Shortwave Antennas

 

There are several types of commercial shortwave antennas used in professional broadcast applications. Some common types include:

 

 1. Curtain Arrays: Curtain arrays consist of multiple vertical wire elements suspended between towers or supports. These elements work together to create a directional radiation pattern, allowing for focused signal transmission in specific directions. Curtain arrays are known for their high power handling capabilities and are commonly used in international broadcasting.
 2. Log Periodic Antennas: Log periodic antennas are widely used in professional shortwave broadcasting. They have a distinctive design with a series of progressively larger elements, allowing for wide bandwidth coverage. Log periodic antennas provide good gain and directivity, making them suitable for multi-frequency transmission.
 3. Rhombic Antennas: Rhombic antennas are large, diamond-shaped wire antennas that are efficient for long-distance communication. They can handle high power levels and are commonly used in point-to-point broadcasting applications.
 4. Cage antennas: cage antennas, also known as cage monopole antennas or cage dipoles, are commonly used in radio frequency (RF) applications. They consist of a conductive cage structure that surrounds the radiating element, typically in the form of a cylindrical or box-like structure with evenly spaced wires or metal rods. This design enhances the antenna's radiation pattern, impedance characteristics, and reduces the impact of nearby objects and the ground plane. Additionally, the cage structure minimizes electromagnetic interference (EMI) from nearby electronics or metallic structures. These antennas are often utilized in scenarios where a balanced antenna system is necessary and can be fed with balanced transmission lines to reduce common mode noise.
 5. Quadrant antennas: Quadrant antennas, also known as quadrant monopole antennas or quadrant dipoles, are commonly used in RF applications. They consist of a radiating element divided into four quadrants, each fed with a separate signal for independent control of the radiation pattern. By adjusting the amplitudes and phases of these signals, the antenna's radiation pattern can be shaped to optimize performance in specific directions. Quadrant antennas are ideal for applications where directivity and beam steering are crucial, such as point-to-point communication systems or radar applications. Their design allows for flexible control of the radiation pattern, enabling beam shaping and steering without physically moving the antenna, making them suitable for rapid beam switching or tracking requirements.

 

Recommended Shortwave Antennas for You

 

fmuser-omni-directional-shortwave-antenna-multi-elevation-multi-feed.jpg fmuser-cage-antenna-for-shortwave-radio-broadcasting.jpg fmuser-omni-directional-quadrant-antenna-hq-1-h-for-sw-shortwave-transmission.jpg
Omni-directional Shortwave Antenna Cage Antenna Quadrant Antenna HQ 1/h
fmuser-rotatable-curtain-arrays-shortwave-antenna.jpg fmuser-curtain-arrays-hr-2-1-h-for-sw-shortwave-transmission.jpg fmuser-curtain-arrays-hr-2-2-h-for-sw-shortwave-transmission.jpg
Rotatable Curtain Array Curtail Array HR 2/1/h Curtail Array HR 2/2/h
fmuser-curtain-arrays-hrs-4-2-h-for-sw-shortwave-transmission.jpg
fmuser-curtain-arrays-hrs-4-4-h-for-sw-shortwave-transmission.jpg
fmuser-curtain-arrays-hrs-8-4-h-for-sw-shortwave-transmission.jpg
Curtail Array HR 4/2/h
Curtail Array HR 4/4/h
Curtail Array HR 8/4/h

 

Commercial TV Broadcast Antennas

A commercial TV broadcast antenna is a crucial component of a television broadcasting system. It is responsible for transmitting TV signals over the airwaves to reach a wide audience. TV antennas receive electrical signals containing audio and video information from the broadcasting station and convert them into electromagnetic waves that can be received and decoded by television sets.

 

fmuser-vhf-slot-antenna-hdrdt014-for-band-iii-broadcasting.jpg

 

How TV Broadcast Antennas Work

 

Commercial TV broadcast antennas work based on the principle of electromagnetic radiation. Here is a simplified explanation of how they function:

 

 1. Signal Reception: The antenna receives the electrical signals that are carrying the TV broadcast from the broadcasting station. These signals are transmitted through cables to the antenna.
 2. Signal Conversion: The received electrical signals are converted into electromagnetic waves that can propagate through the air. This conversion is accomplished by the antenna's design, which is optimized for efficient radiation and reception of electromagnetic waves.
 3. ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਸਾਰਨ: In some cases, the received signals may be weak due to various factors like distance from the broadcasting station or obstacles in the signal path. In such situations, the antenna may incorporate amplifiers or signal boosters to strengthen the signals.
 4. ਸਿਗਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ: Once the electrical signals are converted into electromagnetic waves and amplified (if necessary), the antenna broadcasts these waves into the surrounding area. The antenna radiates the signals in a specific pattern to cover a designated geographic region.
 5. ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਚੋਣ: Different TV broadcasting services operate on different frequencies, such as VHF (Very High Frequency) or UHF (Ultra High Frequency). Commercial TV broadcast antennas are designed to operate within specific frequency ranges to match the broadcasting service they are intended for.

 

Choosing TV Station Antennas

 

Consider the following factors when choosing TV station antennas:

 

 1. ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸੀਮਾ: Determine the frequency range required for your TV broadcasting. Choose antennas that cover the specific VHF or UHF frequency range needed based on your broadcasting standards and regulations.
 2. Gain and Directivity: Evaluate the gain and directivity requirements for your coverage area. Higher gain and directivity provide greater signal strength and coverage distance. Consider factors such as the desired coverage area and terrain when selecting antenna types with suitable gain and directivity characteristics.
 3. ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ: Determine the polarization required for your TV broadcasting system, such as horizontal or circular polarization. Choose antennas that offer the appropriate polarization for your specific application.
 4. ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾ Mountਂਟਿੰਗ: Consider the available space and mounting options for installing TV station antennas. Assess factors such as tower height, weight, wind loading, and compatibility with existing infrastructure during the selection process.
 5. ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ: Ensure that the chosen TV station antennas comply with relevant regulatory standards and broadcasting requirements in your region.
 6. ਸਿਸਟਮ ਏਕੀਕਰਣ: Consider the compatibility and ease of integration with other components in your TV broadcasting system, such as transmitters, transmission lines, and signal processing equipment.

  

There are several types of commercial TV broadcast antennas, each with its own advantages and applications. Here are some commonly used types:

 

Parabolic Dish Antennas

 

Parabolic dish antennas are commonly used in long-range TV broadcasting applications. These antennas feature a large curved reflector dish that focuses the transmitted or received signals onto a specific point, known as the focal point. Parabolic dish antennas are capable of achieving high gains and are frequently used for satellite TV broadcasting.

 

Log-Periodic Antennas

 

Log-periodic antennas are widely used in TV broadcasting due to their broadband characteristics, allowing them to operate across a wide range of frequencies in both the VHF and UHF bands. These antennas consist of dipole elements of varying lengths, strategically arranged to enable reception or transmission of signals over a broad frequency range. The design of log-periodic antennas ensures reliable performance across the entire TV broadcasting frequency spectrum. This versatility makes them ideal for scenarios where multiple channels or frequencies need to be accommodated without the need for multiple antennas. Log-periodic antennas are commonly utilized in TV broadcasting stations and as receiving antennas for consumers, offering efficient reception or transmission of TV signals across the entire frequency range, providing viewers with access to a wide range of channels without requiring antenna switching.

 

ਯਗੀ-ਉਦਾ ਐਂਟੀਨਾ

 

Yagi-Uda antennas, commonly referred to as Yagi antennas, are popular directional antennas extensively used in TV broadcasting. These antennas feature multiple parallel elements, including a driven element, a reflector, and one or more directors. The unique design of Yagi-Uda antennas allows them to concentrate the transmitted or received signals in a specific direction, providing enhanced signal strength while minimizing interference. By precisely sizing and spacing the elements, Yagi-Uda antennas create a focused radiation pattern, increasing the gain and effectively directing the signal towards the desired target. These antennas are frequently deployed in TV broadcasting to achieve reliable long-range communication with minimal signal degradation or interference from unwanted sources.

 

Recommended UHF Yagi Antennas for You: 

 

fmuser-12-element-uhf-yagi-antenna.jpg
Max. 150W 14 dBi Yagi

  

ਪੈਨਲ ਐਂਟੀਨਾ

 

Panel antennas, also known as panel arrays or planar antennas, are commonly employed in TV broadcasting, particularly in urban areas. These antennas consist of multiple smaller antenna elements arranged in a planar configuration. By utilizing this arrangement, panel antennas provide increased gain and coverage over a specific area, making them well-suited for densely populated regions. Installed at elevated locations such as rooftops or towers, panel antennas offer a targeted coverage pattern, focusing transmitted or received signals in specific directions. This enables efficient signal distribution and improved signal quality, mitigating issues caused by obstacles like buildings. Panel antennas play a crucial role in urban TV broadcasting, where a large concentration of viewers necessitates reliable signal reception and distribution. Their design enhances the overall performance of the antenna system, ensuring that a larger number of viewers can receive high-quality TV signals without experiencing interference or signal loss.

 

Recommended TV Panel Antennas for You

 

VHF Panel types:

 

https://www.fmradiobroadcast.com/product/vhf-panel-antenna

 

fmuser-band-iii-quadruple-dipole-tv-panel-antenna.jpg fmuser-band-iii--folded-tv-panel-dipole-antenna.jpg fmuser-band-iii-dual-dipole-tv-panel-antenna.jpg fmuser-ch4-band-i-single-dipole-tv-panel-antenna.jpg
Band III Quadruple Dipole Panel Band III Folded Dipole Panel Band III Dual Dipole Panel CH4 Band I Single Dipole Panel

 

fmuser-ch3-band-i-single-dipole-tv-panel-antenna.jpg fmuser-ch2-band-i-single-dipole-tv-panel-antenna.jpg fmuser-ch1-band-i-single-dipole-tv-panel-antenna.jpg
CH3 Band I Single Dipole Panel CH2 Band I Single Dipole Panel CH1 Band I Single Dipole Panel

 

UHF Panel types:

 

https://www.fmradiobroadcast.com/product/uhf-panel-antenna

 

fmuser-fta2-11db-dual-pol-slant-vertical-uhf-tv-panel-antenna.jpg fmuser-12db-uhf-vertical-tv-dipole-panel-antenna.jpg fmuser-12db-uhf-horizontal-tv-dipole-panel-antenna.jpg
Dual-pol Slant Vertical Panel UHF Vertical Dipole Panel UHF Horizontal Dipole Panel

 

Slot Antennas

Slot antennas are an alternative type of antenna used in TV broadcasting systems. They consist of a narrow slot cut into a conductive surface, such as a metal plate or waveguide, which acts as a radiating element, producing electromagnetic waves. Slot antennas are advantageous due to their compact size, low profile, and ability to provide a wide bandwidth. They are widely employed in modern TV broadcasting systems for their efficiency and easy integration with other components. In TV broadcasting, slot antennas are often utilized in large arrays or panels to enhance signal coverage. They can be designed for specific frequency bands, such as UHF, and arranged in an array to achieve desired gain and directional characteristics. Slot antennas are versatile, being efficient for both transmitting and receiving TV signals, making them well-suited for commercial TV broadcasting applications.

 

VHF Slot types:

 

https://www.fmradiobroadcast.com/product/vhf-slot-antenna

 

fmuser-rdt014-band-iii-4-slot-vhf-slot-antenna.jpg
RDT014 Band III 4-Slot

  

UHF Slot types:

 

https://www.fmradiobroadcast.com/product/uhf-panel-antenna

 

fmuser-4-slot-horizontal-uhf-slot-antenna.jpg fmuser-8-slot-horizontal-uhf-slot-antenna.jpg
4-Slot Horizontal TV Slot 8-Slot Horizontal TV Slot

  

Omni-Directional Antennas

Omni-directional antennas are characterized by their ability to transmit or receive signals in all directions without any specific focus or directionality. They are designed to radiate or receive electromagnetic waves uniformly in a circular or spherical pattern around the antenna. In TV broadcasting, omni-directional antennas are particularly useful in scenarios where the broadcasting station wants to reach a broad audience spread across a wide area. These antennas are often installed at high elevations, such as on tall towers or rooftops, to maximize their coverage range. Omni-directional antennas typically have a vertically polarized design to align with the majority of TV broadcasts. They ensure that signals are transmitted or received evenly in all horizontal directions, allowing viewers to receive TV signals from any direction without the need to orient their antennas. By utilizing omni-directional antennas in commercial TV broadcasting, broadcasters can provide reliable signal coverage to viewers located in various directions around the transmitting site. This type of antenna is well-suited for urban areas, where TV signals may need to penetrate buildings or reach viewers located in different parts of a city.

  

Recommended UHF Onmidirectional for You

 

https://www.fmradiobroadcast.com/product/uhf-omnidirectional-antenna

  

fmuser-uhf-wideband-eia-3db-0.jpg fmuser-uhf-wideband-eia-1kw-3kw-10kw-horizontal-omnidirectional-antenna.jpg fmuser-uhf-wideband-1-5-8-eia-1kw-2kw-vertical-omnidirectional-antenna.jpg
7/8" EIA Vertical, Max. 0.5/1kW 7/8" or 1-5/8", Horizontal, Max. 1/1.5/2kW 1-5/8", Vertical, Max. 1/2kW

 


   

Wiring & Grounding

Antenna Mounting Kit:

An antenna mounting kit is a collection of equipment designed to securely install an antenna system in a specified location. It provides the necessary components to securely mount antennas or satellite dishes onto various surfaces or structures. The mounting kit ensures stability, optimal positioning, and efficient signal transmission for the antenna system.

 

antenna-mounting-u-bolt-clamp.jpg

 

List and Explanation: 

 

 • ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਬਰੈਕਟ: These brackets are used to attach the antenna to a mounting surface. They provide stability and support for the antenna system.
 • Mast or Pole: A mast or pole serves as the vertical support structure for the antenna. It provides elevation and positioning flexibility for optimal signal reception.
 • ਮਾ Mountਟਿੰਗ ਹਾਰਡਵੇਅਰ: This includes nuts, bolts, screws, and washers required for securing the brackets and mast. These components ensure a secure and stable installation.
 • Guy Wire Kit: In cases where additional support is needed, a guy wire kit may be included. It consists of wire, turnbuckles, and anchors used to stabilize the mast against wind or other external forces.
 • Antenna Mounting Plate: A mounting plate is used to attach the antenna to the mounting brackets. It provides a stable connection and ensures proper alignment.

 

How the Equipment Works Together as the Antenna Mounting System:

 

The antenna mounting kit's components work collectively to create a stable and properly aligned antenna system. The mounting brackets secure the antenna to the chosen surface, ensuring a strong and secure attachment. The mast or pole provides the necessary elevation and positioning to optimize signal reception. The mounting hardware, including nuts, bolts, screws, and washers, ensures a secure and reliable connection between the brackets, mast, and mounting surface. In cases where additional stability is required, the guy wire kit can be used to anchor the mast and prevent swaying or movement caused by external forces. The antenna mounting plate facilitates the attachment of the antenna to the mounting brackets, providing a secure and aligned installation.

 

Step-by-Step Mounting Process for a Broadcast Antenna System:

 

 1. Select a suitable location for the antenna system, considering factors such as line of sight, elevation, and structural integrity of the mounting surface.
 2. Attach the mounting brackets to the chosen mounting surface using the appropriate mounting hardware.
 3. Attach the mast or pole to the mounting brackets using the provided hardware, ensuring a secure and plumb installation.
 4. Connect the antenna to the mounting plate using the provided hardware, aligning it properly for optimal signal reception.
 5. Securely fasten the antenna to the mounting plate using the provided hardware.
 6. If necessary, install the guy wire kit by anchoring the wires to the ground or nearby structures and tensioning them appropriately to provide additional stability to the mast.
 7. Perform a final inspection to ensure all connections are secure, the antenna is properly aligned, and the mounting system is stable.
 8. Check for any obstructions or potential interference that may impact the antenna's performance.

 

Grounding Kit Components:

   

  Grounding kit components are essential elements used in electrical systems to establish a safe and effective grounding connection. These components are designed to protect equipment from electrical surges, minimize interference, and ensure proper signal transmission.

   

  antenna-system-grounding-kit.jpg

   

  Explanation of Grounding Components:

   

  1. Grounding Rod: A grounding rod is a metal rod inserted into the ground near the antenna system. It establishes a direct connection with the earth, allowing electrical surges to dissipate safely.
  2. Grounding Wire: A conductive wire connects the grounding rod to the grounding kit components. It provides a low-resistance path for electrical currents to flow, ensuring effective grounding.
  3. Grounding Clamps: These clamps are included in the grounding kit to securely attach the grounding wire to various components, such as the antenna mast or equipment enclosure. They establish a reliable electrical connection.
  4. Grounding Plate: The grounding plate, if included in the kit, is connected to the grounding wire. It offers a larger surface area for improved grounding performance and is often placed in an area with good soil conductivity.
  5. Grounding Busbar: If part of the grounding kit, the grounding busbar acts as a central point for grounding connections. It is a conductive strip or bar that connects multiple grounding wires or components.
  6. ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਲੌਗ: The grounding lug, found in the grounding kit, connects the grounding wire to the grounding busbar or plate. It ensures a secure and low-resistance connection.

   

  How the Components Work Together as a Grounding System:

   

  In a grounding system for a broadcast antenna, the various components collaborate to create a safe and effective grounding setup. The grounding rod establishes a direct connection to the earth, while the grounding wire connects it to the grounding components in the kit. The grounding clamps securely attach the grounding wire to the antenna mast or equipment enclosure. If present, the grounding plate enhances grounding performance by providing a larger surface area. The grounding busbar acts as a centralized point, connecting multiple grounding wires or components. The grounding lug enables the connection between the grounding wire and the central grounding point, ensuring a reliable and low-resistance link.

   

  Step-by-Step Grounding Process for a Broadcast Antenna System:

   

  1. Identify a suitable location near the antenna system to install the grounding rod.
  2. Dig a hole deep enough to accommodate the grounding rod, ensuring it is firmly placed in the ground.
  3. Connect one end of the grounding wire to the grounding rod using appropriate clamps.
  4. Route the grounding wire from the grounding rod to the antenna mast or equipment enclosure, securing it with grounding clamps along the way.
  5. If included in the kit, attach the grounding plate to the grounding wire and position it in an area with good soil conductivity.
  6. Connect the grounding wire to the grounding busbar using the grounding lug, creating a centralized grounding point.
  7. Ensure all connections are secure and free of any corrosion or loose fittings.
  8. Perform regular inspections and maintenance of the grounding system to ensure its effectiveness.

  ਸਖ਼ਤ ਕੋਐਕਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ

  Rigid coaxial transmission lines are specifically engineered for high-power RF applications, offering superior electrical performance and mechanical stability. These transmission lines feature a rigid outer conductor, ensuring efficient signal propagation and minimizing signal loss. They serve as a critical component in the transmission chain, connecting the transmitter to the associated cables.

   

  fmuser-coaxial-rigid-transmission-line-solution.jpg 

  Similar to how optical cables transmit signals through optical fibers, rigid transmission lines are utilized for high-frequency signal transmission. Within these lines, electromagnetic waves propagate back and forth between the core line and feeder, while the shielding layer effectively blocks external interference signals. This shielding capability ensures the integrity of the transmitted signals and reduces the loss of useful signals through radiation.

   

   

  These transmission lines are commonly used in applications that require high-power handling and low signal loss, such as broadcast systems, cellular networks, and high-frequency communication systems. Some common sizes of rigid coaxial transmission lines include:

   

  • 7/8" Rigid Coaxial Transmission Line
  • 1-5/8" Rigid Coaxial Transmission Line
  • 3-1/8" Rigid Coaxial Transmission Line
  • 4-1/16" Rigid Coaxial Transmission Line
  • 6-1/8" Rigid Coaxial Transmission Line

   

  High Quality Rigid Lines In Stock:

   

  https://www.fmradiobroadcast.com/product/detail/rigid-coaxial-transmission-line.html

   

  How Rigid Coaxial Transmission Lines Work

   

  Rigid coaxial transmission lines work on the same principle as other coaxial cables. They consist of a central conductor, a dielectric insulator, an outer conductor, and an outer jacket. The inner conductor carries the RF signal, while the outer conductor provides shielding against external interference.

   

  The rigid outer conductor of these transmission lines ensures minimal signal leakage and reduces signal loss. It also provides mechanical stability, allowing the transmission lines to maintain their shape and performance even under high-power conditions.

   

  Choosing Rigid Coaxial Transmission Lines

   

  Consider the following factors when choosing rigid coaxial transmission lines:

   

  1. ਪਾਵਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ: Determine the power handling requirements of your RF application. Choose a rigid coaxial transmission line that can handle the power levels required without significant signal loss or degradation.
  2. ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: Evaluate the signal loss characteristics of the transmission line at your desired frequency range. Lower signal loss ensures better signal integrity over longer distances.
  3. ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ: Assess the environmental conditions the transmission line will be exposed to, such as temperature, moisture, and UV resistance. Ensure that the chosen transmission line is suitable for the specific environmental requirements of your application.
  4. ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸੀਮਾ: Verify that the transmission line supports the frequency range required for your application. Different rigid coaxial transmission lines are designed for specific frequency ranges, so choose one that matches your frequency needs.
  5. ਅਨੁਕੂਲਤਾ: Ensure that the transmission line is compatible with your RF system's connectors and other components. Verify that the connectors and terminations for the chosen transmission line are readily available and suitable for your specific application.

  Tower or Mast

  A tower or mast is a freestanding structure designed to securely accommodate antennas and associated equipment. It provides the necessary height and stability required for optimal antenna performance. Towers are commonly made of steel or aluminum, ensuring durability and resistance to environmental elements.

   

   

  ਕਿਦਾ ਚਲਦਾ?

    

  The primary function of a tower or mast is to elevate antennas to a strategic height that facilitates signal propagation over long distances and wider areas. By positioning the antennas at an elevated location, they can overcome obstructions and minimize signal blockage, resulting in enhanced coverage and improved signal quality.

   

  Towers or masts are engineered to withstand wind loads, seismic forces, and other environmental factors that may impact the stability of the antenna system. They are designed to be structurally sound, ensuring the safety of personnel working on or near the tower.

   

  Differences for AM, FM, and TV Stations

   

  While towers or masts serve as support structures for antenna systems across various applications, there are notable differences in their design and requirements for AM, FM, and TV stations. These differences primarily stem from the specific characteristics of the signals and the coverage needs of each broadcasting format.

   

  1. AM Station Towers or Masts: AM radio stations typically require taller and more robust towers due to the long wavelengths of AM signals. These signals tend to propagate along the ground, requiring towers with heights that allow for wider coverage and overcome obstacles. AM station towers are usually grounded and can incorporate a system of guy wires to provide additional stability against lateral forces.
  2. FM Station Towers or Masts: FM radio signals have shorter wavelengths compared to AM signals, allowing them to propagate in a more direct line-of-sight manner. As a result, FM station towers can be shorter in height compared to AM towers. The focus for FM towers is to position antennas at an optimal elevation to achieve line-of-sight transmission, minimizing obstructions and maximizing signal coverage.
  3. TV Station Towers or Masts: TV stations require towers or masts to support antennas that transmit a wide range of frequencies for different TV channels. These towers tend to be taller than FM towers to accommodate the higher frequencies used in TV broadcasting. TV station towers often incorporate multiple antennas and are engineered to provide directional radiation patterns, allowing for targeted coverage in specific areas.

   

  Structural Considerations and Regulations

   

  Regardless of the broadcasting format, the structural integrity and compliance with regulations remain critical for tower or mast installations. Factors such as wind load, weight distribution, ice loading, and seismic considerations must be addressed to ensure the safety and stability of the structure under various environmental conditions.

   

  Moreover, each country or region may have specific regulations and guidelines governing tower or mast installations, including requirements for lighting, painting, and aviation safety.

   

  Here's a comparison table highlighting the key differences between the towers or masts used in AM, FM, and TV stations:

   

  ਪਹਿਲੂ AM Station Towers/Masts FM Station Towers/Masts TV Station Towers/Masts
  ਉਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ Taller due to longer wavelengths of AM signals Relatively shorter than AM towers for line-of-sight propagation Taller than FM towers to accommodate higher TV broadcasting frequencies
  Signal Propagation Ground-wave propagation with wider coverage Line-of-sight propagation with a focus on direct transmission Line-of-sight transmission with targeted coverage in specific areas
  Structural Consideration Require robust construction and grounding, may incorporate guy wires Sturdy design for elevation and line-of-sight propagation Sturdy design to accommodate multiple antennas and directional radiation patterns
  ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ Compliance with regulations governing tower height and grounding Compliance with regulations for tower height and line-of-sight Compliance with regulations for tower height, multiple antennas, and directional radiation patterns
  ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਸ਼ਵਰਾ Important for compliance, safety, and optimization Important for compliance, safety, and optimal line-of-sight coverage Important for compliance, safety, and optimal coverage for multiple TV channels

    

  Choosing the Right Tower or Mast

   

  When choosing a tower or mast for an antenna system, several factors need to be considered:

   

  1. Height Requirements: Determine the required height based on the desired coverage area and the specific characteristics of the RF signals being transmitted or received.
  2. ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ: Consider the weight and size of the antennas and associated equipment to ensure that the tower or mast can safely support the intended load.
  3. ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ: Evaluate the environmental conditions at the installation site, including wind speeds, temperature variations, and the potential for ice or snow accumulation. Choose a tower or mast that is designed to withstand these conditions.
  4. ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ: Compliance with local regulations and building codes is crucial for safety and legal reasons. Ensure that the chosen tower or mast meets all applicable standards and requirements.
  5. Future Expansion: Anticipate future growth or changes in the antenna system and select a tower or mast that can accommodate additional antennas or equipment if needed.

  ਇਸੇ ਐਫਐਮ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਿੰਗ ਟਾਵਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

   

  ਟਾਵਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਐਂਟੀਨਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਪਕਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਂਟੀਨਾ ਰੇਡੀਓਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ (ਆਰਐਫ) ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ (ਈਐਮਈ) ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਐਂਟੀਨਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰੇਗਾ।

  ਆਰਐਫ ਕੋਐਕਸ਼ੀਅਲ ਕੇਬਲ

  ਆਰਐਫ ਕੋਐਕਸ਼ੀਅਲ ਕੇਬਲ are essential components in the transmission of high-frequency signals. They are constructed with several key elements: a central conductor, dielectric insulation, shielding, and an outer jacket. This design enables effective signal transmission while minimizing signal loss and external interference.

   

  fmuser-syv50-rf-coaxial-cable-solution.jpg

   

  How do RF Coaxial Cables Work?

   

  RF coaxial cables work by transmitting high-frequency signals along the central conductor while the shielding prevents signal leaks and external interference. The central conductor, typically made of solid or braided copper wire, carries the electrical signal. It is surrounded by a layer of dielectric insulation, which serves to maintain the integrity and stability of the signal by preventing signal leakage or interference.

   

  To further protect the signal from external interference, coaxial cables incorporate shielding. The shielding layer surrounds the dielectric insulation, acting as a barrier against electromagnetic interference (EMI) and radio frequency interference (RFI). This shielding prevents unwanted noise or signals from degrading the transmitted signal.

    

    

  The outer jacket provides additional protection and insulation to the internal components of the coaxial cable, safeguarding it from physical damage and environmental factors.

   

  The coaxial design, with its central conductor surrounded by shielding, offers distinct advantages over other cable types. This configuration provides superior signal integrity, ensuring that the transmitted signal remains robust and accurate. Additionally, the shielding effectively blocks external noise, resulting in clearer and more reliable signal transmission.

   

  Types of Coaxial Cable

   

  Coaxial cables come in various types, each designed for specific applications and frequency ranges. Here's an overview of some commonly used types of coaxial cables:

   

  • RG178R: G178 is a flexible coaxial cable with a small diameter, commonly used in high-frequency applications where space is limited. It is lightweight, has good flexibility, and is suitable for applications such as mobile communications, aerospace, and military equipment.
  • SYV-50: SYV-50 is a 50-ohm coaxial cable often used for video transmission and lower frequency RF applications. It is commonly found in CCTV systems, video surveillance, and other applications where a lower impedance is required.
  • RG58: RG58 is a popular 50-ohm coaxial cable suitable for a wide range of RF applications. It offers good flexibility, moderate power handling capacity, and is commonly used in telecommunications, radio communication, and general-purpose RF connections.
  • RG59: RG59 is a 75-ohm coaxial cable primarily used for video and TV signal transmission. It is commonly employed in cable and satellite television systems, CCTV installations, and video applications where impedance matching to 75 ohms is necessary.
  • RG213: RG213 is a thick, low-loss coaxial cable with a larger diameter and higher power handling capacity. It is suitable for high-power RF applications and is commonly used in broadcast systems, amateur radio, and long-range communication.

   

  ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ

  There are numerous other types of coaxial cables available, each designed for specific applications and frequency ranges. Some additional examples include:

  • RG6: A 75-ohm coaxial cable commonly used for cable TV, satellite TV, and broadband internet applications.
  • LMR-400: A low-loss coaxial cable suitable for high-power and long-distance RF applications. It is commonly used in outdoor installations and wireless communication systems.
  • Triaxial ਕੇਬਲ: A specialized coaxial cable with an additional layer of shielding, providing enhanced protection against electromagnetic interference (EMI) and noise.

   

  These are just a few examples of the many coaxial cable types available, each with its own specific characteristics and applications. When selecting a coaxial cable, consider the requirements of your application, including the desired frequency range, impedance, power handling capacity, and environmental conditions.

   

  Choosing RF Coaxial Cables

   

  Consider the following factors when choosing RF coaxial cables:

   

  1. ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸੀਮਾ: Determine the frequency range of your application. Different coaxial cables are designed to operaste within specific frequency ranges. Choose a cable that can handle your desired frequency range without significant signal loss.
  2. ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ: Match the impedance of the coaxial cable to your system requirements. Common impedance values for RF coaxial cables are 50 ohms and 75 ohms, with 50 ohms being the most commonly used in RF applications.
  3. Signal Loss and Attenuation: Evaluate the cable's attenuation characteristics at the desired frequency range. Lower signal loss ensures better signal integrity and transmission efficiency.
  4. ਪਾਵਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ: Verify that the cable can handle the power levels required for your application. Higher power levels may require cables with larger conductors and better power handling capabilities.
  5. Cable Type and Standards: Different cable types are available with specific characteristics. There are numerous other types of RF coaxial cables available, each with specific characteristics and applications. Examples include RG58, RG59, RG213, and many more, each designed for different frequency ranges, power handling capacities, and applications.
  6. ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ: Assess the environmental conditions the cable will be exposed to. Consider factors such as temperature range, moisture resistance, UV resistance, and flexibility requirements.

   

  Recommended RF Coxial Cables for You

   

  fmuser-syv-50-rf-3m-15m-20m-30m-rf-coaxial-cable.jpg fmuser-rg178-rf-coaxial-cable-for-telecommunication.jpg
  SYV-50 Series (8/15/20/30M) RG178 1/3/5/10M B/U PTFE FTP

      

  ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕੋਕਸ

  Hardline coax is a type of coaxial cable that features a rigid outer conductor, typically made of copper or aluminum. Unlike flexible coax cables, hardline coax maintains its shape and cannot be easily bent or flexed. It is designed for applications that demand higher power handling capacity, lower signal loss, and better shielding.

   

  fmuser-corrugated-1-2-coax-hard-line-cable.jpg

   

  How does Hardline Coax Work?

   

  Hardline coax works on the same principle as other coaxial cables. It consists of a central conductor surrounded by a dielectric insulator, which is further surrounded by the rigid outer conductor. This design ensures minimal signal loss and provides excellent shielding against external interference.

   

  The rigid outer conductor of hardline coax offers superior electrical performance and mechanical stability. It minimizes signal leakage and reduces attenuation, making it suitable for high-power RF transmission over longer distances.

   

  Types of Hardline Coax

   

  Hardline coaxial cables come in various sizes, each designed for specific power handling capacities and applications. Here's an overview of some commonly used types of hardline coax:

   

  1. 1-5/8" Hardline Coax: 1-5/8" hardline coax is a large-sized hardline coaxial cable commonly used in high-power RF applications. It offers high power handling capacity and low signal loss, making it ideal for long-range and high-power transmission requirements. It is frequently utilized in applications such as broadcast transmission, cellular base stations, and high-frequency communication systems.
  2. 1/2" Hardline Coax: 1/2" hardline coax is a medium-sized hardline coaxial cable widely used in various RF applications. It provides good power handling capacity and moderate signal loss. 1/2" hardline coax is suitable for indoor and outdoor installations and finds applications in wireless communication, amateur radio, and small cell systems.
  3. 7/8" Hardline Coax: 7/8" hardline coax is a popular size used in many RF applications where a balance between power handling and cable size is required. It is commonly deployed in cellular networks, microwave links, and other high-frequency communication systems. 7/8" hardline coax offers a good compromise between power handling capacity, signal loss, and ease of installation.
  4. 3/8" Hardline Coax: Smaller-sized hardline coax suitable for short-range communication systems, such as Wi-Fi networks and small wireless devices.
  5. 1-1/4" Hardline Coax: Larger-sized hardline coax used in high-power industrial applications and long-range wireless communication systems.
  6. 2-1/4" Hardline Coax: Very large-sized hardline coax deployed in high-power, long-distance communication systems, including broadcast towers and large-scale wireless networks.

    

   Choosing Hardline Coax

    

   Consider the following factors when choosing hardline coax: 

    

   1. ਪਾਵਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ: Determine the power handling requirements of your RF application. Choose a hardline coax that can handle the power levels required without significant signal loss or degradation.
   2. ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: Evaluate the signal loss characteristics of the hardline coax at your desired frequency range. Lower signal loss ensures better transmission efficiency and signal integrity over longer distances.
   3. ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ: Assess the environmental conditions the hardline coax will be exposed to, such as temperature, moisture, and UV resistance. Ensure that the chosen hardline coax is suitable for the specific environmental requirements of your application.
   4. ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਜਰੂਰਤਾਂ: Consider the ease of installation and any specific installation requirements. Hardline coax cables have a rigid structure that may require careful handling and appropriate connectors for termination.
   5. ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸੀਮਾ: Verify that the hardline coax supports the frequency range required for your application. Different hardline coax types are designed for specific frequency ranges, so choose one that matches your frequency needs.
   6. ਅਨੁਕੂਲਤਾ: Ensure that the hardline coax is compatible with your RF system's connectors and other components. Verify that the connectors and terminations for the chosen hardline coax are readily available and suitable for your specific application.

    

   Recommended Hardline Coax Cables for You

    

   1-2-corrugated-hardline-coax-feeder-cable.jpg 7-8-corrugated-hardline-coax-feeder-cable.jpg 1-5-8-corrugated-hardline-coax-feeder-cable.jpg
   1/2" Hardline Feeder 7/8" Hardline Feeder 1-5/8" Hardline Feeder

       

   Parts of Rigid Coaxial Transmission Lines

   Rigid coaxial transmission lines consist of ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ that work together to provide efficient signal transmission and support.

    

   fmuser-brass-elbows-for-rigid-transmission-line-connection.jpg

    

   Here's an introduction to common parts of rigid coaxial transmission lines:

    

   1. Rigid Line Tube: The main section of the transmission line, consisting of a rigid outer conductor, inner conductor, and dielectric insulator. It provides the path for the RF signal transmission.
   2. Matching Sections: Used to ensure proper impedance matching between different sections of the transmission line or between the transmission line and other system components.
   3. Inner Support: Support structure that holds the inner conductor in place and maintains proper spacing between the inner and outer conductors.
   4. Flange Support: Provides support and alignment for flange connections, ensuring proper mating and electrical contact.
   5. Flange to Unflanged Adapter: Converts a flanged connection to an unflanged connection, allowing for compatibility between different components or sections of the transmission line.
   6. Outer Sleeve: Surrounds and protects the outer conductor of the transmission line, providing mechanical stability and shielding.
   7. Inner Bullet: Ensures proper alignment and electrical contact between the inner conductor and other components.
   8. ਕੂਹਣੀਆਂ: Used to change the direction of the transmission line, allowing for installation in tight spaces or routing around obstacles.
   9. Coaxial Adaptors: Used for connection or conversion between different types of coaxial connectors.

    

   When choosing rigid coaxial transmission lines and their associated parts, consider the specific requirements of your RF system, power handling capacity, frequency range, environmental conditions, and compatibility with other components.

    

   Recommended Parts & Components of Rigid Lines for You

     

   rigid-coaxial-transmission-line-tubes.jpg 90-dgree-elbows.jpg flange-inner-support.jpg flange-to-unflanged-adapter.jpg
   Rigid Coaxial Transmission Line Tubes 90 ਡਿਗਰੀ ਕੂਹਣੀ Flange Inner Supports Flanged to Unflanged Adaptor
   inner-bullet.jpg inner-support.jpg matching-sections.jpg outer-sleeves.jpg
   Inner Bullet Inner Support Matching Sections Outer Sleeves
   rf-coaxial-adaptors.jpg
   Coaxial Adaptors

    

   Coax ਕਨੈਕਟਰ

   Coax connectors are designed to ensure proper electrical continuity and impedance matching between coaxial cables and the devices they connect to. They have a characteristic design that allows for easy and reliable connection and disconnection, while maintaining the integrity of the signal transmission within the coaxial cable.

    

   multiple-types-of-rf-coax-connectors-and-frequency-range.jpg

    

   How do Coax Connectors Work?

    

   Coax connectors typically consist of a male and a female connector. The male connector has a center pin that extends into the female connector, creating a secure connection. The outer conductors of both connectors are threaded or feature some form of locking mechanism to ensure proper coupling and to prevent accidental disconnection.

    

   When two coax connectors are mated together, the center conductors make contact, allowing the signal to pass through. The outer conductors (shields) of the connectors maintain electrical continuity and provide shielding against external interference, ensuring proper signal transmission and minimizing signal loss.

    

   Types of Coax Connectors

    

   Coax connectors come in various types, each designed for specific applications and frequency ranges. Here's an overview of some commonly used types of coax connectors:

    

   • RF Coaxial Adaptor: An RF coaxial adaptor is not a specific type of connector but a device used to connect or convert between different types of coaxial connectors. Adaptors allow for seamless connectivity between various coaxial cable types or connectors when compatibility issues arise.
   • N-Type Coaxial Connector: The N-type coaxial connector is a threaded connector widely used in RF applications up to 11 GHz. It offers a reliable connection, good performance, and is capable of handling moderate power levels. The N-type connector is commonly used in wireless communication systems, broadcast equipment, and test and measurement applications.
   • 7/16 DIN (L-29) Coaxial Connector: The 7/16 DIN or L-29 coaxial connector is a larger, high-power connector suitable for high-frequency applications. It provides low loss and high power handling capabilities, making it ideal for cellular base stations, broadcast systems, and high-power RF applications.
   • EIA Flange Coaxial Connector: The EIA (Electronic Industries Alliance) flange coaxial connector is used for high-power RF connections. It features a circular flange with bolt holes for secure mounting and is commonly found in waveguide systems, which are used for high-frequency and microwave transmission.
   • BNC (Bayonet Neill-Concelman): A bayonet-style connector commonly used in audio and video applications up to 4 GHz.
   • SMA (SubMiniature version A): A threaded connector used for frequencies up to 18 GHz, often found in wireless and microwave systems.
   • TNC (Threaded Neill-Concelman): A threaded connector similar to BNC but with improved performance at higher frequencies.

     

   Choosing Coax Connectors

     

   Consider the following factors when choosing coax connectors:

     

   1. ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸੀਮਾ: Consider the frequency range of the coaxial cable and equipment you are connecting. Ensure that the chosen coax connector is designed to handle the frequency range without significant signal degradation.
   2. ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਮੈਚਿੰਗ: Verify that the coax connector matches the impedance specification of the coaxial cable (typically 50 or 75 ohms). Proper impedance matching is crucial for minimizing signal reflections and maintaining signal integrity.
   3. ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ: Assess the environmental conditions of the intended application. Some connectors may offer better sealing or weatherproofing features, making them suitable for outdoor or harsh environments.
   4. ਟਿਕਾਊਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ: Consider the durability and reliability of the coax connector. Look for connectors constructed with high-quality materials, precision manufacturing, and reliable locking mechanisms to ensure a secure and long-lasting connection.
   5. ਅਨੁਕੂਲਤਾ: Ensure that the chosen coax connector is compatible with the coaxial cable type and the devices or equipment you are connecting. Verify the connector's dimensions, threading, and interface to ensure proper mating and secure connections.

    

   fmuser-7-8-if45-coax-7-8-eia-flange-connector.jpg fmuser-1-5-8-if70-coax-1-5-8-eia-flange-connector.jpg fmuser-3-1-8-if110-coax-3-1-8-eia-flange-connector.jpg fmuser-1-2-coax-n-j-nm-1-2-n-male-connector.jpg
   IF45 7/8" EIA Fnage IF70 1-5/8" EIA Fnage IF110 3-1/8" EIA Fnage N-J 1/2" Male
   fmuser-1-2-coax-n-k-l4tnf-psa-n-female-connector.jpg fmuser-l29j-7-16-7-16-din-1-2-coax-connector.jpg fmuser-l29j-7-16-7-16-din-7-8-din-male-connector.jpg fmuser-l29k-7-16-7-16-din-female-connector.jpg
   N-K 1/2" Female L29-J 1/2" Male L29-J 7/8" Male L29-K 7/8" Female
   fmuser-l29k-7-16-din-female-1-2-coax-connector.jpg fmuser-7-16-din-to-n-adapter-l29-j-male-connector.jpg fmuser-l29-j-male-7-16-din-to-if45-7-8-eia-flange-connector.jpg fmuser-l29-j-male-7-16-din-to-if70-1-5-8-eia-flange-connector.jpg
   L29-K 1/2" Female 7/16 Din to N L29-J Male to N Male L29-J Male 7/16 Din to IF45 7/8" EIA L29-J Male 7/16 Din to IF70 1-5/8" EIA

   fmuser-l29-j-male-7-16-din-to-if110-3-1-8-eia-flange-connector.jpg
   L29-J Male 7/16 Din to IF110 3-1/8" EIA

    

   LPS Lightning Protection System

   An LPS, or ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, is a comprehensive system of measures and devices implemented to mitigate the destructive impact of lightning strikes.

    

   lightning-protection.jpg

    

   It aims to offer a conductive path for the lightning current to safely dissipate into the ground, preventing damage to structures and sensitive equipment.

     

   How does an LPS work?

    

   An LPS typically consists of the following components:

    

   1. Air Terminals (Lightning Rods): Installed at the highest points of a structure, air terminals attract the lightning strike and provide a preferred path for the discharge.
   2. Down Conductors: Metallic conductors, usually in the form of rods or cables, connect the air terminals to the ground. They conduct the lightning current to the ground, bypassing the structure and equipment.
   3. ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ: A network of conductive elements, including ground rods or plates, facilitates the dissipation of the lightning current into the ground.
   4. Surge Protection Devices (SPDs): SPDs are installed at strategic points within the electrical and electronic systems to divert transient electrical surges caused by lightning strikes away from sensitive equipment. They help prevent damage to equipment due to overvoltage.

    

   By providing a path of least resistance for the lightning current, an LPS ensures that the energy from a lightning strike is safely channeled away from the structure and its equipment, reducing the risk of fire, structural damage, and equipment failure.

    

   Choosing an LPS

    

   Consider the following factors when choosing an LPS:

    

   1. ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ: Conduct a risk assessment to determine the level of lightning exposure to the structure and equipment. Factors such as location, local weather patterns, and building height influence the risk. Higher-risk areas may require more comprehensive protection measures.
   2. ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ: Ensure that the LPS meets the requirements of recognized standards such as NFPA 780, IEC 62305, or the relevant local building codes. Compliance with these standards ensures that the LPS is designed and installed appropriately.
   3. Structural Considerations: Consider the structural characteristics of the building or facility. Factors such as height, roof type, and material composition influence the design and installation of air terminals and down conductors.
   4. ਉਪਕਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ: Assess the equipment that requires protection from lightning-induced surges. Different equipment may have specific surge protection requirements. Consult with experts to determine the appropriate placement and specifications of SPDs to safeguard critical equipment.
   5. ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ: Ensure that the LPS is regularly inspected and maintained. Lightning protection systems can degrade over time, and regular maintenance helps to identify and address any issues or faulty components.
   6. Certification and Expertise: Engage certified lightning protection professionals or consultants with expertise in designing and installing LPSs. They can provide guidance and ensure that the system is correctly implemented.

    

   Recommended Light Protection System for You

     

   fmuser-lps-lightning-protection-solution.jpg

   ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ:

    

   https://www.fmradiobroadcast.com/product/detail/lps-lightning-protection-system.html

   ਇਕਾਈ ਨਿਰਧਾਰਨ
   ਸਮੱਗਰੀ (ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਛੜੀ) ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ
   ਸਮੱਗਰੀ (ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਡੰਡੇ) ਈਪੌਕਸੀ ਰਾਲ
   ਸਮੱਗਰੀ (ਗ੍ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਰਾਡ) ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਡ ਸਤਹ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਿਆ
   ਸ਼ੈਲੀ ਸਿੰਗਲ-ਨੀਡਲ ਸ਼ੈਲੀ, ਠੋਸ ਟਿਪ ਗੋਲਾਕਾਰ ਸ਼ੈਲੀ, ਮਲਟੀ-ਬਾਲ ਸ਼ੈਲੀ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਿਕਲਪਿਕ।
   ਆਕਾਰ (ਸੈਮੀ) 1.6M

     


   ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਲਿੰਕ

    

   ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਉਪਕਰਣ

   A Studio to Transmitter Link (STL) is a dedicated point-to-point communication system that connects a radio station's studio or production facility to its transmitter site. The purpose of an STL is to transmit the audio signal from the studio or production facility to the transmitter, ensuring reliable and high-quality transmission of the radio programming.

    

   fmuser-stl10-studio-to-transmittter-link-equipment-package.jpg

    

   How does a Studio to Transmitter Link Work?

    

   STLs typically utilize a combination of wired or wireless transmission methods to establish a reliable link between the studio and transmitter site. The specifics of the STL setup can vary depending on the distance between the studio and the transmitter, geographical considerations, available infrastructure, and regulatory requirements. Here are a few common types of STL systems:

    

   • Microwave Links: Microwave STLs use high-frequency radio waves to establish a line-of-sight connection between the studio and transmitter site. They require clear visibility between the two locations and utilize microwave antennas to transmit and receive the signals.
   • Satellite Links: Satellite STLs utilize satellite communication to establish a link between the studio and the transmitter site. They involve the use of satellite dishes and require a satellite uplink at the studio and a downlink at the transmitter site.
   • IP Networks: IP-based STLs leverage internet protocol (IP) networks, such as Ethernet or internet connections, to transmit audio and data between the studio and transmitter site. This method often involves encoding the audio signal into IP packets and then transmitting them over the network infrastructure.

    

   STL systems can also incorporate redundancy mechanisms to ensure reliability. This may include the use of backup connections or redundant equipment to minimize the risk of signal loss or disruption.

    

   Choosing a Studio to Transmitter Link

    

   Consider the following factors when choosing a Studio to Transmitter Link:

    

   1. Distance and Line of Sight: Determine the distance between the studio and the transmitter site and assess whether there is a clear line of sight or suitable infrastructure available for the STL setup. This will help determine the appropriate technology, such as microwave or satellite, based on the specific requirements of the transmission path.
   2. ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ: Evaluate the reliability and redundancy options provided by the STL system. Look for features like backup connections, equipment redundancy, or failover mechanisms to ensure uninterrupted transmission in case of link or equipment failures.
   3. Audio Quality and Bandwidth: Consider the audio quality requirements of your radio station. Ensure that the STL system can handle the necessary bandwidth to transmit the audio signal without degradation or loss of quality.
   4. ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ: Understand and comply with any regulatory requirements related to frequency allocation, licensing, or other legal aspects that may impact the choice and implementation of the STL system.
   5. Scalability and Future Expansion: Assess the scalability of the STL system to accommodate potential future growth or changes in the radio station's needs. Consider the ability to upgrade or expand the system easily as required.

    

   Recommened Studio to Transmitter Link Solutions for You:

    

   fmuser-5.8-ghz-10-km-1-hdmi-sdi-digital-stl-system.jpg fmuser-5.8-ghz-10-km-1-hdmi-sdi-stereo-4-to-1-digital-stl-system.jpg fmuser-5.8-ghz-10-km-4-aes-ebu-digital-stl-system.jpg fmuser-5.8-ghz-10-km-4-av-cvbs-digital-stl-system.jpg
   5.8 GHz 10KM1 HDMI/SDI

   5.8 GHz 10KM 1

   HDMI/SDI/Stereo 4 to 1

   5.8 GHz 10KM 4 AES/EBU 5.8 GHz 10KM 4 AV/CVBS
   fmuser-5.8-ghz-10-km-4-hdmi-stereo-digital-stl-system.jpg fmuser-5.8-ghz-10-km-8-hdmi-digital-stl-system.jpg fmuser-1000-mhz-60-km-10-1000-mhz-7-9-ghz-adstl-stl-system.jpg
   5.8 GHz 10KM 4 HDMI/Stereo 5.8 GHz 10KM 8 HDMI 100-1K MHz & 7-9 GHz, 60KM, Low-cost

    

   STL Transmitter

   STL (Studio-to-Transmitter Link) transmitters are devices specifically designed for broadcasting applications. Their purpose is to establish a reliable and high-quality audio or video link between the studio and the transmitter site of a radio or TV station. These transmitters provide a dedicated and dependable connection, ensuring that the broadcasted signals reach the transmitter without degradation or interference. By transporting audio or video signals in real-time, STL transmitters play a crucial role in maintaining the integrity and quality of the content being transmitted. When choosing an STL transmitter, factors such as reliability, signal quality, and compatibility with existing equipment should be carefully considered.

    

   How do STL Transmitters Work?

    

   STL transmitters typically operate in the microwave or UHF frequency bands. They use directional antennas and higher power levels to establish a robust and interference-free link between the studio and the transmitter site, which can be located miles apart.

    

   STL transmitters receive the audio or video signal from the studio, often in a digital format, and convert it into a suitable modulation scheme for transmission. The modulated signal is then amplified to the desired power level and transmitted wirelessly via the chosen frequency band.

    

   At the transmitter site, a corresponding STL receiver captures the transmitted signal and demodulates it back into its original audio or video format. The demodulated signal is then fed into the broadcasting system for further processing and transmission to the audience.

     

   Choosing STL Transmitters

    

   Consider the following factors when choosing STL transmitters:

    

   1. ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਬੈਂਡ: Determine the suitable frequency band for your STL link, considering factors such as available frequency allocations, regulatory requirements, and interference considerations. Common frequency bands used for STL links include microwave and UHF.
   2. Signal Quality and Reliability: Evaluate the signal quality and reliability offered by the STL transmitter. Look for features such as low signal distortion, high signal-to-noise ratio, and error correction capabilities to ensure optimal transmission performance.
   3. Link Distance and Capacity: Consider the distance between the studio and the transmitter site to determine the required link capacity. Longer distances may require higher power and more robust systems to maintain signal integrity.

   STL ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ

   STL receivers are specifically designed to receive and demodulate audio or video signals transmitted over an STL link. They are used at the transmitter site to capture the content transmitted from the studio, ensuring high-quality and accurate reproduction of the broadcasted signals for transmission to the audience.

    

   How do STL Receivers Work?

    

   STL receivers are typically designed to operate in the same frequency band as the corresponding STL transmitter. They use directional antennas and sensitive receivers to capture the transmitted signals and convert them back into their original audio or video formats.

    

   When the transmitted signal reaches the STL receiver, it is captured by the receiver's antenna. The received signal is then demodulated, which involves extracting the original audio or video content from the modulated carrier signal. The demodulated signal is then passed through audio or video processing equipment to further enhance the quality and prepare it for transmission to the audience.

    

   The demodulated signal is typically integrated into the broadcasting system, where it is combined with other audio or video sources, processed, and amplified before being broadcasted to the intended audience.

    

   Choosing STL Receivers

    

   Consider the following factors when choosing STL receivers:

    

   1. ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਬੈਂਡ: Determine the frequency band that corresponds to your STL link, matching the frequency band used by the STL transmitter. Ensure that the receiver is designed to operate in the same frequency range for proper reception and demodulation.
   2. Signal Sensitivity and Quality: Evaluate the signal sensitivity and quality offered by the STL receiver. Look for receivers with high sensitivity to capture weak signals in challenging environments and features that ensure accurate and faithful demodulation of the transmitted content.
   3. ਅਨੁਕੂਲਤਾ: Ensure that the STL receiver is compatible with the modulation scheme used by the STL transmitter. Verify that the receiver can process the specific modulation standard employed in your broadcasting system, such as analog FM, digital FM, or digital TV standards (e.g., ATSC or DVB).
   4. Redundancy and Backup Options: Consider the availability of redundancy and backup options for the STL link. Redundant receiver setups or diversity reception capabilities can provide backup and ensure uninterrupted reception in case of equipment failure or signal interruption.

   STL ਐਂਟੀਨਾ

   STL (Studio-to-Transmitter Link) antennas are specialized antennas used in radio and TV broadcasting to establish a reliable and high-quality link between the studio and the transmitter site. They play a crucial role in transmitting and receiving audio or video signals over long distances.

    

   fmuser-yagi-stl-antenna-for-studio-to-transmitter-link-system.jpg

    

   1. Parabolic Dish Antennas: Parabolic dish antennas are commonly used in STL systems for their high gain and directional capabilities. These antennas consist of a metal dish-shaped reflector and a feedhorn positioned at the focal point. The reflector focuses the transmitted or received signals onto the feedhorn, which captures or emits the signals. Parabolic dish antennas are typically used in point-to-point STL links over long distances.
   2. ਯਾਗੀ ਐਂਟੀਨਾ: Yagi antennas, also known as Yagi-Uda antennas, are popular for their directional properties and moderate gain. They feature a series of parallel elements, including a driven element, reflector, and one or more directors. Yagi antennas are capable of focusing their radiation pattern in a specific direction, making them suitable for transmitting and receiving signals in a particular coverage area. They are often used in shorter distance STL links or as auxiliary antennas for fill-in coverage.
   3. Log-Periodic Antennas: Log-periodic antennas are capable of operating over a broad frequency range, making them versatile for STL systems that require flexibility to support various frequency bands. These antennas consist of multiple parallel dipoles of varying lengths, which allow them to cover a wide range of frequencies. Log-periodic antennas offer moderate gain and are often used as multi-purpose antennas in broadcasting applications.

    

   How STL Antennas Work in an STL System

    

   In an STL system, the STL antenna serves as a transmitter or receiver to establish a wireless link between the studio and the transmitter site. The antenna is connected to the STL transmitter or receiver, which generates or captures the audio or video signals. The antenna's role is to effectively radiate or capture these signals and transmit them over the desired coverage area.

    

   The type of STL antenna used depends on various factors such as link distance, frequency band, required gain, and directional requirements. Directional antennas like parabolic dish antennas and Yagi antennas are commonly used to establish a focused and reliable link between the studio and the transmitter site. Log-periodic antennas, with their wide frequency coverage, offer flexibility for systems operating across different frequency bands.

    

   Choosing STL Antennas

    

   Consider the following factors when choosing STL antennas:

    

   1. ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸੀਮਾ: Determine the frequency range used in your STL system. Ensure that the chosen antenna is designed to operate within the specific frequency range required for your broadcasting application.
   2. Link Distance: Assess the distance between the studio and the transmitter site. Longer distances may require antennas with higher gain and narrower beamwidth to maintain signal strength and quality.
   3. Gain and Beamwidth: Evaluate the gain and beamwidth requirements based on the coverage area and link distance. Higher gain antennas provide longer reach, while narrower beamwidth antennas offer more focused coverage.
   4. ਐਂਟੀਨਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ: Consider the required polarization for your STL system, such as vertical or horizontal polarization. Ensure the antenna supports the desired polarization to maintain compatibility with other system components.
   5. ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾ Mountਂਟਿੰਗ: Assess the available space and mounting options for installing STL antennas. Consider factors such as tower height, wind loading, and compatibility with existing infrastructure during the selection process.
   6. ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ: Ensure that the chosen STL antennas comply with relevant regulatory standards and licensing requirements in your region.

    

   Recommended STL equipment package for You

    

   fmuser-5.8-ghz-10-km-1-hdmi-sdi-digital-stl-system.jpg fmuser-stl10-studio-to-transmittter-link-equipment-package.jpg fmuser-stl10-stl-transmitter-with-stl-receiver-package.jpg
   IP ਉੱਤੇ STL STL ਲਿੰਕ ਪੈਕੇਜ STL Transmitter & Receiver

    


    

   ਰੇਡੀਓ ਸਟੂਡੀਓ ਉਪਕਰਨ

    

   Radio studio equipment forms the backbone of a broadcasting facility, enabling the production and delivery of high-quality audio content. From capturing and processing audio to transmitting it to an audience, radio studio equipment plays a crucial role in creating engaging radio programs. Here is a complete list of radio studio equipment you'll need for a radio station.

    

   ਸਾਫਟਵੇਅਰ:

    

   • Digital Audio Workstation (DAW)
   • Radio Automation Software

    

   ਹਾਰਡਵੇਅਰ:

    

   • Microphones (Condenser, dynamic, ribbon)
   • ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਸਟੈਂਡ
   • ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ
   • ਆਡੀਓ ਮਿਕਸਰ
   • ਆਡੀਓ ਇੰਟਰਫੇਸ
   • ਆਨ-ਏਅਰ ਲਾਈਟ
   • Broadcast Console
   • ਪੈਚ ਪੈਨਲ
   • ਸੀਡੀ ਪਲੇਅਰ
   • Audio Processors (Compressors, limiters, equalizers)
   • ਟੈਲੀਫੋਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ
   • ਸਾਊਂਡਪਰੂਫਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ
   • ਸਟੂਡੀਓ ਮਾਨੀਟਰ
   • ਪੌਪ ਫਿਲਟਰ
   • ਸਦਮਾ ਮਾਊਂਟਸ
   • ਕੇਬਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਧਨ
   • Broadcast Desks

    

   Let's take a look to each of the mentioned equipment in details!

   Digital Audio Workstation (DAW)

   A Digital Audio Workstation (DAW) is a software application that allows users to record, edit, manipulate, and mix audio digitally. It provides a comprehensive set of tools and features to facilitate the production and manipulation of audio content. DAWs are the primary software tool used in modern radio studios to create professional-quality audio recordings, podcasts, and other broadcast content.

    

   daw-digital-audio-workstation-operation-interface.jpg

    

   How does a Digital Audio Workstation (DAW) Work?

    

   A DAW provides a graphical user interface (GUI) that allows users to interact with audio tracks, plugins, virtual instruments, and other audio-related features. Users can record audio from microphones or other sources directly into the DAW, edit the recorded audio, arrange it on a timeline, apply various audio effects and processing, mix multiple tracks together to create a final audio mix, and export the finished audio project in various formats.

    

   DAWs typically offer a range of editing and manipulation tools such as waveform editing, time stretching, pitch correction, and noise reduction. They also provide a wide selection of audio effects, virtual instruments, and plugins that can be used to enhance the audio and add creative elements to the production.

    

   Choosing a Digital Audio Workstation (DAW)

    

   Consider the following factors when choosing a Digital Audio Workstation (DAW):

    

   1. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ: Evaluate the features and capabilities of the DAW. Look for features such as multi-track recording, editing tools, mixing capabilities, virtual instruments, and plugin support. Ensure that the DAW is compatible with your operating system and other hardware in your studio setup.
   2. ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੌਖ: Consider the user interface and workflow of the DAW. Look for a DAW that is intuitive and suits your preferences and level of expertise. Some DAWs have a steeper learning curve, while others offer a more beginner-friendly interface.
   3. ਆਡੀਓ ਗੁਣ: Assess the audio quality provided by the DAW. Look for DAWs that support high-resolution audio formats and have advanced audio processing capabilities to ensure optimal sound quality.
   4. ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਏਕੀਕਰਨ: Consider the DAW's ability to integrate with external hardware or plugins. Look for compatibility with audio interfaces, control surfaces, and third-party plugins that you may want to use in your studio.
   5. Workflow and Efficiency: Determine the workflow and efficiency of the DAW. Look for features that streamline your production process, such as keyboard shortcuts, automation capabilities, and project management tools.
   6. ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ: Research the DAW's reputation for ongoing support and updates. Ensure that the DAW has an active user community, tutorials, documentation, and regular software updates to address bugs and add new features.

   ਮਾਈਕਰੋਫੋਨਸ

   Condenser microphones, dynamic microphones, and ribbon microphones are commonly used in radio studios.

    

   3.5mm-recording-studio-condenser-microphone.jpg

    

   ਕਿਸਮ

    

   1. ਕੰਡੈਂਸਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ: Condenser microphones are highly sensitive and provide excellent audio quality. They consist of a thin diaphragm that vibrates in response to sound waves. The diaphragm is placed close to a charged backplate, creating a capacitor. When sound hits the diaphragm, it moves, resulting in a change in the capacitance. This change is converted into an electrical signal, which is then amplified. Condenser microphones require power, usually provided through phantom power from an audio interface or mixer.
   2. ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ: Dynamic microphones are known for their durability and versatility. They use a simple design consisting of a diaphragm, a coil of wire, and a magnet. When sound waves hit the diaphragm, it moves, causing the coil to move within the magnetic field. This movement generates an electrical current, which is then sent through the microphone cable to the audio interface or mixer. Dynamic microphones can handle high sound pressure levels and are less sensitive to environmental noise.
   3. ਰਿਬਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ: Ribbon microphones are known for their smooth and warm sound. They use a thin metal ribbon (typically made of aluminum) suspended between two magnets. When sound waves hit the ribbon, it vibrates, generating an electrical current through electromagnetic induction. Ribbon microphones are delicate and require careful handling to avoid damage. They generally offer a vintage, smooth character to the recorded sound.

    

   Each type of microphone has its own unique characteristics that make it suitable for different applications. In radio studios, condenser microphones are often favored for their high-quality audio capture, while dynamic microphones are popular for their durability and ability to handle various vocal and instrumental sources. Ribbon microphones are used less frequently in radio studios, but they are valued for their specific sonic qualities and are sometimes employed for specific purposes or stylistic effects.

    

   ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੋ

    

   1. ਉਦੇਸ਼: Determine the primary use of the microphone. Will it be mainly used for voice recording, interviews, or musical performances? Different microphones excel in different applications.
   2. ਧੁਨੀ ਗੁਣ: Consider the desired sound characteristics. Condenser microphones generally offer a wide frequency response and detailed sound, while dynamic microphones provide a more robust and focused sound. Ribbon microphones often offer a warm and vintage tone.
   3. ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ: Evaluate the sensitivity requirements of your environment. If you have a quiet recording space, a more sensitive condenser microphone might be suitable. In noisy environments, a dynamic microphone's lower sensitivity can reject unwanted background noise.
   4. ਹੰrabਣਸਾਰਤਾ: Consider the durability and build quality of the microphone. Dynamic microphones are generally more rugged and can handle rough handling, making them suitable for on-location recordings or situations where durability is essential.
   5. ਬਜਟ: Determine the budget you have allocated for the microphone. Different microphone types and models vary in price. Consider the best compromise between your budget and the desired sound quality.
   6. ਅਨੁਕੂਲਤਾ: Check the compatibility of the microphone with your existing equipment. Ensure that the microphone's connectors match your audio interface or mixer, and that your equipment can provide the necessary power if using a condenser microphone.
   7. ਟੈਸਟਿੰਗ: Whenever possible, try out different microphones before making a final decision. This will allow you to hear how each microphone sounds with your voice or in your specific environment.

    

   It's worth noting that personal preference and experimentation play a role in microphone selection. What works well for one person or studio may not be the ideal choice for another. Consider these factors, conduct research, and if possible, seek recommendations from professionals or fellow broadcasters to make an informed decision.

   ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਸਟੈਂਡ

   Microphone stands are mechanical supports designed to hold microphones securely at the desired height and position. They consist of several components, including a base, a vertical stand, an adjustable boom arm (if applicable), and a microphone clip or holder.

    

   microphone-with-stand.jpg  

   How do Microphone Stands Work?

    

   Microphone stands typically have an adjustable height feature, allowing users to set the microphone at an optimal level for the user's mouth or instrument. They offer stability and prevent unwanted movement or vibrations that could affect the sound quality. The boom arm, if present, extends horizontally from the stand and allows for precise positioning of the microphone in front of the sound source.

    

   Choosing a Microphone Stand

    

   When choosing a microphone stand, consider the following factors:

    

   1. Type of Stand: Determine the type of stand you need based on your requirements. Common types include tripod stands, round base stands, and desk-mounted stands. Tripod stands offer stability and portability, while round base stands provide a more stable base. Desk-mounted stands are suitable for tabletop setups or limited space.
   2. ਕੱਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: Ensure the stand has adjustable height options to accommodate different users and recording situations. Look for stands with reliable height adjustment mechanisms that allow for easy and secure adjustments.
   3. ਬੂਮ ਆਰਮ: If you require flexibility in positioning the microphone, consider a stand with an adjustable boom arm. Boom arms can extend horizontally and rotate, allowing for precise microphone placement.
   4. ਮਜ਼ਬੂਤੀ: Look for stands made from durable materials such as steel or aluminum to ensure stability and longevity. Sturdiness is crucial to prevent accidental tipping or movement during recordings.
   5. Microphone Clip/Holder: Verify that the stand includes a compatible microphone clip or holder. Different microphones require specific accessories for secure attachment, so ensure the stand's clip or holder is suitable for your microphone.
   6. ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ: If you need to move or transport your setup frequently, consider a stand that is lightweight and portable for easy transportation.

   ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ

    


     

   ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੈੱਡਫੋਨ ਮਾਨੀਟਰ ਕੰਮ ਕਰਨ?

    

   ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਹੈੱਡਫੋਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਈਅਰਫੋਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਅਸਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ fmuser.-net ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮਾਨੀਟਰ ਹੈੱਡਫੋਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਪੂਰਵ-ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ "ਬਦਲਾਅ (ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ)" ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਸ, ਮਿਡਰੇਂਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਬਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਣ, fmuser-Ray ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। .

    

   ਇਸੇ ਮਾਨੀਟਰ ਹੈੱਡਫੋਨ ਹਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?

    

   ਮਾਨੀਟਰ ਹੈੱਡਸੈੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਹੈ

    

   ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਸ, ਮਿਡਰੇਂਜ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਬਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈੱਡਫੋਨਾਂ ਦੀ 20 ਤੋਂ 20000 Hz ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸੁਣਨਯੋਗ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ (20) ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਬਾਸ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ (20000) ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ (ਟ੍ਰੇਬਲ ਰੇਂਜ) fmuser.-net ਹੈ ਜੋ ਹੈੱਡਸੈੱਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੀਟਰ ਹੈੱਡਸੈੱਟ ਸਟੈਂਡਰਡ 20 - 20000 Hz ਰੇਂਜ (ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ) ਵਿੱਚ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    

   ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਜਿੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

    

   1. ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ
   2. ਡੂੰਘੇ ਬਾਸ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਿਹਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ।

    

   • ਮਾਨੀਟਰ ਹੈੱਡਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਸ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ

   ਮਾਨੀਟਰ ਹੈੱਡਫੋਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾਵਾਂ (ਘੱਟ, ਮੱਧਮ, ਉੱਚ) ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਨੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਉਭਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ fmuser.-net, ਹੈੱਡਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਾਸ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਪ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

    

   ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਹੈੱਡਫੋਨ "ਬਾਸ ਸੁਧਾਰ" ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।

   ਮਾਨੀਟਰ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਥਡ ਥੰਪਿੰਗ ਬਾਸ ਦੀ ਬਾਸ ਸੁਣੋਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ, FMUSERRay ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ (ਮੂਲ) ਖਪਤਕਾਰ-ਗਰੇਡ ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

   • ਮਾਨੀਟਰ ਹੈੱਡਫੋਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

   ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਈਅਰਫੋਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੰਗੀਤ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

   ਇਸ ਲਈ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਟੂਡੀਓ ਮਾਨੀਟਰ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

   • ਮਾਨੀਟਰ ਹੈੱਡਫੋਨ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਨ

   ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਬਲ ਵੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਮੋਟੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਿੱਚਣ, ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ-ਗਰੇਡ ਹੈੱਡਫੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹਨ।

   ਆਡੀਓ ਮਿਕਸਰ

   Audio mixers are electronic devices with multiple input and output channels used to combine, control, and manipulate audio signals. They allow users to adjust the volume, tone, and effects of various audio sources, such as microphones, instruments, and pre-recorded content, to create a balanced and cohesive audio mix.

    

   How do Audio Mixers Work?

    

   Audio mixers receive audio signals from different sources and route them to various output destinations, such as speakers or recording devices. They consist of several components, including input channels, faders, knobs, equalizers, and effects processors. Each input channel typically has controls for adjusting the volume, pan (stereo placement), and equalization (tone). The faders allow precise control over each input channel's volume level, while additional knobs and buttons offer further adjustments and customization options. The audio signals from the input channels are combined, balanced, and processed to create the final output mix, which can be sent to speakers, headphones, or recording devices.

    

   Choosing an Audio Mixer

    

   When selecting an audio mixer, consider the following factors:

    

   1. ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: Determine the number of input channels you require based on the number of audio sources you need to mix simultaneously. Ensure the mixer has enough channels to accommodate all your inputs.
   2. ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ: Consider the features and controls you need. Look for mixers with EQ controls, aux sends/returns for adding effects or external processors, mute/solo buttons for individual channels, and pan controls for stereo placement.
   3. ਬਿਲਟ-ਇਨ ਪ੍ਰਭਾਵ: If you need to apply effects to your audio, consider mixers with built-in effects processors. These processors offer various effects like reverb, delay, or compression, allowing you to enhance the sound without additional external equipment.
   4. ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ: Ensure the mixer has the appropriate inputs and outputs for your audio sources and destination devices. Look for XLR and TRS inputs for microphones and instruments, as well as main outputs, subgroups, and auxiliary sends/returns for routing audio to different destinations.
   5. ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ: Consider the size and portability of the mixer. If you need to move or transport the mixer frequently, look for compact and lightweight options that suit your requirements.

   ਆਡੀਓ ਇੰਟਰਫੇਸ

   Audio interfaces act as the bridge between analog audio signals and digital audio data on a computer. They convert analog audio inputs from microphones, instruments, or other sources into digital signals that can be processed, recorded, and played back by a computer. Audio interfaces typically connect to the computer via USB, Thunderbolt, or FireWire, providing high-quality audio conversion and connectivity options.

     

   How do Audio Interfaces Work?

    

   Audio interfaces take the analog audio signals from sources such as microphones or instruments and convert them into digital data using analog-to-digital converters (ADCs). This digital audio data is then transmitted to the computer through the chosen interface connection. On the playback side, the audio interface receives digital audio data from the computer and converts it back into analog signals using digital-to-analog converters (DACs). These analog signals can then be sent to studio monitors or headphones for monitoring or routed to other audio devices.

    

   Choosing an Audio Interface

    

   Consider the following factors when choosing an audio interface:

    

   1. Input and Output Configuration: Determine the number and type of inputs and outputs you need. Consider the number of microphone preamps, line inputs, instrument inputs, headphone outputs, and monitor outputs required for your studio setup.
   2. ਆਡੀਓ ਗੁਣ: Look for audio interfaces with high-quality converters to ensure accurate and transparent audio conversion. Consider the bit depth and sample rate capabilities to match your recording needs.
   3. ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ: Ensure the audio interface has the necessary connection options to suit your computer and other equipment. USB is the most common and widely supported interface, but Thunderbolt and FireWire interfaces offer higher bandwidth and lower latency.
   4. ਅਨੁਕੂਲਤਾ: Check the compatibility of the audio interface with your computer's operating system and software. Ensure that the drivers and software provided by the manufacturer are compatible with your setup.
   5. Latency Performance: Consider the audio interface's latency performance, which is the delay between input and output. Lower latency is preferable for real-time monitoring and recording without noticeable delays.

   ਆਨ-ਏਅਰ ਲਾਈਟ

    

   An on-air light is a visual indicator that alerts individuals both inside and outside the studio when a microphone is active and broadcasting live audio or when the studio is currently on the air. It serves as a signal to prevent interruptions or unwanted disturbances during a live broadcast.

    

   radio-studio-on-air-light.jpg  

   How does an On-Air Light Work?

    

   Typically, an on-air light consists of a highly visible illuminated panel or sign, often featuring the words "On Air" or a similar indication. The light is controlled by a signaling mechanism that connects to the broadcasting equipment, such as the audio mixer or broadcast console. When the microphone is live, the signaling mechanism sends a signal to the on-air light, triggering it to illuminate. Once the microphone is no longer active or when the broadcast ends, the light is turned off.

    

   Choosing an On-Air Light

    

   Consider the following factors when choosing an on-air light:

    

   1. ਦਰਿਸ਼ਗੋਚਰਤਾ: Ensure that the on-air light has high visibility and can be easily seen from various angles. Bright LED lights or illuminated signs are commonly used for their visibility in different lighting conditions.
   2. Design and Mounting Options: Consider the design and mounting options that suit your studio. On-air lights can come in various forms, such as standalone lights, wall-mounted signs, or desk-mounted indicators. Choose one that fits your studio's aesthetic and provides convenient visibility for the broadcasting staff.
   3. ਅਨੁਕੂਲਤਾ: Ensure that the on-air light is compatible with your broadcasting equipment. Check the signaling mechanism and connections required to synchronize the light with your audio mixer or broadcast console.
   4. ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੌਖ: Look for an on-air light that is easy to use and integrate into your studio setup. Consider features like instant activation or remote control options for convenience.
   5. ਹੰrabਣਸਾਰਤਾ: Verify that the on-air light is built to withstand regular usage and has a sturdy construction. It should be able to withstand accidental bumps or knocks in a busy studio environment.

   Broadcast Console

   A broadcast console is a sophisticated electronic device that serves as the nerve center of a radio studio. It allows broadcasters to control audio signals from various sources, adjust audio levels, apply processing, and route the audio to different destinations. Broadcast consoles are designed to provide precise control and flexibility in managing multiple audio inputs and outputs.

    

   radio-studio-broadcast-console.jpg 

   How does a Broadcast Console Work?

    

   A broadcast console consists of input channels, faders, knobs, switches, and various controls. The input channels receive audio signals from microphones, instruments, or other sources. The faders control the volume levels of each channel, enabling the operator to create an optimal audio mix. Knobs and switches provide control over features such as equalization (EQ), dynamics processing, and effects. The console also offers routing capabilities, allowing the operator to send audio to different output destinations, such as speakers, headphones, or recording devices.

    

   Choosing a Broadcast Console

    

   Consider the following factors when choosing a broadcast console:

    

   1. ਚੈਨਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: Determine the number of input channels you require based on the number of audio sources you need to manage simultaneously. Ensure the console offers enough channels to accommodate all your inputs.
   2. ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ: Consider the features and controls you need. Look for consoles with EQ controls, dynamics processing (such as compressors and limiters), auxiliary sends/returns for adding effects or external processors, mute/solo buttons for individual channels, and pan controls for stereo placement.
   3. ਆਡੀਓ ਗੁਣ: Look for consoles with high-quality preamps and audio circuitry to ensure transparent and accurate audio reproduction. Consider consoles that offer low noise and low distortion performance.
   4. ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ: Ensure the console has the necessary input and output options to accommodate your audio sources and destination devices. Look for XLR and TRS inputs for microphones and instruments, as well as main outputs, subgroup outputs, and auxiliary sends/returns for routing audio to different destinations.
   5. Routing Flexibility: Consider the routing capabilities of the console. Look for consoles that offer flexible routing options, allowing you to route audio to different outputs, create monitor mixes, and easily integrate with external processors or effects units.
   6. ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਟਰਫੇਸ: Assess the layout and ergonomics of the console. Ensure that the control interface is intuitive and easy to use, with clear labeling and logical placement of controls. Consider the size and spacing of the faders and knobs to provide comfortable and precise control.

   ਪੈਚ ਪੈਨਲ

   Patch panels are hardware units with a series of input and output connectors, typically in the form of jacks or sockets. They provide a central hub for connecting audio devices together and enable easy routing and organization of audio signals. Patch panels simplify the process of connecting and disconnecting audio cables by consolidating multiple connections into one centralized location.

    

   patch-panel-with-multiple-ports.jpg

    

   How do Patch Panels Work?

    

   Patch panels consist of rows of input and output connectors. Typically, each input connector corresponds to an output connector, allowing you to establish a direct connection between audio devices. By using patch cables, you can route audio signals from specific input sources to desired output destinations. Patch panels eliminate the need to physically plug and unplug cables directly from devices, making it more convenient and efficient to reconfigure audio connections.

    

   Choosing a Patch Panel

    

   Consider the following factors when choosing a patch panel:

    

   1. Number and Type of Connectors: Determine the number and type of connectors you need based on your audio equipment. Look for patch panels with enough input and output connectors to accommodate your devices. Common connector types include XLR, TRS, RCA, or BNC connectors.
   2. Configuration and Format: Choose a patch panel configuration that suits your studio setup. Consider whether you require a 19-inch rack-mounted panel or a standalone panel. Rack-mounted panels are suitable for larger setups with multiple devices.
   3. ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ: Decide between a pre-wired or user-configurable patch panel. Pre-wired panels come with fixed connections, making setup quick and easy. User-configurable panels allow you to customize the wiring according to your specific needs.
   4. ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ: Look for patch panels with clear labeling and color-coding options. Properly labeled panels make it easier to identify and trace audio connections, while color-coding facilitates quick identification of different audio sources or destinations.
   5. ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਣ: Ensure the patch panel is well-built and durable. Consider panels with sturdy construction and high-quality connectors to ensure reliable connections over time.
   6. ਅਨੁਕੂਲਤਾ: Verify that the patch panel's connectors match the type of audio cables used in your studio. Check for compatibility with the audio devices and equipment you plan to connect.
   7. ਬਜਟ: Determine your budget and find a patch panel that offers the necessary features and quality within your price range. Consider the overall build quality, reliability, and customer reviews when making your decision.

   ਸੀਡੀ ਪਲੇਅਰ

   CD players are electronic devices designed to read and play audio content from compact discs (CDs). They provide a simple and reliable way to access and play pre-recorded music, sound effects, or other audio tracks stored on CDs.

     a-sony-cd-player.jpg

    

   How do CD Players Work?

    

   CD players use a laser beam to read the data stored on a CD. When a CD is inserted into the player, the laser scans the reflective surface of the disc, detecting changes in reflection caused by pits and lands on the CD's surface. These changes in reflection represent the digital audio data encoded on the CD. The CD player then converts the digital audio data into analog audio signals, which are amplified and sent to the audio outputs for playback through speakers or headphones.

    

   CD players typically have playback controls, such as play, pause, stop, skip, and track selection, allowing users to navigate through the audio content on the CD. Some CD players may also offer additional features, such as repeat playback, random playback, or programming multiple tracks in a specific order.

    

   Choosing CD Players

    

   Consider the following factors when choosing CD players for your radio studio:

    

   1. ਆਡੀਓ ਗੁਣ: Look for CD players that offer high-quality audio performance. Consider features like a high signal-to-noise ratio, low distortion, and good frequency response to ensure accurate and faithful audio reproduction.
   2. Playback Features: Assess the playback features offered by the CD player. Consider the controls and functionality provided, such as play, pause, stop, skip, track selection, repeat playback, random playback, and programming options. Choose a CD player that offers the necessary features to fit your studio's requirements.
   3. ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ: Determine whether you need additional connectivity options on the CD player. Look for players with audio output connections, such as analog RCA outputs, digital audio outputs (coaxial or optical), or balanced XLR outputs, depending on your studio setup.
   4. ਟਿਕਾਊਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਣਵੱਤਾ: Verify that the CD player is built to last and can withstand regular usage. Consider the build quality, materials used, and user reviews to gauge the durability of the player.
   5. Size and Mounting Options: Consider the size and mounting options of the CD player. Determine whether you need a compact standalone player or a rack-mountable unit that can be integrated into a larger studio setup.

   ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ

   Audio processors are electronic devices or software plugins designed to enhance, shape, or modify audio signals. They offer various tools and effects that can improve audio quality, control dynamics, reduce noise, and equalize the frequency response. Common types of audio processors include compressors, limiters, and equalizers.

    

   audio-processor.jpg

    

   How do Audio Processors Work?

    

   1. ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ: Compressors reduce the dynamic range of an audio signal by attenuating the louder parts and boosting the softer parts. They help control the overall level and smooth out the audio, making it more consistent and balanced. Compressors have controls for threshold, ratio, attack time, release time, and makeup gain.
   2. ਸੀਮਾਵਾਂ: Limiters are similar to compressors but are designed to prevent the audio signal from exceeding a certain level, known as the "ceiling" or "threshold." They ensure that the audio does not distort or clip by quickly reducing the gain of the signal whenever it exceeds the set threshold.
   3. Equalizers: Equalizers allow precise control over the frequency response of an audio signal. They enable boosting or cutting specific frequency ranges to correct tonal imbalances or enhance certain elements of the audio. Equalizers can be graphic, parametric, or shelving, offering controls for frequency bands, gain, and Q-factor (bandwidth).

    

   These audio processors can be used individually or in combination to achieve desired audio characteristics, such as improving clarity, controlling dynamics, reducing background noise, or creating tonal balance.

    

   Choosing Audio Processors

    

   Consider the following factors when choosing audio processors:

    

   1. ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ: Evaluate the functionality and features of the audio processors. Look for processors that offer the specific tools and effects you need, such as compressors, limiters, equalizers, de-essers, noise gates, or multi-effects units. Consider whether the processors provide the necessary control parameters and flexibility for your audio processing requirements.
   2. ਆਡੀਓ ਗੁਣ: Assess the audio quality provided by the processors. Look for processors that offer transparent and accurate signal processing, minimizing distortion or artifacts.
   3. ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ: Consider the flexibility and control options offered by the processors. Look for processors with adjustable parameters like threshold, ratio, attack time, release time, gain, frequency bands, and Q-factor. Ensure that the processors allow precise control over the audio processing to match your desired outcome.
   4. ਅਨੁਕੂਲਤਾ: Verify that the processors are compatible with your existing studio setup. Consider whether they can be integrated into your signal chain, whether as hardware units or software plugins. Ensure compatibility with your audio interface, DAW, or other studio hardware.

   ਟੈਲੀਫੋਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ

   A telephone hybrid, also known as a phone interface or telephone coupler, is a device used in radio studios to incorporate phone calls into a live broadcast. It provides a means of connecting phone lines to the audio system, enabling hosts to conduct interviews with remote guests or engage with listeners through call-in segments.

    

   telephone-hybrid.jpg

    

   How does a Telephone Hybrid Work?

    

   A telephone hybrid works by separating the audio signals from the host and the caller and mixing them together in a way that minimizes echo and feedback. When a phone call is received, the hybrid unit isolates the audio signals from the host and the caller, applying a mix-minus technique. The mix-minus feed provides the caller with the audio from the host without the caller's own voice, preventing audio feedback.

    

   Telephone hybrids often incorporate additional features such as noise reduction, EQ adjustments, and gain control to optimize the audio quality and ensure clear communication during the broadcast. They may also offer options for call screening, muting, and controlling audio levels.

    

   Choosing a Telephone Hybrid

    

   Consider the following factors when choosing a telephone hybrid:

    

   1. ਆਡੀਓ ਗੁਣ: Assess the audio quality provided by the telephone hybrid. Look for units that offer clear and natural-sounding audio, minimizing noise, distortion, and echo. Consider features like noise reduction and EQ adjustments to improve the clarity of phone call audio.
   2. ਅਨੁਕੂਲਤਾ: Ensure that the telephone hybrid is compatible with your phone system and studio equipment. Verify whether it supports analog telephone lines, digital telephone systems, or Voice over IP (VoIP) connections. Check for compatibility with your audio mixer, audio interface, or other studio hardware.
   3. ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਕਲਪ: Determine the connectivity options offered by the telephone hybrid. Look for units with appropriate input and output connections to integrate with your audio system. Consider whether you need analog XLR, TRS, or digital AES/EBU connections.
   4. ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ: Evaluate the additional features and controls provided by the telephone hybrid. Look for units with noise reduction capabilities, adjustable EQ, gain control, call screening, and muting options. Consider whether the unit offers features that suit your specific broadcast needs.
   5. ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੌਖ: Consider the user interface and ease of use. Look for telephone hybrids with intuitive controls and clear indicators for audio levels and call status. Ensure that the unit is user-friendly and straightforward to operate during live broadcasts.

   ਸਾਊਂਡਪਰੂਫਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ

   Soundproofing materials are specially designed products that help reduce the transmission of sound waves. They are used to create an acoustic barrier and minimize the entry of external noise into a space, as well as control the echo and reverberation within the studio.

    

   soundproofing-materials.jpg

    

   How do Soundproofing Materials Work?

    

   Soundproofing materials work by absorbing, blocking, or diffusing sound waves. Here are different types of soundproofing materials and their functionalities:

    

   • Acoustic Panels: These panels are made of materials such as foam, fabric-wrapped fiberglass, or perforated wood. They absorb sound waves, reducing echo and reverberation within the studio.
   • Soundproofing Insulation: Specialized insulation materials, such as mineral wool or acoustic foam, are installed within walls, floors, and ceilings to reduce sound transmission from outside the studio.
   • Mass-Loaded Vinyl (MLV): MLV is a dense, flexible material that can be installed as a barrier on walls, floors, or ceilings to block sound transmission. It helps to isolate the studio from external noise sources.
   • Soundproof Curtains: Heavy curtains made from thick, sound-absorbing materials can be hung over windows or used as room dividers to reduce sound reflection and block outside noise.
   • Bass Traps: Bass traps are specialized acoustic panels that specifically target low-frequency sound absorption. They are placed in corners or other areas prone to bass buildup.

    

   These soundproofing materials absorb or reflect sound waves, reducing their energy and preventing them from entering or bouncing around the studio. By controlling the acoustic environment, soundproofing materials help create a quieter and more controlled space for recording and broadcasting.

   Choosing Soundproofing Materials

    

   Consider the following factors when choosing soundproofing materials:

    

   1. ਪ੍ਰਭਾਵੀਤਾ: Assess the effectiveness of the soundproofing materials in reducing noise and echo. Look for high-quality materials with proven acoustic performance and suitable Noise Reduction Coefficient (NRC) or Sound Transmission Class (STC) ratings.
   2. Installation and Placement: Determine how the soundproofing materials will be installed and placed in your studio. Some materials may require professional installation, while others can be easily DIY-installed. Consider the location, dimensions, and layout of your studio when planning the placement of the materials.
   3. ਸੁਹਜ ਦੀ ਅਪੀਲ: Consider the aesthetic appeal of the soundproofing materials. Look for materials that match the studio's design and aesthetic preferences. Acoustic panels, for example, come in various colors, shapes, and designs to blend with the studio's decor.

   ਸਟੂਡੀਓ ਮਾਨੀਟਰ

   Studio monitors, also known as reference monitors or studio speakers, are specialized speakers designed for accurate and transparent audio reproduction. They are purpose-built for critical listening in recording, mixing, and mastering environments. Studio monitors provide a clear and unbiased representation of the audio being played, allowing producers, engineers, and broadcasters to make accurate judgments about the sound quality and make precise adjustments to their productions.

    

   radio-studio-monitor.jpg

    

   How do Studio Monitors Work?

    

   Studio monitors work by reproducing audio signals with minimal distortion and coloration. They are designed to have a flat frequency response, meaning they reproduce sound evenly across the entire audible frequency spectrum. This flat response allows the audio engineer or producer to hear the audio content as accurately as possible without any added emphasis or attenuation of specific frequency ranges.

    

   Studio monitors typically include built-in amplifiers that are specifically tuned to match the speaker drivers. These amplifiers provide sufficient power to reproduce audio signals accurately at various volume levels. Some higher-end studio monitors may also feature additional controls for adjusting the speaker's response to compensate for room acoustics.

    

   Choosing Studio Monitors

    

   Consider the following factors when choosing studio monitors:

    

   1. ਧੁਨੀ ਗੁਣ: Assess the sound quality of the studio monitors. Look for monitors that offer a balanced and accurate frequency response, allowing you to hear audio details and nuances clearly. Consider monitors with low distortion and a wide dynamic range.
   2. Speaker Size and Configuration: Determine the speaker size and configuration that suits your studio space and listening preferences. Studio monitors come in various sizes, typically ranging from 5 inches to 8 inches or larger. Consider whether you need a two-way monitor (woofer and tweeter) or a three-way monitor (woofer, mid-range, and tweeter) depending on the desired frequency response and room size.
   3. ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ: Consider the characteristics of your studio room. If your room has acoustic treatment, choose monitors that work well in that environment. If your room has limited acoustic treatment, look for monitors that offer room compensation controls to help mitigate room-related issues.
   4. Power and Amplification: Check the power and amplification capabilities of the studio monitors. Ensure that the monitors have sufficient power to deliver accurate sound reproduction at the desired listening levels. Look for monitors with built-in amplifiers matched to the speaker drivers for optimal performance.
   5. ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਕਲਪ: Assess the connectivity options provided by the studio monitors. Look for monitors with various inputs (XLR, TRS, or RCA) to ensure compatibility with your audio interface or other studio equipment.

   ਪੌਪ ਫਿਲਟਰ

   Pop filters, also known as pop screens or windshields, are accessories designed to minimize plosive sounds and breath noise during vocal recordings. They consist of a fine mesh or fabric stretched over a circular frame, which is mounted on a flexible gooseneck or a clamp that attaches to a microphone stand. Pop filters are commonly used in studios to achieve cleaner and more intelligible vocal recordings.

    

   pop-filters.jpg

    

   How do Pop Filters Work?

    

   When speaking or singing into a microphone, certain sounds like plosives (such as "p" and "b" sounds) can create a burst of air that causes an undesirable popping sound. Pop filters act as a barrier between the vocalist and the microphone, disrupting the force of the air and diffusing the plosive sounds. The fine mesh or fabric of the pop filter helps to disperse the airflow evenly, preventing it from directly hitting the microphone diaphragm and causing the popping sounds.

    

   By effectively reducing plosives, pop filters improve the overall quality of the recorded vocals, allowing for clearer and more professional-sounding audio.

    

   Choosing Pop Filters

    

   Consider the following factors when choosing pop filters:

    

   1. ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ: Pop filters come in various sizes and shapes. Consider the diameter of the pop filter and ensure it is compatible with your microphone. Standard sizes are typically 4 to 6 inches in diameter, but larger or smaller options are available based on your specific needs.
   2. ਫਿਲਟਰ ਸਮੱਗਰੀ: Look for pop filters made of high-quality materials that provide optimal sound transparency. Common materials include nylon, metal, or double-layered fabric.
   3. Flexibility and Adjustability: Consider the flexibility and adjustability of the pop filter. Look for filters with adjustable goosenecks or clamps that allow precise positioning in front of the microphone. This ensures optimal placement to effectively block plosive sounds.
   4. ਹੰrabਣਸਾਰਤਾ: Verify that the pop filter is durable and built to withstand regular use. Look for sturdy construction and materials that can withstand the positioning adjustments and repeated use without wearing out quickly.
   5. ਅਨੁਕੂਲਤਾ: Ensure that the pop filter is compatible with your microphone stand or boom arm. Check for clamp or mounting options that suit your setup.

   ਸਦਮਾ ਮਾਊਂਟਸ

   Shock mounts are suspension systems designed to hold and isolate a microphone, providing mechanical isolation from external vibrations and handling noise. They are commonly used in recording studios to ensure clear and clean audio recordings, free from unwanted noise caused by physical disturbances.

    

   shock-mounts.jpg

    

   How do Shock Mounts Work?

    

   Shock mounts typically consist of a cradle or suspension mechanism that holds the microphone securely while allowing it to float or be suspended within the mount. This suspension system utilizes elastic bands or rubberized mounts to absorb and dampen vibrations and shocks that may be transmitted through the microphone stand or other external sources.

    

   When mounted in a shock mount, the microphone is decoupled from the stand or mount, preventing vibrations and handling noise from reaching the microphone's sensitive components. This isolation helps maintain the microphone's clarity and sensitivity, resulting in cleaner recordings without unwanted rumbling or mechanical disturbances.

    

   Choosing Shock Mounts

    

   Consider the following factors when choosing shock mounts:

    

   1. ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ: Ensure that the shock mount is compatible with your specific microphone model. Look for shock mounts designed to fit your microphone's shape, size, and mounting requirements.
   2. Suspension Mechanism: Assess the suspension mechanism used in the shock mount. Look for designs that provide effective isolation and vibration damping. Rubberized mounts or elastic bands are commonly used for this purpose.
   3. Adjustability and Flexibility: Consider the adjustability and flexibility of the shock mount. Look for mounts with adjustable angles, height, or rotation capabilities to ensure optimal positioning of the microphone.
   4. Durability and Construction: Verify that the shock mount is built to last and can withstand regular use. Look for sturdy construction and high-quality materials that can effectively absorb vibrations and handle the microphone's weight.
   5. ਮਾਊਟਿੰਗ ਵਿਕਲਪ: Determine the mounting options provided by the shock mount. Look for mounts compatible with various microphone stands, boom arms, or suspension systems that you may already have or plan to use.

    

   By considering these factors, you can choose a shock mount that effectively isolates your microphone from vibrations and handling noise, resulting in cleaner and professional audio recordings in your radio studio.

   ਕੇਬਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

   Cable management refers to the process of organizing, securing, and routing cables in a systematic and efficient manner. It involves using tools and accessories to prevent cables from tangling, becoming a safety hazard, or causing interference with other equipment. Cable management ensures a clean and professional appearance while improving the functionality and longevity of cables.

    

   radio-studio-cable-management-kit.jpg

    

   How does Cable Management Work?

    

   Cable management tools and accessories provide various methods for organizing and securing cables. Here are some common ones:

    

   • Cable Trays: Cable trays are rigid or flexible trays that hold multiple cables together in a row. They are typically mounted under desks, along walls, or in server racks. Cable trays help route and manage cables, keeping them organized and preventing them from tangling or getting damaged.
   • Cable Ties: Cable ties, also known as zip ties or cable wraps, are durable plastic or nylon ties used to bundle and secure cables together. They are available in various lengths and can be easily tightened and released. Cable ties help keep cables neatly bundled and prevent them from becoming tangled or creating a tripping hazard.
   • ਕੇਬਲ ਕਲਿੱਪ: Cable clips are adhesive-backed clips that attach to surfaces, such as walls or desks, and hold cables in place. They help route and secure cables along a desired path, keeping them organized and preventing them from getting tangled or hanging loosely.
   • Cable Sleeves: Cable sleeves are flexible tubes or wraps that enclose multiple cables, creating a single, organized bundle. They help protect cables from abrasion, dust, and damage while providing a streamlined appearance.
   • Cable Management Channels: Cable management channels, also known as raceways or conduits, are enclosed channels that hold and route cables. They are often mounted on walls or ceilings, providing a clean and organized pathway for cables.

    

   Choosing Cable Management Tools

    

   Consider the following factors when choosing cable management tools:

    

   1. Number and Types of Cables: Assess the number and types of cables you need to manage. Determine whether you require management tools for power cables, audio cables, data cables, or a combination of these. Choose tools that can accommodate the specific cables you are working with.
   2. ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾ Mountਂਟਿੰਗ: Determine the mounting options and installation methods for the cable management tools. Consider whether you need tools that can be screwed, adhesively attached, or mounted in a specific manner to suit your studio setup.
   3. Flexibility and Expandability: Consider the flexibility and expandability of the cable management tools. Look for tools that allow easy addition or removal of cables, as well as adjustments to cable routing or lengths as your studio setup evolves.
   4. Durability and Aesthetics: Verify that the cable management tools are durable and offer a clean and professional appearance. Consider the construction materials, finishes, and overall aesthetics of the tools to ensure they match your studio's visual requirements.

   Broadcast Desks

   Broadcast desks, also known as radio desks or studio consoles, are furniture pieces designed to optimize the workspace for radio DJs, hosts, or producers. These desks are specifically tailored to accommodate audio equipment, computer monitors, mixers, microphones, monitors, and other essential tools required for broadcasting. They provide a dedicated and organized workspace, allowing broadcasters to comfortably access and control their equipment while delivering a smooth and efficient on-air experience.

    

   broadcast-desks.jpg  

   ਕਿਦਾ ਚਲਦਾ

    

   Broadcast desks are designed with the workflow and requirements of radio professionals in mind. They typically feature a spacious and ergonomic layout, providing ample workspace for equipment placement and allowing easy reach to all necessary controls and devices. Here are some key features and functionalities of broadcast desks:

    

   • ਉਪਕਰਣ ਪਲੇਸਮੈਂਟ: Broadcast desks offer specific compartments, shelves, or rack space to accommodate different audio equipment, such as audio interfaces, mixers, CD players, routers, patch panels, and more. These storage areas are strategically placed for easy access and optimal cable management.
   • ਅਰਗੋਨੋਮਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ: Broadcast desks prioritize ergonomics to ensure a comfortable and healthy working posture. They are built at an appropriate height, allowing DJs or hosts to comfortably reach their equipment and minimize strain on their back, arms, and neck. Some desks also incorporate adjustable features, such as height-adjustable surfaces or monitor stands, to personalize the workstation according to individual preferences.
   • ਕੇਬਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: Broadcast desks often feature built-in cable management systems or compartments to route and conceal cables, keeping the workspace organized and free from tangles. These cable management solutions help maintain a clutter-free environment and ease equipment maintenance.
   • Acoustic Considerations: Some broadcast desks incorporate acoustic treatments or materials to reduce the reflection of sound and minimize unwanted resonances. These features contribute to better audio quality by reducing echo or reverberation within the studio environment.

    

   Choosing Broadcast Desks

    

   Consider the following factors when choosing broadcast desks:

    

   1. Workspace and Equipment Requirements: Assess the space available in your radio studio and the equipment you need to accommodate on the desk. Consider the dimensions and layout of the desk, ensuring it can comfortably house all your essential equipment and provide ample workspace for your tasks.
   2. Ergonomics and Comfort: Prioritize desks that offer ergonomic design elements, such as adjustable height, monitor stands, and adequate legroom. Ensure that the desk allows for proper body alignment and minimizes strain during long broadcasting sessions.
   3. Storage and Cable Management: Look for desks with sufficient storage compartments, shelves, or racks for organizing and storing your equipment. Consider built-in cable management features to keep cables organized and minimize tangling or interference.
   4. Design and Aesthetics: Choose a desk that aligns with your studio's design aesthetic and enhances the overall visual appeal. Consider the construction material, finishes, color options, and any customizable features available.
   5. Build Quality and Durability: Verify the build quality and durability of the desk. Look for desks made from sturdy materials that can withstand the weight of your equipment and offer long-lasting performance.

    Audio Processing Equipment

    ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, 9 ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਨ (ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ):

     

    1. ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਿਸੀਵਰ
    2. ਸਟੀਰੀਓ ਆਡੀਓ ਸਵਿੱਚਰ
    3. ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ
    4. ਰੈਕ AC ਪਾਵਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ
    5. ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ
    6. ਰੈਕ ਆਡੀਓ ਮਾਨੀਟਰ
    7. ਡਿਜੀਟਲ ਐਫਐਮ ਟਿਊਨਰ
    8. ਆਡੀਓ ਫਾਲਟ ਅਲਾਰਮ
    9. UPS ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ

     

    ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਧੁਨੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇਡੀਓ ਉਤਸਾਹਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਉਪਕਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ FMUSER ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀਮਤ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ), ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: "ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜੰਗਲ"। ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ/ਡਿਵਾਈਸ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ Fmuser ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ!

    1. Broadcast Satellite Receiver

     


     

    ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਿਸੀਵਰ ਕੰਮ ਕਰਨ?

    ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਫਐਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ. ਅਤੇ ਰੈਕ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਸਰੋਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲਾਂ, ਬਾਹਰੀ FMUSER ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਗਲੋਬਲ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਐਂਟੀਨਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੇਂਦਰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰੋਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਰਿਸੀਵਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਕਰਣ ਹੈ।

     

    ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਿਸੀਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ

     

    • HD ਰਿਸੀਵਰ
    • ਆਮ ਰਿਸੀਵਰ
    • ਰਿਕਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਸੀਵਰ
    • ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਚੈਨਲ ਰਿਸੀਵਰ

     

    ਰੇ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ - ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟੀਨਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਐਂਟੀਨਾ.

     

    ਇਸੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਿਸੀਵਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

    ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਫਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲੇਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ FmuserRay ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਰਕਟ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਪੜਾਅ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਸਰਕਟ, ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਟ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਫੇਜ਼ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਸਰਕਟ। ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਿਗਨਲ ਸਰੋਤ fmuser.-net ਦੁਆਰਾ ਆਡੀਓ ਮੋਡਿਊਲੇਸ਼ਨ ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੋਡ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਗਨਲ fmuser.-net ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਡੀਮੋਡਿਊਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੋਡ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਗਨਲ, ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੋਡ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਬਲ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮਲਟੀ-ਚੈਨਲ, ਮਲਟੀ-ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।

     

    ਰੇ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ - ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਡੀਓ ਰਿਸੀਵਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜੋ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ

    2. Stereo Audio Switcher

     


     

    ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਟੀਰੀਓ ਆਡੀਓ ਸਵਿੱਚਰ ਕੰਮ ਕਰਨ?

    ਆਡੀਓ ਸਵਿੱਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਚੈਨਲ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ fmuser.-net ਅਤੇ ਸਵਿਚਿੰਗ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰੰਟ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਸਵਿਚਿੰਗ ਦੇਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਡੀਓ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਸਵਿੱਚਰ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਚੈਨਲ ਆਡੀਓ ਇੰਪੁੱਟ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਲਟੀ-ਚੈਨਲ ਇਨਪੁਟ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪੁੱਟ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

     

    fmuser-ray ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ - ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਡੀਓ ਸਵਿੱਚਰ 1 ~ 16 ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ 1 ~ 16 ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਿਚਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਏ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ RS232 ਟਰਮੀਨਲ ਸੰਚਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹ RS485 ਬੱਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਸਵਿਚਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

     

    ਇਸੇ ਸਟੀਰੀਓ ਆਡੀਓ ਸਵਿੱਚਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

     

    ਆਡੀਓ ਸਵਿੱਚਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਆਡੀਓ ਇੰਪੁੱਟ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲ ਇਨਪੁਟ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪੁੱਟ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਾਲਾਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਡੀਓ ਸਵਿੱਚਰ (ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਐਨਾਲਾਗ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਆਡੀਓ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। FM ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ - ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਧਾਰਨ ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਡੀਓ ਸਵਿੱਚਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਸੀਏ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਡੀਓ XLR ਇੰਟਰਫੇਸ ਵੀ ਹੈ। www.fmuser.-net ਆਡੀਓ ਸਵਿੱਚਰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮੈਟਰਿਕਸ ਸਵਿੱਚ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਡਿਸਪਲੇਅ ਸਵਿਚਿੰਗ fmuser.-net ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੀਰੀਓ ਆਡੀਓ ਸਵਿੱਚਰ ਨੂੰ ਵੌਇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਟੀਚਿੰਗ, ਕਮਾਂਡ, ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ, ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਸਵਿਚਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

    3. Broadcast Audio processor


    ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰਨ?

     

    The ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਿਸੀਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਲਟੀ-ਬੈਂਡ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ/ਲਿਮਿਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟੁਕੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਡੀਓ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਪਕਰਣ ਹੈ। ਐੱਫ.ਐੱਮuserray ਮੰਨਦਾ ਹੈ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। www-fmuser-net ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਸਕੋਰ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਸਕੋਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਡੀਓ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪਾਰਟਸ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਧੇਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ, ਕੁਝ ਡਰੈਗ ਅਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੋਡੀਊਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, fmuser.-net.

     

    ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਇਨਪੁਟ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਗੇਨ ਕੰਟਰੋਲ (ਇਨਪੁਟ ਗੇਨ), ਇਨਪੁਟ ਸਮਾਨਤਾ (ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ), ਇਨਪੁਟ EQ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੰਪੁੱਟ ਦੇਰੀ, ਇਨਪੁਟ ਪੋਲਰਿਟੀ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, fmuser.-net. ਆਉਟਪੁੱਟ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਆਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਇਨਪੁਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਰੂਟਿੰਗ (ਗੋਲ), ਉੱਚ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ (ਐਚਪੀਐਫ), ਲੋਅ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ (ਐਲਪੀਐਫ), ਬਰਾਬਰੀ (ਆਉਟਪੁੱਟ EQ), ਪੋਲਰਿਟੀ, ਲਾਭ, ਦੇਰੀ, ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ( ਸੀਮਾ)।

    ਆਮ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

     

    • ਸਧਾਰਨ ਸਪੀਕਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ

    ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਐਨਾਲਾਗ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਕਸਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

    • 8-ਇਨ 8-ਆਊਟ ਮਲਟੀ-ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ

    ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮਿਕਸਰ ਅਤੇ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਐਨਾਲਾਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਈਥਰਨੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਜਾਣ

    • ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਡੀਓ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ

    ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਆਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਕੋਬਰਾਨੈੱਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ), ਜੋ ਇੱਕ LAN ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    • ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ

    ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁੱਖ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, fmuser.-net, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਮਰੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ fmuser.-net ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਡੀਓ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੋਬਰਾਨੈੱਟ ਜਾਂ ਗੀਗਾਬਿਟ ਈਥਰਨੈੱਟ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

     

    ਇਸੇ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

     

    ਸਰਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੀਕ ਟੋਨ ਕੰਟਰੋਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੇ ਮਾਪ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ fmuser ਤੋਂ, ਆਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਟੋਨ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੀਰੀਓ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

     

    ਐਫਐਮ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਫਲ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਤੀਜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਿਜਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

     

    U ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੇਂਜ ਦੀ ਕਮੀ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਾਂ) ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੇਂਜ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ, ਨਰਮ ਸੰਗੀਤ ਅਕਸਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਰੋਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੌਲਯੂਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੇਂਜ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 20 dB ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਮਰੱਥ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

     

    S ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੱਗਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਲਟੀ-ਬੈਂਡ ਸੀਮਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਖਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਫਐਮ-ਉਪਭੋਗਤਾ-ਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇਕਸਾਰ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਲਟੀ-ਬੈਂਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੋ ਵਿਲੱਖਣ ਆਡੀਓ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ.

     

    E ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਮੋਡਿਊਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਲਈ ਸਿਖਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

     

    R ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਣਨਾ ਅਟੱਲ ਹੈ।

     

    ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:

     

    • ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ

    ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੰਤੁਲਨ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਟੋਮੇਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਸਤੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ "ਡਿਸਕਲਰ ਧੁਨੀ" ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

    • ਤੁਹਾਡੇ ਆਡੀਓ ਦਾ ਸਾਰ

    ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਨਤ ਫੈਕਟਰੀ ਆਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਸੰਗੀਤ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪੀਕਰ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੂਰੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟੌਲਰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

    • ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ

    ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੇਟੈਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੀਮੇਟ ਜੈਜ਼ ਕੰਸਰਟ ਜਾਂ ਐਕੋਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ fmuser.-net ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

    • ਧੁਨੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

    ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਤੋਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ-ਟਿਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਗਭਗ 100% ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    4. ਰੈਕ AC ਪਾਵਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ

     


     

    ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੈਕ AC ਪਾਵਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਕੰਮ ਕਰਨ?

     

    ਪਾਵਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਈਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪਾਈਕਸ, ਟਰਾਂਜਿਐਂਟਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਡਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਅ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ fmuser.-net ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਕਟ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਫਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਕਸਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਡੀਓ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਵੇਵਫਾਰਮ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰ (ਭਾਵ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਰਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਵੋਲਟੇਜ ਸਪਾਈਕਸ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਪਾਈਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੇਡੀਓਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (RFI), ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (EMI), ਅਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗਿਟਾਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੂੰਜਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਾਵਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, fmuser.-net ਇਹ ਉਸਦੇ ਜਾਦੂਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੂੰਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੂਪ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਵੋਲਟੇਜ ਸਪਾਈਕਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਪਾਈਕ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਰੇਡੀਓਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (RFI), ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (EMI), ਅਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਧੁਨੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ।

     

    ਇਸੇ ਰੈਕ AC ਪਾਵਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

     

    AC ਪਾਵਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਾਕਟ ਹਨ। AC ਪਾਵਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਆਮ ਪਾਵਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ "ਸਾਫ਼" AC ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ, ਸਰਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਵਾਧੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। AC ਪਾਵਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ। ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਟ-ਇਨ AVR (ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਸੀਵਰ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, UPS (ਅਨਿਰੰਤਰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ) ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਨਵਰਟਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ-ਵੋਲਟੇਜ ਜਾਂ ਉੱਚ-ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਪੁਟ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ, fmuser.-net ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ AC ਪਾਵਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ UPS ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

     

    ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

     

    • ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

    ਇੱਕ ਤਾਰ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ, ਕੋਐਕਸ਼ੀਅਲ ਟੀਵੀ ਇੰਪੁੱਟ, ਅਤੇ LAN ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

    • ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

    ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਾਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ - ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਕਰਣ (ਵੈਕਿਊਮ, ਫਰਿੱਜ) ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

    • ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਵੇਵਫਾਰਮ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸੁਧਾਰ।

     

    ਪਾਵਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ:

     

    • ਪੈਸਿਵ ਫਿਲਟਰ

    ਇਹ ਪਾਵਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ-ਆਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰਿਤ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ੋਰ ਘਟਾਉਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ.

    • ਬੈਲੇਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ

    ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਵਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਵ ਇੰਡਕਟਰ-ਕੈਪਸੀਟਰ ਮਾਡਲ (ਉਪਰੋਕਤ) ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ੋਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਸੰਤੁਲਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ AC ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਭਾਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ੋਰ ਘਟਾਉਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਿਵ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ, ਵੱਡੇ, ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਡੈਂਪਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

    • AC ਪੁਨਰਜਨਮ

    AC ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ AC ਵੋਲਟੇਜ, ਤਰੰਗ ਸਮਰੂਪਤਾ (ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ (AC ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਲੋਡ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਸ਼ੋਰ), ਇਹ ਜਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸ਼ੋਰ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਂ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ AC ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੋਲਟੇਜ ਸਥਿਰ ਸਰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵੇਰੀਏਬਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

    6. Rack Audio Monitor

     


     

    ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੈਕ ਆਡੀਓ ਮਾਨੀਟਰ ਕੰਮ ਕਰਨ?

     

    ਆਡੀਓ ਮਾਨੀਟਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਉਪਕਰਣ ਹੈ, ਸਪੀਕਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਆਉਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਰੰਟ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਨਲ, ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨਪੁਟ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਫਐਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਡੀਓ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ। 

     

    ਇਸੇ ਰੈਕ ਆਡੀਓ ਮਾਨੀਟਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

     

    ਆਡੀਓ ਮਾਨੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੀਰੀਓ ਲਾਈਨ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਡੀਓ ਮਾਨੀਟਰ ਵਿਗਾੜ, ਸ਼ੋਰ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੂਪਸ (ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ) ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਇਨਪੁਟ 'ਤੇ DC ਕਪਲਿੰਗ ਕੈਪੇਸੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੈਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰੈਕ-ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਆਡੀਓ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

     

    ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ VTR ਬਰੈਕਟਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਹਨਾਂ, ਟੈਲੀਕਾਨਫਰੰਸ ਯੰਤਰਾਂ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਿੰਕਾਂ, ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ।

     

    ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਸਪੇਸ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਟੂਡੀਓ, ਵੀਟੀਆਰ ਬਰੈਕਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਹਨ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਿੰਕ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਕ-ਮਾਊਂਟਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਸ ਲਈ ਮਲਟੀ-ਚੈਨਲ ਆਡੀਓ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

    7. Rack Digital FM Tuner


     

    ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਐਫਐਮ ਟਿਊਨਰ ਕੰਮ ਕਰਨ?

     

    ਟਿਊਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ RF ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੋਡਿਊਲੇਟਿਡ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ (IF) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਅਨਮੋਡਿਊਲੇਟਡ ਬੇਸਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ-ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ (RF) ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਰਿਸੀਵਰ ਛੋਟੇ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਿਊਨਰ ਰਾਹੀਂ if ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਰਐਫ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਐਫ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਡੀਓ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਫਿਰ ਹੈੱਡਫੋਨ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਲੇਬੈਕ ਲਈ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਿਊਨਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼) ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਗੂੰਜਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਵੇਵ fmuser.-net ਨੂੰ ਐਂਟੀਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਟਿਊਨਰ ਨੂੰ 680000 Hz ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਿਊਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਟਿਊਨਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 'ਤੇ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

     

    ਟਿਊਨਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਤਰੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਵ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਐਂਟੀਨਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਿਊਨਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

     

    • AM
    • FM
    • ਐਨਾਲਾਗ ਟੀਵੀ - NTSC
    • ਐਨਾਲਾਗ ਟੀਵੀ - PAL
    • ਡਿਜੀਟਲ

     

    ਇਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਫਐਮ ਟਿਊਨਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

     

    FM ਟਿਊਨਰ ਦੂਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ FM ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਅਤੇ ਕੈਪੈਸੀਟੈਂਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਈਟਮਾਂ ਸਨ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ "ਡਾਇਲ" ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੰਡਕਟਰ (ਕੋਇਲ) ਜਾਂ ਕੈਪਸੀਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਗੂੰਜ ਨੂੰ ਟਿਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਿਗਨਲ ਇੱਕ AC ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਓਡ (ਫਿਰ "ਕ੍ਰਿਸਟਲ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਐਪਲੀਟਿਊਡ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਊਲੇਟ ਕੀਤੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ FMUSER-Ray ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਹੈ! 

     

    FM-ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਿੱਚ "ਪਲੱਗ" ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਨਾ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਉਸ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, fmuser.-net ਪਰ ਫਿਰ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਈਨਸੌਇਡਲ ਸਿਗਨਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ (ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਕਸਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਪਰਹੀਟਰੋਡਾਈਨ ਰੇਡੀਓ ਰਿਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਟੀਨਾ ਸਰਕਟ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲੋਂ ਸਟੀਕ ਟਿਊਨਿੰਗ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ।

     

    ਉਪਭੋਗਤਾ-ਬਾਕੀ ਅਸਲ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਐਨਾਲਾਗ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਡੀਓ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਐਨਾਲਾਗ ਰੇਡੀਓ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਮੋਡਿਊਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ, ਸਿਗਨਲ ਆਡੀਓ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਵੇਵ ਜਾਂ MP3 ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਗ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਦੀ ਲੋੜ (ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, fmuser.-net ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ "ਏਅਰਸਪੇਸ" ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕੋ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਸ਼ੋਰ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇ "ਹਾਂ" ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਡੀਓ / ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

     

    FMUSER। ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ "ਡਿਜੀਟਲ" ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਐਨਾਲਾਗ ਹਨ, ਪਰ ਮਿਕਸਡ (ਟਿਊਨਡ) ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ।

     

    ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਰੇਡੀਓ (SDR), ਜੋ ਕਿ ਜੇ (ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਐਂਟੀਨਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ fmuser.-net ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਡੀਮੋਡਿਊਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲਡ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਉਤਸਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

     

    ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ SDR ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ (ਐਂਟੈਨਾ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਗ-ਟੂ-ਡਿਜੀਟਲ ਕਨਵਰਟਰ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਗਨਲ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਡੀਓ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰੀਕਾ।

    8. Audio Fault Alarm

     

     

    ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਡੀਓ ਫਾਲਟ ਅਲਾਰਮ ਕੰਮ ਕਰਨ?

     

    By monitoring the audio input, the audio fault alarm can synchronously monitor multiple audio channels to ensure the quality of the audio input

     

    ਇਸੇ ਆਡੀਓ ਫਾਲਟ ਅਲਾਰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

     

    ਆਡੀਓ ਚੈਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਓ ਫਾਲਟ ਅਲਾਰਮ ਆਡੀਓ ਨੁਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਲਾਰਮ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ.

    9. UPS Power Supply

     

    ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ UPS ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨ?

    ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ (UPS), ਜਿਸਨੂੰ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਪੁੱਟ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਕਅੱਪ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਯਮਤ ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ fmuser.-net ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। UPS ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ "ਪਲੱਗਇਨ" ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਸ ਮੁੱਖ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, fmuser.-net, supercapacitor, ਜਾਂ flywheel, ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਲਈ ਨੇੜੇ-ਤਤਕਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਪੁੱਟ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਵਰ-ਆਫ ਡਿਵਾਈਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲ ਸਕੇ। UPS ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਐਂਟੀ-ਸਰਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। UPS ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਛੋਟਾ UPS ਸਿਸਟਮ ਕਈ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੱਕ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

     

    ਆਮ ਅਪਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

     

    • ਸਟੈਂਡਬਾਏ UPS
    • ਔਨਲਾਈਨ UPS
    • ਔਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ UPS

     

    ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜੋੜਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ

     

    • UPS ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਹੈ
    • ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰੋ।
    • ਸ਼ੋਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ.
    • ਲਾਈਨ ਡਰਾਪ ਦੌਰਾਨ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ.
    • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
    • ਪਾਵਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ.
    • ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ / ਵਰਤਮਾਨ ਖਪਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
    • ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪਾਵਰ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰੋ.
    • ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
    • ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
    • ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ.

    ਕਿਉਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

     

    ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ (UPS) ਖਾਸ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਲੋਡਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਕ, ਪਾਵਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ, ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਆਊਟੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। UPS ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਰੈਕ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਸ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ fmuser-net ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ fmuser.-net. ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਵਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਅਚਾਨਕ ਪਾਵਰ ਅਸਫਲਤਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। fmuser.-net ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਵੱਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ, UPS ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। UPS ਬੈਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਪਕਰਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। fmuser-net ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਾਨੀਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਮਿੰਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। UPS ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਪਾਵਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬੈਕਅੱਪ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

     


     

    ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਪਕਰਣ

     

    RF ਨਕਲੀ ਲੋਡ

    During RF system testing, the dummy load, also known as the dummy antenna, serves as a crucial element by simulating the load of the electrical device connected to the radio transmitter's output. It allows for the testing and configuration of the transmitter or receiver without actually radiating radio waves.

     

     

    Typically, a dummy load consists of a resistor connected to a radiator that efficiently dissipates power from the transmitter, effectively absorbing the radio frequency (RF) energy and mimicking the impedance characteristics of an antenna. Referred to as RF loads or termination loads, dummy loads provide a controlled and safe means to absorb the RF energy generated by the transmitter when an actual antenna is not connected. This not only prevents unnecessary radiation into the environment but also safeguards the transmitter from potential damage resulting from an unmatched or unconnected transmission line.

     

    a-bird-dummy-load.jpg

     

    In addition to accurately adjusting the transmitter and receiver parameters, the dummy load plays a crucial role in preventing damage caused by misoperation. RF engineers recognize the dummy load as a tool for loading equipment to test amplifiers or RF systems. Using an antenna directly during testing, without any load, not only hampers perfect tuning but also risks damaging the transmitter or receiver due to the heat generated by RF power. By simulating a perfectly tuned antenna connected to the amplifier, the dummy load avoids improper parameter settings or damage to RF equipment. It is strongly recommended to choose a reliable dummy load and use it correctly and promptly during RF equipment testing to minimize unnecessary loss.

     

    Choosing Dummy Loads

     

    Consider the following factors when choosing dummy loads:

     

    1. ਪਾਵਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ: Determine the power handling capacity of the dummy load. Ensure that it can safely handle the maximum power output of your transmitter without exceeding its limits or causing damage.
    2. ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਮੈਚਿੰਗ: Verify that the dummy load matches the impedance of your transmission line, typically 50 ohms. This impedance matching ensures that the transmitter operates properly and minimizes reflections.
    3. Cooling and Heat Dissipation: Consider the cooling mechanisms and heat dissipation capabilities of the dummy load. Look for designs that efficiently dissipate heat generated by the absorbed RF energy, ensuring that the dummy load remains within safe operating temperatures.
    4. ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ: Verify that the dummy load has the appropriate connectors to match your transmission line. Common connectors include BNC, N-type, or UHF connectors.
    5. ਸ਼ੁੱਧਤਾ: Assess the accuracy of the dummy load's impedance matching to ensure it provides a reliable simulation of an antenna's load. Look for dummy loads that have been tested and verified for their impedance characteristics.

     

    Recommended High Power RF Dummy Loads for You

     

    fmuser-1000w-rf-dummy-load.jpg fmuser-1200w-rf-dummy-load.jpg fmuser-1500w-rf-dummy-load.jpg fmuser-2000w-rf-dummy-load.jpg
    1kW 1000 Watts 1.2kW 1200 Watts 1.5kW 1500 Watts 2kW 2000 Watts
    fmuser-2500w-rf-dummy-load.jpg
    fmuser-3000w-rf-dummy-load.jpg
    fmuser-4000w-rf-dummy-load.jpg
    fmuser-5000w-rf-dummy-load.jpg
    2.5kW 2500 Watts
    3kW 3000 Watts
    4kW 4000 Watts
    5kW 5000 Watts
    fmuser-10000w-rf-dummy-load.jpg
    fmuser-15000w-rf-dummy-load.jpg
    fmuser-20000w-rf-dummy-load.jpg
    fmuser-50000w-rf-dummy-load.jpg
    10kW 10000 Watts
    15kW 15000 Watts
    20kW 20000 Watts
    50kW Model A
    fmuser-50000w-rf-dummy-load-model-b.jpg
    fmuser-75000w-rf-dummy-load.jpg
    fmuser-100000w-rf-dummy-load.jpg
    fmuser-200000w-rf-dummy-load.jpg
    50kW Model B
    75kW 75000 Watts
    100kW 100000 Watts
    200kW 200000 Watts

     

    AM ਨਕਲੀ ਲੋਡ

    AM dummy loads are resistive loads designed to match the impedance of an antenna system in AM broadcasting. They consist of resistive elements enclosed in a heat-dissipating enclosure. Dummy loads are commonly used during equipment testing, transmitter maintenance, or when an actual antenna is not desired or feasible for signal transmission.

     

    fmuser-cabinet-100kw-200kw-am-dummy-load.jpg

     

    How do AM Dummy Loads Work?

     

    AM dummy loads work by providing a resistive load that matches the impedance of the antenna system, typically 50 or 75 ohms. They absorb the RF power from the transmitter, preventing it from being radiated into the air. The resistive elements inside the dummy load convert the RF energy into heat, which is then dissipated using heat sinks or cooling mechanisms.

     

    The absorbed power is dissipated as heat, and the dummy load should be designed to handle the power levels generated by the transmitter without overheating or damage. The heat dissipation capability of the dummy load should be considered to ensure it can handle the power rating of the transmitter being tested.

     

    Choosing AM Dummy Loads

     

    Consider the following factors when choosing AM dummy loads:

     

    1. ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ: Determine the impedance rating required for your application. Choose an AM dummy load that matches the impedance of your antenna system (commonly 50 or 75 ohms) to ensure accurate testing and measurement results.
    2. ਪਾਵਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ: Verify that the dummy load can handle the power rating of your transmitter. Consider the maximum power output of your transmitter and choose a dummy load with a power rating that exceeds your transmitter's maximum power to ensure safe and reliable operation.
    3. ਤਾਪ ਦਾ ਨਿਕਾਸ: Ensure that the dummy load is designed with adequate heat dissipation mechanisms to handle the power being absorbed. Consider factors such as cooling fins, heat sinks, or fans to dissipate the heat effectively and prevent overheating.
    4. ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਣ: Choose a well-constructed and reliable dummy load to ensure longevity and accuracy. Look for robust construction, durable materials, and proper connections to ensure a secure and stable connection during testing or transmission.
    5. ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸੀਮਾ: Verify that the dummy load covers the frequency range used in your AM broadcasting system. Ensure that it can handle the specific frequency range of your application without significant impedance variations.

     

    Recommended AM Dummy Loads for You

     

    fmuser-1-3-5-kw-am-dummy-load.jpg fmuser-100kw-100000-watts-am-dummy-load.jpg fmuser-200kw-200000-watts-am-dummy-load.jpg
    1/3/5 ਕਿਲੋਵਾਟ 100 ਕੇਡਬਲਯੂ 200 ਕੇਡਬਲਯੂ

     

    RF Power Amplifier Voltage Test Bench

    An RF Power Amplifier Voltage Test Bench is a dedicated setup designed specifically for testing and analyzing the performance of RF power amplifiers used in AM transmitters. It allows engineers and technicians to assess the efficiency, linearity, distortion, and other essential parameters of the amplifiers.

     

    fmuser-rf-power-amplifier-voltage-test-bench.jpg

    * RF Power Amplifier Voltage Test Bench from FMUSER, learn more:

     

    https://www.fmradiobroadcast.com/product/detail/am-transmitter-test-bench.html

     

    How does an RF Power Amplifier Voltage Test Bench Work?

     

    An RF Power Amplifier Voltage Test Bench typically consists of various equipment and components to facilitate accurate testing and measurement of RF power amplifiers. The test bench may include:

     

    1. Signal Generator: Provides the input signal to the power amplifier under test. The signal generator generates the modulated or unmodulated RF signal at the desired frequency and power level.
    2. ਪਾਵਰ ਮੀਟਰ: Measures the output power of the amplifier being tested. It provides accurate power measurement for different frequency bands and helps evaluate the amplifier's performance and linearity.
    3. ਲੋਡ ਸਮਾਪਤੀ: A load termination is connected to the output of the power amplifier to provide a matched load and ensure proper testing conditions. It helps dissipate the output power generated by the amplifier without reflecting it back and causing interference or damage.
    4. Test Signal Monitoring: Equipment such as oscilloscopes or spectrum analyzers may be used to monitor and analyze the output signal quality, distortion, and other characteristics.

     

    The RF Power Amplifier Voltage Test Bench allows engineers to apply controlled input signals, measure the output power, analyze the signal quality, and evaluate the performance of the power amplifiers under various operating conditions.

     

    Choosing an RF Power Amplifier Voltage Test Bench

     

    Consider the following factors when choosing an RF Power Amplifier Voltage Test Bench:

     

    1. ਅਨੁਕੂਲਤਾ: Ensure that the test bench is compatible with the specific type and frequency range of RF power amplifiers used in your AM transmitters.
    2. ਪਾਵਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ: Verify that the test bench provides the necessary power handling capacity to accommodate the maximum output power of the amplifiers being tested. It should be able to handle the power levels without distortion or damage.
    3. ਮਾਪਣ ਦੀ ਸਹੀਤਾ: Consider the measurement accuracy of the test bench's power meter or other measurement equipment. Accurate measurements are crucial for evaluating and comparing amplifier performance.
    4. Ease of Use and Control: Look for a test bench that offers user-friendly controls and an intuitive interface for easy operation. Remote control capabilities can also be beneficial to streamline testing and data acquisition.
    5. Expandability and Flexibility: Consider the ability to expand the test bench's capabilities or adapt it to future requirements. The test bench should allow for future upgrades or modifications to accommodate evolving testing needs.

    ਆਰਐਫ ਪਾਵਰ ਮੀਟਰ

    An RF power meter is a measurement instrument used to quantify the power level of RF signals. It is commonly employed in various applications, including radio broadcasting, telecommunications, wireless systems, and RF testing. RF power meters provide accurate power measurements, typically in watts or decibels, enabling users to analyze and optimize the performance of RF systems.

     

    fmuser-pm1a-50ω-5200w-rf-power-meter.jpg

     

    * PM-1A RF power meter from FMUSER, learn more:

     

    https://www.fmradiobroadcast.com/product/detail/pm1a-rf-power-meter.html

     

    How does an RF Power Meter Work?

    RF power meters typically employ various techniques to measure the power of RF signals. The specific method used can depend on the frequency range, power level, and accuracy requirements. Here are a few common measurement techniques:

     

    1. Thermal Power Sensors: Utilize a thermocouple or thermistor-based sensor to measure the power of the RF signal. The power absorbed by the sensor generates heat, which is converted into an electrical signal proportional to the RF power.
    2. Diode Power Sensors: Incorporate a diode-based sensor that rectifies the RF signal, converting it into a DC voltage proportional to the RF power level. Diode sensors are often used for a broad range of frequencies and power levels.
    3. RF Field Strength Measurement: Some power meters operate based on field strength measurement. They use antennas or probes to measure the electric or magnetic field strength of the RF signal. By measuring the field strength, the power can be calculated using specific formulas and assumptions about the antenna's characteristics.

     

    RF power meters may also feature additional capabilities such as frequency measurement, modulation analysis, and data logging to provide more comprehensive analysis of RF signals.

     

    Choosing an RF Power Meter

     

    Consider the following factors when choosing an RF power meter:

     

    1. ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸੀਮਾ: Ensure that the RF power meter covers the frequency range required for your specific applications. It should be compatible with the frequencies you intend to measure.
    2. ਪਾਵਰ ਮਾਪ ਸੀਮਾ: Verify that the power meter offers a suitable power measurement range to accommodate the power levels you expect to encounter. Consider both the maximum and minimum power levels of your RF signals.
    3. ਮਾਪਣ ਦੀ ਸਹੀਤਾ: Evaluate the accuracy and precision of the power meter. Look for specifications such as measurement uncertainty, linearity, and calibration options to ensure accurate measurements in your intended application.
    4. ਮਾਪਣ ਦੀ ਗਤੀ: Consider the measurement speed required for your specific tests. Some applications may require fast measurements, while others may not have strict timing constraints.
    5. Display and User Interface: Assess the display size, clarity, and ease of use of the power meter's user interface. The display should provide clear readings and relevant information, while the controls and menus should be intuitive and straightforward.
    6. Connectivity and Data Logging: Determine whether the power meter offers connectivity options such as USB, Ethernet, or wireless interfaces for data transfer and control. Data logging capabilities can be beneficial for recording and analyzing power measurements over time.

     


     

    RF Signal Processing Components

     

    ਮਲਟੀ-ਲੇਅਰ ਐਂਟੀਨਾ ਲਈ ਐਂਟੀਨਾ ਪਾਵਰ ਡਿਵਾਈਡਰ

     

    *FMUSER FU-P2 FM ਐਂਟੀਨਾ ਪਾਵਰ ਡਿਵਾਈਡਰ - ਹੋਰ.

     

    ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਟੀਨਾ ਪਾਵਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ?

     

    ਇੱਕ ਐਂਟੀਨਾ ਪਾਵਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੋ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਵਰ (ਬਰਾਬਰ) ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਰੇ ਵਜੋਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ/ਰਿਸੀਵਰ ਸੁਮੇਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਸੀਵਰ ਲਈ 50-ਓਮ ਲੋਡ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ fmuser-net ਪਾਵਰ ਡਿਸਸੀਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਡਰ/ਕੰਬਾਈਨਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ-ਵੇਵ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੈਨ ਅੱਧੀ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਾਵਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੰਬਾਈਨਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਕੰਬਾਈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ, ਪੜਾਅ ਮੈਚਿੰਗ, ਪੋਰਟ ਮੈਚ, ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ। ਪਾਵਰ ਡਿਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਪਲਿਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਸਪਲਿਟਰ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਬਣਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚੌੜੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਪਾਵਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਹੈ।

     

    ਇਸੇ ਐਂਟੀਨਾ ਪਾਵਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

     

    ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਲੇਅਰ ਐਂਟੀਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ RF ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀਨਾ ਪਾਵਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਆਰਐਫ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ "ਮਲਟੀਪਲ" ਆਰਐਫ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਟਰਫੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਲੇਅਰ ਐਂਟੀਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਪਾਵਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦੀ ਆਰਐਫ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

    ਐਂਟੀਨਾ ਟਿਊਨਿੰਗ ਯੂਨਿਟ

    An antenna tuning unit (ATU) is a device used in radio broadcasting systems to optimize the performance of the antenna system. Its primary function is to match the impedance of the antenna to the impedance of the transmission line, ensuring efficient power transfer and minimizing signal reflections. ATUs are especially useful when there are impedance mismatches between the antenna and the transmission line, which can occur due to changes in operating frequency or variations in the antenna's characteristics.

     

    fmuser-antenna-tuning-unit-solution.jpg

      

    * Antenna Tuning Unit Solution from FMUSER, learn more:

     

    https://www.fmradiobroadcast.com/product/detail/am-antenna-tuning-unit-atu.html

     

    How does an Antenna Tuning Unit Work?

     

    ATUs work by adjusting the electrical properties of the antenna system to achieve a match with the transmission line, typically aiming for a 1:1 impedance ratio. This is achieved through various methods, depending on the design of the ATU. Some ATUs use variable capacitors and inductors to change the electrical length and impedance of the antenna system. By adjusting these components, the ATU can compensate for impedance differences and ensure that the antenna system is properly matched to the transmission line.

     

    The ATU is typically placed between the transmitter and the antenna, and it is often located at the base of the antenna or in close proximity to the transmitter. It can be manually adjusted or automatically controlled, depending on the specific ATU design and capabilities.

     

    Choosing an Antenna Tuning Unit

     

    Consider the following factors when choosing an antenna tuning unit:

     

    1. ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸੀਮਾ: Determine the frequency range over which the ATU will operate. ATUs are designed for specific frequency ranges, so ensure that the ATU is suitable for the frequency band used by your radio station.
    2. ਪਾਵਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ: Consider the power handling capacity of the ATU. Ensure that it can handle the maximum power output of your transmitter without causing damage or signal degradation.
    3. Impedance Matching Range: Check the impedance matching range of the ATU. It should be capable of matching the impedance of your antenna system to the transmission line impedance effectively.
    4. ਵਿਵਸਥਤਾ: Consider whether you need a manual or automatic ATU. Manual ATUs require manual adjustment, whereas automatic ATUs can adjust the impedance matching automatically based on feedback from sensors or control systems.
    5. Installation and Compatibility: Ensure that the ATU is compatible with your antenna system and transmission line. Verify the input/output connectors, power requirements, and physical dimensions to ensure proper installation and integration.

    ਆਰਐਫ ਕੈਵਿਟੀ ਫਿਲਟਰ

    RF cavity filters are specialized filters used in radio frequency (RF) systems to selectively attenuate or pass specific frequency bands. RF cavity filters work based on the principle of resonance within a resonant cavity. They consist of a metallic enclosure with one or more resonant cavities and coupling elements. The resonant cavities are tuned to resonate at specific frequencies, allowing them to attenuate or pass signals within those frequency ranges.

     

    fmuser-500w-fm-bandpass-filter.jpg

     

    When a signal is applied to an RF cavity filter, the resonant cavities selectively attenuate or pass the frequencies that correspond to their resonant frequencies. The coupling elements control the amount of coupling between the cavities, allowing for precise frequency control and the desired filter characteristics (e.g., bandwidth, insertion loss, selectivity).

     

    Choosing RF Cavity Filters

     

    Consider the following factors when choosing RF cavity filters:

     

    1. ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸੀਮਾ: Determine the frequency range you need to filter. Choose an RF cavity filter that covers the specific frequency range of your application.
    2. Filter Characteristics: Different cavity filters have different characteristics such as bandwidth, insertion loss, selectivity, and rejection. Consider the specific requirements of your RF system and choose a filter that meets those requirements.
    3. ਪਾਵਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ: Verify that the RF cavity filter can handle the power levels of your application. Ensure that it can withstand the power without distortion or damage.
    4. Filter Topology: Consider the filter topology that suits your application. Different cavity filter designs, such as combline filters, interdigital filters, and iris-coupled filters, have different characteristics and performance.
    5. ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ: Assess the environmental conditions the RF cavity filter will be exposed to, such as temperature, humidity, and vibration. Ensure that the chosen filter is suitable for the specific environmental requirements of your application.
    6. Size and Form Factor: Consider the physical size and form factor of the filter. Ensure that it fits within the available space and can be easily integrated into your RF system.

     

    FM ਕੈਵਿਟੀ ਫਿਲਟਰ

     

    An FM cavity filter is specifically designed for filtering FM (Frequency Modulation) signals. It helps attenuate or pass the desired frequency band to ensure proper signal transmission and reception in FM radio systems. FM cavity filters are commonly used in broadcast systems, radio transmitters, and receivers operating in the FM frequency range.

     

    Recommended FM Filters for You

     

    fmuser-500w-fm-bandpass-filter.jpg fmuser-1500w-fm-bandpass-filter.jpg fmuser-3000w-fm-bandpass-filter.jpg
    500W Bandpass 1500W Bandpass 3000W Bandpass
    fmuser-5000w-fm-bandpass-filter.jpg
    fmuser-10000w-fm-bandpass-filter.jpg
    fmuser-20kw-fm-low-pass-filter.jpg
    5000W Bandpass
    100kW Bandpass
    200kW Bandpass

     

    ਵੀਐਚਐਫ ਗੁਣਾ ਫਿਲਟਰ

     

    VHF (Very High Frequency) cavity filters are designed to filter signals in the VHF frequency band, typically ranging from 30 MHz to 300 MHz. They are commonly used in various applications including television broadcasting, wireless communication systems, and public safety radios operating in the VHF frequency range.

     

    Recommended VHF Filters for You

      

    fmuser-500w-bandpass-vhf-filter.jpg fmuser-1500w-bandpass-vhf-filter.jpg fmuser-3000w-bandpass-vhf-filter.jpg fmuser-5000w-bandpass-vhf-filter.jpg
    500W Bandpass 1500W Bandpass 3000W Bandpass 5000W Bandpass

    fmuser-10000w-bandpass-vhf-filter.jpg fmuser-10kw-bandstop-vhf-filter.jpg fmuser-10kw-low-pass-vhf-filter.jpg
    10000W Bandpass 10000W Bandpass 10000W Bandpass

     

    UHF ਕੈਵਿਟੀ ਫਿਲਟਰ

     

    UHF (Ultra High Frequency) cavity filters are designed for the UHF frequency band, which typically ranges from 300 MHz to 3 GHz. They are widely used in television broadcasting, wireless communication systems, radar systems, and other RF applications operating in the UHF frequency range.

     

    Recommended UHF Filters for You

     

    fmuser-350w-dtv-uhf-bandpass-filter.jpg fmuser-750w-dtv-uhf-bandpass-filter.jpg fmuser-1600w-dtv-uhf-bandpass-filter.jpg
    350W DTV Bandpass 750W DTV Bandpass 1600W DTV Bandpass
    fmuser-3000w-dtv-uhf-bandpass-filter.jpg
    fmuser-5500w-dtv-uhf-bandpass-filter.jpg
    fmuser-20000w-uhf-bandpass-filter.jpg
    3000W DTV Bandpass
    5500W DTV Bandpass
    20kW Bandpass

      

    ਐਲ ਬੈਂਡ ਕੈਵਿਟੀ ਫਿਲਟਰ

     

    An L Band cavity filter is designed to work in the L Band frequency range, typically ranging from 1 GHz to 2 GHz. L Band is commonly used in satellite communication, aeronautical applications, and wireless systems requiring long-range communication.

     

    Recommended FM Transmitters for You

     

    fmuser-3kw-l-band-bandpass-filter.jpg
    3kW Bandpass

      

    ਆਰਐਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਪਲਰਸ

    RF hybrid couplers are passive devices used in RF systems to combine or split signals while maintaining isolation between the input and output ports.

     

    fmuser-4kw-7-16-din-fm-hybrid-coupler.jpg

      

    How RF Hybrid Couplers Work

     

    RF hybrid couplers work based on the principle of power division and combining within a four-port network. They consist of two input ports (often referred to as the main and coupled ports) and two output ports. The main port is connected to the main signal source, while the coupled port connects to the coupled signal. The remaining two ports are the output ports.

     

    The RF hybrid coupler operates by splitting the power from the main port into two paths: one that goes directly to one output port and another that is coupled to the other output port. This allows for power division and signal coupling while maintaining high isolation between the input and output ports.

     

    The amount of power split and coupling is determined by the design and specifications of the hybrid coupler, such as the coupling ratio and isolation. The coupling ratio determines the distribution of power between the output ports, while isolation ensures minimal signal leakage between the input and output ports.

     

    Choosing RF Hybrid Couplers

     

    Consider the following factors when choosing RF hybrid couplers:

     

    1. ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸੀਮਾ: Determine the frequency range you need to work with. Choose an RF hybrid coupler that covers the specific frequency range of your application.
    2. Coupling Ratio: Evaluate the coupling ratio required for your system. The coupling ratio determines the distribution of power between the output ports. Choose a hybrid coupler with the appropriate coupling ratio based on your system's needs.
    3. ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ: Consider the required level of isolation between ports. Higher isolation ensures minimal signal leakage between the input and output ports. Choose a hybrid coupler with sufficient isolation for your application.
    4. ਪਾਵਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ: Verify that the RF hybrid coupler can handle the power levels of your application. Ensure that it can withstand the power without distortion or damage.
    5. ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ: Assess the environmental conditions the hybrid coupler will be exposed to, such as temperature, humidity, and vibration. Ensure that the chosen coupler is suitable for the specific environmental requirements of your application.
    6. Size and Form Factor: Consider the physical size and form factor of the hybrid coupler. Ensure that it fits within the available space and can be easily integrated into your RF system.

     

    VHF ਕਪਲਰਸ

     

    VHF (Very High Frequency) couplers are designed to operate in the VHF frequency range, typically from 30 MHz to 300 MHz. They are used to combine or split VHF signals while maintaining high isolation between ports. VHF couplers are commonly used in applications such as television broadcasting, wireless communication systems, and RF amplifiers operating in the VHF frequency range.

      

    Recommended VHF Couplers for You

      

    fmuser-7-16-din-input-4kw-3db-hybrid-fm-coupler.jpg fmuser-1-5-8-input-4-port-15kw-3db-hybrid-fm-coupler.jpg fmuser-3-1-8-input-4-port-50kw-3db-hybrid-fm-coupler.jpg
    7/16 Din 4kW 3dB Hybrid FM 1-5/8" 4 Ports 15kW 3dB Hybrid FM 3-1/8" 4 Ports 50kW 3dB Hybrid FM
    fmuser-4-1-2-4-7-8-6-1-8-input-120kw-3db-hybrid-fm-coupler.jpg
    fmuser-1-5-8-input-15kw-3db-hybrid-vhf-coupler.jpg
    fmuser-3-1-8-4-1-2-input-45kw-75kw-3db-hybrid-vhf-coupler.jpg
    4-1/2", 4-7/8“, 6-1/8" Iput 12kW 3dB Hybrid FM
    1-5/8" 15kW 3dB VHF
    3-1/8", 4-1/2", 45/75kW 3dB Hybrid VHF

      

    UHF ਕਪਲਰਸ

     

    UHF (Ultra High Frequency) couplers are designed for the UHF frequency band, which generally spans from 300 MHz to 3 GHz. UHF couplers enable the combining or splitting of UHF signals while maintaining isolation between ports. They find applications in television broadcasting, wireless communication systems, radar systems, and other RF systems operating in the UHF frequency range.

     

    Recommended UHF Couplers for You

     

    fmuser-1-5-8-input-5kw-3db-hybrid-uhf-coupler.jpg fmuser-1-5-8-input-8kw-4-port-3db-hybrid-uhf-coupler.jpg fmuser-1-5-8-input-15kw-3db-hybrid-uhf-coupler.jpg
    1-5/8” 5kW 3dB Hybrid UHF 1-5/8" 8kW 3dB 4 Ports Hybrid FM 1-5/8" 15kW 3dB Hybrid UHF
    fmuser-1-5-8-input-20kw-3db-hybrid-uhf-coupler.jpg
    fmuser-3-1-8-input-25kw-3db-hybrid-uhf-coupler.jpg
    fmuser-4-1-2-input-40kw-3db-hybrid-uhf-coupler.jpg
    1-5/8" 20kW 3dB Hybrid UHF
    3-1/8" 25kW 3dB Hybrid UHF
    4-1/2" 40kW 3dB Hybrid UHF

      

    ਐਲ ਬੈਂਡ ਕਪਲਰ

     

    L Band couplers are specifically designed for the L Band frequency range, typically ranging from 1 GHz to 2 GHz. They are used to combine or split L Band signals while maintaining isolation between ports. L Band couplers are commonly used in satellite communication systems, aeronautical applications, and wireless systems requiring long-range communication.

     

    Recommended L-band Couplers for You

     

    fmuser-1-5-8-4kw-3-port-3db-hybrid-l-band-coupler.jpg fmuser-1-5-8-7-16-din-4kw-3-port-3db-hybrid-l-band-coupler.jpg
    1-5/8" 4kW 3dB Hybrid L-band 1-5/8", 7/16 Din, 3 Ports 4kW 3dB Hybrid L-band

      

    ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਕੰਬਾਈਨਰ

    Transmitter combiners are devices used in RF systems to combine the output signals of multiple transmitters into a single transmission line.

     

    fmuser-4-6-cavity-1kw-starpoint-vhf-transmitter-combiner.jpg

     

    How Transmitter Combiners Work

     

    Transmitter combiners work by combining the output signals of multiple transmitters into a common transmission line while maintaining proper impedance matching and isolation. They typically consist of filters, dividers, and combiner networks.

     

     

    The filters in a transmitter combiner are used to isolate the individual transmitter outputs and prevent unwanted intermodulation or interferences. The dividers split the power from each transmitter and direct it to the combiner network. The combiner network merges the signals into a single transmission line, ensuring proper impedance matching and minimizing signal loss.

     

    Transmitter combiners are designed to provide high isolation between the transmitter outputs, preventing cross-talk or interference between them. They also maintain impedance matching to ensure efficient signal transmission and reduce reflections.

     

    Choosing Transmitter Combiners

     

    Consider the following factors when choosing transmitter combiners:

     

    1. ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸੀਮਾ: Determine the frequency range of your transmitters. Choose a transmitter combiner that covers the specific frequency range of your transmitters.
    2. Number of Transmitters: Determine the number of transmitters you need to combine. Choose a transmitter combiner with sufficient input ports to accommodate all your transmitters.
    3. ਪਾਵਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ: Verify that the transmitter combiner can handle the power levels of your transmitters. Ensure that it can withstand the combined power without distortion or damage.
    4. Isolation and Insertion Loss: Evaluate the isolation and insertion loss characteristics of the transmitter combiner. Higher isolation ensures minimal interference between transmitter outputs, while lower insertion loss ensures efficient signal transmission.
    5. ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ: Assess the environmental conditions the transmitter combiner will be exposed to, such as temperature, humidity, and vibration. Ensure that the chosen combiner is suitable for the specific environmental requirements of your application.
    6. Size and Form Factor: Consider the physical size and form factor of the transmitter combiner. Ensure that it fits within the available space and can be easily integrated into your RF system.

     

    ਐਫਐਮ ਕੰਬਾਈਨਰ

     

    FM combiners are specifically designed for FM (Frequency Modulation) transmitters. They allow for the combination of multiple FM transmitter outputs into a common transmission line. FM combiners are commonly used in broadcast systems, FM radio stations, and other applications that require the simultaneous operation of multiple FM transmitters. >>Learn More

     

    Recommended FM Transmitter Combiners for You

      

    Balanced type:

     

    fmuser-7-16-din-4kw-fm-balanced-cib-transmitter-combiner-model-a.jpg fmuser-7-16-din-4kw-fm-balanced-cib-transmitter-combiner-model-b.jpg fmuser-4-cavity-15kw-fm-balanced-cib-transmitter-combiner.jpg fmuser-3-4-cavity-1-5-8-15kw-fm-balanced-cib-transmitter-combiner.jpg
    7/16 Din, 4kW, Model A 7/16 Din, 4kW, Model B

    1-5/8" 15kW Model A

    1-5/8" 15kW Model B

    fmuser-3-1-8-40kw-fm-balanced-cib-transmitter-combiner.jpg fmuser-3-4-cavity-50kw-fm-balanced-cib-transmitter-combiner.jpg fmuser-70kw-120kw-fm-balanced-cib-transmitter-combiner.jpg
    40kW 3-1/8" 3 or 4-Cav, 3-1/8", 50kW

    70/120kW 4 1/2" 6 1/8" 3-Cav

     

    Start type:

     

    fmuser-7-16-din-1kw-fm-star-type-transmitter-combiner.jpg fmuser-7-16-din-3kw-fm-star-type-transmitter-combiner.jpg fmuser-2-way-6kw-star-type-transmitter-combiner.jpg
    7/16 Din, 1kW 7/16 Din, 3kW 7/16 Din, 6kW

    fmuser-3-4-cavity-10kw-fm-star-type-transmitter-combiner.jpg fmuser-2-way-3-1-8-20kw-fm-star-type-transmitter-combiner.jpg
    1-5/8", 10kW 3-1/8", 20kW

     

    VHF ਕੰਬਾਈਨਰ

     

    VHF (Very High Frequency) combiners are designed to combine the outputs of multiple VHF transmitters. They enable the efficient combination of VHF signals into a single transmission line, minimizing signal loss and interference. VHF combiners are commonly used in television broadcasting, wireless communication systems, and public safety radio networks operating in the VHF frequency range. >>Learn More

     

    Recommended VHF Transmitter Combiners for You

      

    Balanced type:

     

    fmuser-1-5-8-input-15kw-3-4-cavity-blanced-type-vhf-transmitter-combiner-model-a.jpg fmuser-1-5-8-input-15kw-3-4-cavity-blanced-type-vhf-transmitter-combiner-model-b.jpg fmuser-3-1-8-input-24kw-6-cavity-blanced-type-vhf-transmitter-combiner.jpg fmuser-3-1-8-input-40kw-3-4-cavity-blanced-type-vhf-transmitter-combiner.jpg

    1-5/8", 15kW, Max. 10kW

    1-5/8", 15kW Max. 6kW

    3-1/8", 6-Cav, 24kW 3 or 4-Cav., 3-1/8", 40kW

     

    Star type:

     

    fmuser-7-16-din-input-1kw-4-6-cavity-star-type-vhf-transmitter-combiner.jpg fmuser-1-5-8-input-3kw-4-6-cavity-star-type-vhf-transmitter-combiner.jpg fmuser-1-5-8-input-6kw-4-6-cavity-star-type-vhf-transmitter-combiner.jpg fmuser-1-5-8-input-10kw-4-cavity-star-type-vhf-transmitter-combiner.jpg
    4 or 6-Cav, 7/16 Din, 1kW 4 or 6-Cav, 1-5/8", 3kW 4 or 6-Cav, 1-5/8", 6kW 3 or 4-Cav., 1-5/8", 10kW

     

    UHF ਕੰਬਾਈਨਰ

     

    UHF (Ultra High Frequency) combiners are designed for the combination of UHF transmitter outputs. They allow for the efficient merging of UHF signals into a common transmission line, ensuring proper signal transmission and minimizing interference. UHF combiners find applications in television broadcasting, wireless communication systems, radar systems, and other RF systems operating in the UHF frequency range. >>Learn More

     

    Recommended UHF Transmitter Combiners for You

      

    Balanced type:

     

    fmuser-1-5-8-input-6-cavity-1kw-balanced-uhf-dtv-transmitter-combiner.jpg fmuser-7-16-din-input-6-cavity-1kw-balanced-uhf-dtv-transmitter-combiner.jpg fmuser-1-5-8-input-6-cavity-6kw-balanced-uhf-dtv-transmitter-combiner.jpg
    6-Cav 1-5/8" Digital 1kW 6-Cav 7/16 Din Digtial 1kW 6-Cav 1-5/8" Digital 6kW
    fmuser-1-5-8-input-4-cavity-8kw-balanced-uhf-atv-transmitter-combiner-model-a.jpg fmuser-1-5-8-input-4-cavity-8kw-balanced-uhf-atv-transmitter-combiner-model-b.jpg fmuser-1-5-8-3-1-8-input-6-cavity-16kw-balanced-uhf-dtv-transmitter-combiner-model-a.jpg
    1-5/8" 4-Cav 8kW Analog, Model A
    1-5/8" 4-Cav 8kW Analog Model B
    1-5/8" or 3-1/8" 6-Cav 16kW Digital, Model A
    fmuser-1-5-8-3-1-8-input-6-cavity-16kw-balanced-uhf-dtv-transmitter-combiner-model-b.jpg
    fmuser-4-1-2-din-input-6-cavity-25kw-balanced-uhf-dtv-transmitter-combiner.jpg
    fmuser-3-1-8-din-input-6-cavity-25kw-balanced-uhf-atv-transmitter-combiner.jpg
    1-5/8" or 3-1/8" 6-Cav 16kW Digital, Model B
    4-1/2" Din 6-Cav 25kW Digital
    3-1/8", 6-Cav, 25kW Analog

     

    ਹੋਰ:

     

    fmuser-7-16-din-input-6-cavity-1kw-balanced-cabinet-type-uhf-digital-transmitter-combiner.jpg fmuser-1-5-8-3-1-8-input-8-20-kw-uhf-balanced-stretchline-transmitter-combiner.jpg fmuser-3-1-8-input-4-cavity-15-20-kw-uhf-analog-star-type-transmitter-combiner.jpg fmuser-7-16-din-6-cavity-1-5-8-3-1-8-input-700w-1500w-3200w-6000w-uhf-star-type-transmitter-combiner.jpg
    7-16 Din 6-Cav Cabinet 1kW 1-5/8" or 3-1/8", 8/20 kW Stretchline 3-1/8", 4-Cav, 15/20 kW Star-type

    700W/1500W/3200W/6000W Star-type

     

    ਐਲ ਬੈਂਡ ਕੰਬਾਈਨਰ

     

    L Band combiners are specifically designed for the combination of L Band transmitter outputs. They enable the simultaneous operation of multiple L Band transmitters by merging their signals into a single transmission line. L Band combiners are commonly used in satellite communication systems, aeronautical applications, and wireless systems requiring long-range communication in the L Band frequency range. >>Learn More

     

    Recommended UHF Transmitter Combiners for You

     

    fmuser-1-5-8-input-6-cavity-3-channel-3kw-l-band-transmitter-combiner.jpg
    1-5/8" 6-Cav 3-Chan 3kW

     


     

    Waveguide Components

     

    Antenna Waveguide Dehydrator

     


     

    *Antenna waveguide dehydrator

     

    ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ Waveguide Dehydrator ਕੰਮ ਕਰਨ?

    Waveguide dehydrator is used to provide dry compressed air for itself and signal transmission towers (such as microwave, radar, antenna system, TV satellite ground) and related components in various fields. It is worth noting that in order to ensure the quality of signal transmission, the compressed air pressure provided by the general waveguide dehydrator fmuser.-net will be higher than the atmospheric pressure. On the one hand, it prevents the water from entering, avoids the condensation of the air, and achieves the driest effect; on the other hand, it avoids the influence caused by the weather. A small pressure vessel is installed in the waveguide dehydrator to ensure the stop-start cycle rather than the continuous operation of the integral compressor.

     

    The differential pressure switch controls the operation of the compressor. The container stores dry air at elevated pressure and are pumped into the waveguide at a lower pressure set by the regulator. At present, many waveguide dehydrators on the market have built-in electronic timing and humidity monitoring systems, which can detect some unexpected problems of waveguide dehydrators at the fastest speed, that is, the problem caused by insufficient storage of dry air. Based on Ray's research, the operator can deliberately introduce a small amount of air to ensure that the air in the waveguide system is replaced regularly as needed to maximize the benefits of the waveguide dehydrator.

     

    ਇਸੇ Waveguide Dehydrator ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

     

    Because the particles in the waveguide will cause reflection and signal loss or attenuation, the dehydrator can keep a clean, dry, and particle-free environment in the waveguide, and let the airflow in the feed pipe, so as to prevent the antenna SWR from being too high or wire short-circuited caused by humidity. Therefore, the waveguide dehydrator plays an important role in most communication applications.

     


     

    ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਭਾਗ

     

    ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, 6 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਨ (ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ):

     

    1. ਚਾਕੂ ਸਵਿੱਚ
    2. ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ
    3. ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਮੀਟਰ
    4. ਸਰਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ
    5. ਸਰਕਟ ਬਰੇਕਰ
    6. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਮੇਬਲ ਲਾਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ

     

    1. ਚਾਕੂ ਸਵਿੱਚ

     


     

    *ਇੱਕ ਦੋ-ਪੋਲ ਚਾਕੂ ਸਵਿੱਚ

     

    ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਕੂ ਸਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ?

     

    ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਸਵਿੱਚ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਸਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਸੰਪਰਕ - ਚਾਕੂ ਸਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਿਰ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਪਾੜਾ (ਜਾਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) - ਜੋੜਨ (ਜਾਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ) ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਧਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਟ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਸਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ-ਵੋਲਟੇਜ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ AC ਅਤੇ DC ਘੱਟ-ਵੋਲਟੇਜ (500V ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ) ਸਰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ fmuser.-net ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰੰਟ ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ fmuser.-net ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ ਵਿੱਚ, ਚਾਕੂ ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਸਵਿੱਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਕੂ ਸਵਿੱਚ ਹਨ ਐਚਡੀ ਟਾਈਪ ਸਿੰਗਲ ਥ੍ਰੋ ਨਾਈਫ਼ ਸਵਿੱਚ, ਐਚਐਸ ਟਾਈਪ ਡਬਲ ਥ੍ਰੋ ਨਾਈਫ਼ ਸਵਿੱਚ (ਨਾਈਫ਼ ਸਵਿੱਚ), ਐਚਆਰ ਟਾਈਪ ਫਿਊਜ਼ ਨਾਈਫ਼ ਸਵਿੱਚ, ਐਚਜ਼ਡ ਟਾਈਪ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਵਿੱਚ, ਐਚ.ਕੇ ਟਾਈਪ ਨਾਈਫ਼ ਸਵਿੱਚ, ਐਚਵਾਈ ਟਾਈਪ ਰਿਵਰਸ ਸਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਐਚਐਚ ਟਾਈਪ ਆਈਰਨ ਕੇਸ। ਸਵਿੱਚ, ਆਦਿ, ਰੇ-ਫਮੂਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

     

    ਇਸੇ ਚਾਕੂ ਸਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

     

    1. ਚਾਕੂ ਸਵਿੱਚ ਸਰਕਟ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
    2. ਚਾਕੂ ਸਵਿੱਚ ਲੋਡ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਘੱਟ-ਵੋਲਟੇਜ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ।
    3. ਜਦੋਂ ਚਾਕੂ ਸਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਟ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

     

    ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਕੂ ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟਿੰਗ ਸਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਕੂ ਸਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋ-ਲੋਡ ਔਨ-ਆਫ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ "ਨਗਨ ਕਰੰਟ" ਬਣਾ ਜਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਵੋਲਟੇਜ, ਛੋਟੀ ਕੇਬਲ, ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਦੇ ਕੈਪੇਸਿਟਿਵ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ)। ਕੁਝ ਚਾਕੂ ਸਵਿੱਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਔਨ-ਆਫ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨ-ਆਫ ਸਮਰੱਥਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਨ-ਆਫ ਕਰੰਟ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਨੁਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਉਪਕਰਨ fmuser-net ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਸਕਨੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਕੂ ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ, ਸਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੂਰੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਿਜਲਈ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਰੇ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ: ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਿਟ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਓਵਰਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਲਟੇਜ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਕੂ ਸਵਿੱਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਿਚਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

     

    ਚਾਕੂ ਸਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਸਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟਿੰਗ ਸਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਚਾਕੂ ਸਵਿੱਚ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹਿੱਸਾ (ਮੂਵਿੰਗ ਕਾਂਟੈਕਟ) ਫਿਊਜ਼ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਊਜ਼ ਨਾਈਫ ਸਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਨੈਕਟਿੰਗ ਸਵਿੱਚ fmuser ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਲ ਸਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਲੀਵਰ, ਸਪਰਿੰਗ, ਚਾਪ ਚਾਕੂ, ਆਦਿ। ਲੋਡ ਸਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਾਰਟ-ਸਰਕਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

    2. Electricity Meter

     

     

    *ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ

     

    ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਕੰਮ ਕਰਨ?

     

    ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ (ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੀਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮੀਟਰ, ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਮੀਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉਪਕਰਣ fmuser-net ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਐਨਾਲਾਗ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਬਿਲਿੰਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੀਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਸ ਡਾਇਲ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ fmuser.-net ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਗਤੀ ਖਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਸ ਮੀਟਰ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਗੈਸ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਡਾਇਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਅਕਸਰ kWh ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਨਾਲਾਗ ਮੀਟਰ, ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ kWh ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ (ਹਫ਼ਤੇ) ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

     

    ਇਸੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

     

    ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾ, ਅਤੇ ਬਿਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੋ।

     

    ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ (ਸ਼ਾਮ 6:00 - 11:00 ਵਜੇ) ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ (0:00 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ) ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ (AMR) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ AMR ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਈਕਲ fmuser.-net ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਵਰ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਾਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਲੋੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੀਟਰ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

    3. ਪਾਵਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਕਰਨ

     

     

    * ਵਿੰਡੋ ਟਾਈਪ ਕਰੰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 

     

    ਕਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕੰਮ ਕਰਨ?

     

    ਕਰੰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ (CT) ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੇਠਲੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਕਿਸਮ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ fmuser-net। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੰਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਰੰਟ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰ (ਦੂਜੇ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪ ਕੋਇਲ, ਰੀਲੇਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

     

    ਇਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

     

    ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਕਰੰਟ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਮਾਪ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਐਮਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, AC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਵਰ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਸਰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

    4. Surge Protection Device

     

     

    * ਸਰਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ

     

    ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਕੰਮ ਕਰਨ?

     

    ਸਰਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ (SPD), ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਸਰਜ ਸਪ੍ਰੈਸਰ (TVSS) ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰਜ ਸਪ੍ਰੈਸਰ (SSA) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਓਵਰਵੋਲਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਸਪਾਈਕਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ fmuser .net ਜਾਂ "transients. ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਡ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਸਰਕਟ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸਥਾਈ ਵੋਲਟੇਜ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਟ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ SPD ਅਸਥਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਸਦੇ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਬਾਅ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਾਲਵ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰੰਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ fmuser -net ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਵਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, SPD ਆਮ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਉੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ SPD ਆਨ ਸਟੇਟ (ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੁਕਾਵਟ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਜ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਸਦੇ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਜਾਂ ਕਲੈਂਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸਥਾਈ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, SPD ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਰੀਸੈਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

     

    ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਲਬਧ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ SPD ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

     

    • ਅਧਿਕਤਮ ਨਿਰੰਤਰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ (MCOV)।
    • ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ (VPR) ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ (ਉੱਪਰ)।
    • ਨਾਮਾਤਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਮੌਜੂਦਾ (ਵਿੱਚ) ਰੇਟਿੰਗ।
    • ਸੰਕੇਤ ਸਥਿਤੀ।
    • ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਤਮ ਵਾਧਾ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧਾਓ।

      

     ਇਸੇ ਸਰਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

      

     ਸਰਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੰਤਰ (SPD) ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਧਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੋਡ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ (ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦਾ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਲੋਡ, ਰੀਲੇਅ ਜਾਂ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਮੋਟਰਾਂ, ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

      

     ਸਰਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੰਤਰ (SPD) ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ, ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਰਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਉਪਕਰਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਨ:

      

     ਸੰਚਾਰ ਸਰਕਟ, ਅਲਾਰਮ ਸਿਗਨਲ ਸਰਕਟ, ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨ, PLC ਵੰਡ, ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ, UPS, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਲੋਡ (1000 ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਘੱਟ), ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ HVAC ਉਪਕਰਣ, ਆਦਿ

      

     ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (NEC) ਅਤੇ ANSI/UL 1449 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, SPD ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

      

     • ਕਿਸਮ 1: ਸਥਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ

     ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਓਵਰਕਰੰਟ ਉਪਕਰਣ (ਸੇਵਾ ਉਪਕਰਣ) ਦੇ ਲਾਈਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਆਮ ਕੈਪੀਸੀਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਵਿਚਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

     • ਕਿਸਮ 2: ਸਥਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ

     ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ (ਸੇਵਾ ਉਪਕਰਣ) ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੋਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਲੋਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚੀ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ, ਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

     • ਕਿਸਮ 3: SPD ਕਨੈਕਸ਼ਨ

     ਬਿਜਲਈ ਸੇਵਾ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ 10 ਮੀਟਰ (30 ਫੁੱਟ) ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੰਡਕਟਰ ਲੰਬਾਈ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪੁਆਇੰਟ SPD ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲੱਗ-ਇਨ, ਅਤੇ ਸਾਕਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

     5. ਸਰਕਟ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ

      

      

     *ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਿੰਨੀ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ

      

     ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਟ ਬਰੇਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨ?

      

     ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੀਸੈਟ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਟ ਬਰੇਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਲਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੁਕੜੇ (ਇੱਕ ਫਿਊਜ਼ੀਬਲ ਮਿਸ਼ਰਤ) ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਹੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਬਰੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਲਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰੰਟ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਟ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੋਲਡਰ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, fmuser-net ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ, ਪਿਘਲਣ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੀਸੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ fmuser.-net ਜਾਂ ਹੱਥੀਂ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੌਏ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਟ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉੱਚ-ਵੋਲਟੇਜ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਸਰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਟ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਵਿੱਚਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿੱਚਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

      

     ਇਸੇ ਸਰਕਟ ਬਰੇਕਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

      

     ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਦੁਆਰਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ ਇਸਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਿੱਚ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਵਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਾਵਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਅੱਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

     6. Programmable Logic Controller

      

      

     *ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਲਾਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਡਿਵਾਈਸ

      

     ਕਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਮੇਬਲ ਲਾਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕੰਮ ਕਰਨ?

     ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਲੌਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ (PLC) ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸੋਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਆਮ PLC ਵਿੱਚ CPU, ਐਨਾਲਾਗ ਇਨਪੁਟ, ਐਨਾਲਾਗ ਆਉਟਪੁੱਟ, ਅਤੇ DC ਆਉਟਪੁੱਟ fmuser.-net ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, PLC ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਰਕ fmuser.-net ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੈਂਸਰਾਂ, ਤਾਪਮਾਨ ਸੈਂਸਰਾਂ, ਸੀਮਾ ਸਵਿੱਚਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੈਂਸਰ ਜਾਂ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਟਰਿੱਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

      

     PLC ਦੇ ਆਮ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

      

     • HMI - ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ PLC ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ HMI ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ-ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਟੈਕਸਟ ਰੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕੀਬੋਰਡਾਂ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਟੱਚ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ PLC ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। .
     • ਸੰਚਾਰ - ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, PLC ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ PLC ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (SCADA) ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ fmuser-.net ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। PLC ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ PLC ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
     • ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਜੰਤਰ - ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
     • ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ - ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ PLC 24 VDC ਜਾਂ 220 VAC 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
     • CPU - ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਤਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ PLC ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
     • ਮੈਮੋਰੀ - ਸਿਸਟਮ ROM CPU ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫਿਕਸਡ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ RAM ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਟਾਈਮਰ ਮੁੱਲ, ਕਾਊਂਟਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
     • ਆਈ/ਓ ਸੈਕਸ਼ਨ - ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਫੀਲਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਿੱਚਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
     • ਓ / ਪੀ ਭਾਗ - ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪੰਪਾਂ, ਸੋਲਨੋਇਡਜ਼, ਲੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

      

     ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਤਰਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

      

     PLC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ:

      

     • ਸਮਝੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ I/O ਸਕੈਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ
     • ਸਿੱਖੋ ਕਿ I/O ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ
     • ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਮੋਰੀ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
     • ਹਦਾਇਤ ਸੈੱਟ (ਪੌੜੀ ਚਿੱਤਰ) ਤੋਂ ਜਾਣੂ
     • ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜਾਣੂ (ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਓ, ਤਰਕ ਜੋੜੋ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰੋ)

      

     ਇੰਪੁੱਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, PLC ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

      

     ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, PLC ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਾਡਿਊਲਰ "ਦਿਮਾਗ" ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ, ਠੰਡ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਠੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ .fmuser.-net, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, fmuser.-net ਰਿਲੇਅ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤਾਪਮਾਨ ਚਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਅ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਣ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ PLC ਨਾਲ ਰੀਲੇਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

      

     ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਕੰਟਰੋਲਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ, ਡੇਟਾ ਲੌਗਿੰਗ, ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਐਕਸੈਸ, ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


     ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਸਹਾਇਕ ਭਾਗ

     ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, 9 ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਨ (ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ):

      

      

     ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੈਕ ਰੂਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਰੈਕ ਰੂਮ fmuser.-net ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

     1. ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ

      


      

     ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ੲੇ.ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ?

     ਰੇਡੀਓ ਰੂਮ ਲਈ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂਲਿੰਗ ਟੂਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਰੇਡੀਓ ਉਪਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਚ-ਪਾਵਰ ਐਫਐਮ ਰੇਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

     2. Electrical Junction Box

      


      

     ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਕੰਮ ਕਰਨ?

      

     ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਰਕਟ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਤੂ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਰਾਬ ਤੱਤਾਂ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਿਜਲਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ fmuser.-net. ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸ਼ੈੱਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। FMUSERRay ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਆਕਾਰ ਹਨ: 2 ਇੰਚ ਗੁਣਾ 3 ਇੰਚ ਅਤੇ 2.5 ਇੰਚ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨ-ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਬਕਸਾ, ਅਤੇ 2 ਇੰਚ ਗੁਣਾ 3 ਇੰਚ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਇੱਕ 3.5 ਇੰਚ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ।

     3. Emergency Light

      


      

     ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟ ਕੰਮ ਕਰਨ?

      

     ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਲਾਈਟ ਸਰੋਤ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਪਾਵਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਅੱਗ, ਆਦਿ) ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਚਮਕ ਆਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਰੋਤ ਚਮਕ fmuser.-net ਦੇ ਸਿਰਫ 19% ਤੋਂ 21% ਹੈ, ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਲਾਈਟਿੰਗ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

     4. Clock

      


      

     ਘੜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

      

     ਘੜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ, ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ, ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੰਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ 12 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ fmuser.-net ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਘੜੀ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਰੂਮ ਦੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

     5. ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰਾ

      


      

     ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ?

      

     ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ-ਸਰਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਰੈਕ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਡਾਟਾ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ fmuser.-net ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੈਕ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਚਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। . ਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੈਕ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

      

     ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦ-ਸਰਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

      

     • ਮਾਨੀਟਰ
     • ਡਿਜੀਟਲ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਰ
     • ਫਿਲਮ ਕੈਮਰਾ
     • ਕੇਬਲ

     6. Indoor-Outdoor Thermometer

      

      

     ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਡੋਰ-ਆਊਟਡੋਰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਕੰਮ ਕਰਨ?

      

     ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਮਤ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਯੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੀਮਤ ਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪਮਾਨ, ਨਮੀ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ fmuser.-net. ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਦਿੱਖ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਮਾਪਦੰਡ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਨਮੀ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਚ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

     7. Fire Extinguisher

      


      

     ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ?

      

     ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੋਰਟੇਬਲ ਉਪਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਆਦਿ) ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬਲਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਪੁੱਲ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, fmuser-.net ਦੀ ਨੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਬਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਓ। ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਲਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

      

     • ਫੋਮ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ
     • ਡਰਾਈ ਪਾਊਡਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ
     • ਕਲੀਨਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ
     • ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ
     • ਪਾਣੀ ਦੀ ਧੁੰਦ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ
     • ਗਿੱਲਾ ਰਸਾਇਣਕ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ

     8. Exhaust Fan

      


      

     ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਕਾਸ ਫੇਨ ਕੰਮ ਕਰਨ?

      

     ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫੈਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ, ਤਿੱਖੀ ਗੰਧ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ, ਆਦਿ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਮੀ fmuser.-net ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਉਪਕਰਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੇਡੀਓ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ, ਹਵਾਦਾਰ, ਠੰਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਪੱਖਾ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।


     ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਭਾਗ 

     ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, 6 ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਨ:

      

     • ਆਡੀਓ ਕੇਬਲ
     • USB ਕੇਬਲ
     • RS-232/486 ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ
     • ਪਾਵਰ ਪਲੱਗ-ਇਨ
     • ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੇਬਲ ਉਪਕਰਨ ਲੇਬਲ

      

     ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਪਕਰਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਫੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, fmuser.-net, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ USB ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ USB ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਕ RS232/486 ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ fmuser.-net. ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਯੰਤਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ.

      

     1. ਆਡੀਓ ਕੇਬਲ

     ਆਡੀਓ ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਇੰਪੁੱਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

     2. USB ਕੇਬਲ

     USB ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

     3. RS232/486 ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ

     ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰੇਡੀਓ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਟ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਟਰਫੇਸ।

     4. ਪਾਵਰ ਪਲੱਗ-ਇਨ

     ਪਾਵਰ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

     5. ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੇਬਲ

     ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ


     ਬੈਕਅੱਪ ਸਹਾਇਕ ਭਾਗ

      

      

     ਬੈਕਅੱਪ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, 6 ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਨ:

      

     • ਉਪਕਰਣ ਲੇਬਲ
     • ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੌੜੀ
     • ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟੂਲਬਾਕਸ
     • ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂਅਲ
     • ਡਿਊਟੀ ਰਿਕਾਰਡ
     • ਉਪਕਰਣ ਬਦਲਣਾ
     • ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

      

     ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਮੁਰੰਮਤ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੌੜੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਿੱਟ, ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਆਦਿ fmuser.-net। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਫਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨੂਅਲ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਪਕਰਣ, ਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਉਪਕਰਣ ਸੂਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ FMUSER ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ!

      

     1. ਉਪਕਰਨ ਲੇਬਲ

     ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਲੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡੇਟਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

     2. ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੌੜੀ

     ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਰੂਮ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

     3. ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟੂਲਬਾਕਸ (ਸਕ੍ਰਿਊਡ੍ਰਾਈਵਰ, ਰੈਂਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵਾਚ, ਆਦਿ)

     ਹਰੇਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਰੂਮ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

     4. ਉਪਕਰਨ ਸੰਚਾਲਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂਅਲ

     ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਨੁਕਸ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਓਵਰਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

     5. ਡਿਊਟੀ ਰਿਕਾਰਡ

     ਇਹ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ।

     6. ਉਪਕਰਣ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ

     ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਪਕਰਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੀਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

     7. ਰੇਡੀਓ ਰਿਸੀਵਰ

     ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਜੋ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

     ਆਦਿ ...

     ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਾਂ

      

     ਇੱਕ ਆਮ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਰੇਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਿੰਗ ਐਂਟੀਨਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਪਕਰਣ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਧੁਨੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੰਪੁੱਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। FMUSER ਲਈ, ਰੇਡੀਓ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਟਰਨਕੀ ​​ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਿਓ!

      

     ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ!

     ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ

     "ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੇ ਚੈਨ, ਜੋ Fmuser ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ Google ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਔਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ"

     ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

     ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

     ਸਮੱਗਰੀ

      ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ

      ਪੜਤਾਲ

      ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

      contact-email
      ਸੰਪਰਕ-ਲੋਗੋ

      FMUSER ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਿਟੇਡ

      ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

      ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

      • Home

       ਮੁੱਖ

      • Tel

       ਤੇਲ

      • Email

       ਈਮੇਲ

      • Contact

       ਸੰਪਰਕ